- reklama -
Strona głównaEnergiaTania energia w firmie z...

Tania energia w firmie z fotowoltaiki

Przedsiębiorcy, małe, mikro i duże fir­my, szu­ka­ją spo­so­bów na obni­że­nie kosz­tów i zagwa­ran­to­wa­nie sobie taniej ener­gii. Coraz odważ­niej się­ga­ją po insta­la­cje fotowoltaiczne.

Fotowoltaika dyna­micz­nie roz­wi­ja się w seg­men­cie biz­ne­so­wym – dono­szą fir­my z ryn­ku insta­la­cyj­ne­go. Dotyczy to zarów­no pry­wat­nych firm, jak przed­się­biorstw komu­nal­nych, któ­re opty­ma­li­zu­ją kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej i budu­ją swo­ją nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­ną. Po takie roz­wią­za­nia się­ga­ją przede wszyst­kim przed­się­bior­stwa, któ­re mają na swo­im tere­nie miej­sce na posa­do­wie­nie pane­li słonecznych. 

Każda ilość taniej energii się przyda

- Jesteśmy w sta­nie wyko­rzy­stać każ­dą ilość ener­gii, jaką pro­du­ku­je­my ze słoń­ca – mówi w roz­mo­wie z EcoReporters eks­pert z fir­my recy­klin­go­wej, któ­ra ma zakład pod Warszawą. Spółka zain­we­sto­wa­ła w pane­le foto­wol­ta­icz­ne o łącz­nej mocy 200 kW i teraz ana­li­zu­je, jak może zwięk­szyć moc swo­jej insta­la­cji słonecznej.

Eksperci fir­my Tauron, do któ­rej sie­ci pod­łą­czo­na jest bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce, pod­kre­śla­ją, że obok ponie­sio­nych nakła­dów i spo­so­bu finan­so­wa­nia naj­waż­niej­szym para­me­trem bra­nym pod uwa­gę przy obli­cze­niach cza­su zwro­tu z inwe­sty­cji jest poziom auto­kon­sump­cji. – Dla przy­kła­du popu­lar­na insta­la­cja o mocy 50 kWp za oko­ło 180 tys. zł przy auto­kon­sump­cji wyno­szą­cej 25 pro­cent zwró­ci się po oko­ło 5 latach, gene­ru­jąc ponad 35 tys. zł oszczęd­no­ści rocz­nie. Jeżeli fir­ma zwięk­szy współ­czyn­nik auto­kon­sump­cji do 50 pro­cent, wów­czas okres zwro­tu skró­ci się do nie­ca­łych 4 lat, a war­tość oszczęd­no­ści wzro­śnie do oko­ło 46 tys. zł rocz­nie. Oznacza to, że przez 25 lat, czy­li prze­wi­dy­wa­ny okres użyt­ko­wa­nia pane­li foto­wol­ta­icz­nych, moż­na zaosz­czę­dzić nawet milion zło­tych – wyli­cza Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż odpo­wie­dzial­ny za rynek biznesowy.

Fotowoltaika w Polsce


Polska jest jed­nym z lide­rów ener­ge­ty­ki sło­necz­nej w Europie. Moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych prze­kro­czy­ła 10 GW, z cze­go trzy czwar­te sta­no­wią mikro­in­sta­la­cje do mocy 50 kW, mon­to­wa­ne głów­nie przez wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, ale też nie­wiel­kie fir­my, któ­re korzy­sta­ją z uła­twień w posa­do­wie­niu takich insta­la­cji. W tym roku nastą­pi­ła zmia­na roz­li­czeń pro­su­men­tów. System net-​billingu pole­ga na o roz­li­cze­niu ener­gii odda­nej przez pro­su­men­ta do sie­ci według ryn­ko­wej ceny ener­gii i nali­cza­niu kosz­tów od ener­gii pobra­nej z sie­ci według staw­ki tary­fo­wej. Przy wyso­kich cenach hur­to­wych ener­gii inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę jest bar­dzo atrakcyjna.

Czytaj tak­że: Wyższa pro­duk­cja ener­gii z foto­wol­ta­iki w górach

W ubie­głym roku przy­by­ło w naszym kra­ju 3,8 GW nowych mocy w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, co ozna­cza wzrost o 56 proc. rok do roku. W zesta­wia­niu orga­ni­za­cji Solar Power Europe po raz pierw­szy Polska poja­wi­ła się wśród lide­rów ryn­ku, zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce w Unii Europejskiej, po Niemczech i Hiszpanii, oraz 10. miej­sce na świecie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
A jeszcze lepsze jest to...