- reklama -
Strona głównaEnergiaTania energia w firmie z...

Tania energia w firmie z fotowoltaiki

Przedsiębiorcy, małe, mikro i duże fir­my, szu­ka­ją spo­so­bów na obni­że­nie kosz­tów i zagwa­ran­to­wa­nie sobie taniej ener­gii. Coraz odważ­niej się­ga­ją po insta­la­cje fotowoltaiczne.

Fotowoltaika dyna­micz­nie roz­wi­ja się w seg­men­cie biz­ne­so­wym – dono­szą fir­my z ryn­ku insta­la­cyj­ne­go. Dotyczy to zarów­no pry­wat­nych firm, jak przed­się­biorstw komu­nal­nych, któ­re opty­ma­li­zu­ją kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej i budu­ją swo­ją nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­ną. Po takie roz­wią­za­nia się­ga­ją przede wszyst­kim przed­się­bior­stwa, któ­re mają na swo­im tere­nie miej­sce na posa­do­wie­nie pane­li słonecznych. 

Każda ilość taniej energii się przyda

- Jesteśmy w sta­nie wyko­rzy­stać każ­dą ilość ener­gii, jaką pro­du­ku­je­my ze słoń­ca – mówi w roz­mo­wie z EcoReporters eks­pert z fir­my recy­klin­go­wej, któ­ra ma zakład pod Warszawą. Spółka zain­we­sto­wa­ła w pane­le foto­wol­ta­icz­ne o łącz­nej mocy 200 kW i teraz ana­li­zu­je, jak może zwięk­szyć moc swo­jej insta­la­cji słonecznej.

Eksperci fir­my Tauron, do któ­rej sie­ci pod­łą­czo­na jest bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce, pod­kre­śla­ją, że obok ponie­sio­nych nakła­dów i spo­so­bu finan­so­wa­nia naj­waż­niej­szym para­me­trem bra­nym pod uwa­gę przy obli­cze­niach cza­su zwro­tu z inwe­sty­cji jest poziom auto­kon­sump­cji. – Dla przy­kła­du popu­lar­na insta­la­cja o mocy 50 kWp za oko­ło 180 tys. zł przy auto­kon­sump­cji wyno­szą­cej 25 pro­cent zwró­ci się po oko­ło 5 latach, gene­ru­jąc ponad 35 tys. zł oszczęd­no­ści rocz­nie. Jeżeli fir­ma zwięk­szy współ­czyn­nik auto­kon­sump­cji do 50 pro­cent, wów­czas okres zwro­tu skró­ci się do nie­ca­łych 4 lat, a war­tość oszczęd­no­ści wzro­śnie do oko­ło 46 tys. zł rocz­nie. Oznacza to, że przez 25 lat, czy­li prze­wi­dy­wa­ny okres użyt­ko­wa­nia pane­li foto­wol­ta­icz­nych, moż­na zaosz­czę­dzić nawet milion zło­tych – wyli­cza Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż odpo­wie­dzial­ny za rynek biznesowy.

Fotowoltaika w Polsce


Polska jest jed­nym z lide­rów ener­ge­ty­ki sło­necz­nej w Europie. Moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych prze­kro­czy­ła 10 GW, z cze­go trzy czwar­te sta­no­wią mikro­in­sta­la­cje do mocy 50 kW, mon­to­wa­ne głów­nie przez wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, ale też nie­wiel­kie fir­my, któ­re korzy­sta­ją z uła­twień w posa­do­wie­niu takich insta­la­cji. W tym roku nastą­pi­ła zmia­na roz­li­czeń pro­su­men­tów. System net-​billingu pole­ga na o roz­li­cze­niu ener­gii odda­nej przez pro­su­men­ta do sie­ci według ryn­ko­wej ceny ener­gii i nali­cza­niu kosz­tów od ener­gii pobra­nej z sie­ci według staw­ki tary­fo­wej. Przy wyso­kich cenach hur­to­wych ener­gii inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę jest bar­dzo atrakcyjna.

Czytaj tak­że: Wyższa pro­duk­cja ener­gii z foto­wol­ta­iki w górach

W ubie­głym roku przy­by­ło w naszym kra­ju 3,8 GW nowych mocy w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, co ozna­cza wzrost o 56 proc. rok do roku. W zesta­wia­niu orga­ni­za­cji Solar Power Europe po raz pierw­szy Polska poja­wi­ła się wśród lide­rów ryn­ku, zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce w Unii Europejskiej, po Niemczech i Hiszpanii, oraz 10. miej­sce na świecie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...