- reklama -
Strona głównaEcoLifeTo horror. Ekolodzy polecają pięć...

To horror. Ekolodzy polecają pięć przerażających filmów

Horror jako gatu­nek fil­mo­wy znaj­du­je mniej zwo­len­ni­ków niż popu­lar­ny dresz­czo­wiec (thril­ler), nie­oce­nio­ny SF czy kome­dia. Horror ma jed­nak też odda­ne gro­no widzów, a oglą­da­nie hor­ro­rów sta­ło się bar­dzo popu­lar­ne zwłasz­cza w dniu Halloween, przy­pa­da­ją­cym 31 paź­dzier­ni­ka, czy­li w nasze jesien­ne dzia­dy. Wampiry, zom­bie i duchy są moty­wem prze­wod­nim tego dnia, powszech­nie koja­rzo­ne­go ze świę­tem zmarłych.

Niezależnie od tego, czy zwy­cza­je Halloween są Wam bli­skie, czy też od nich stro­ni­cie, pole­ca­my kil­ka prze­ra­ża­ją­cych fil­mów na wie­czór. Nie łączą ich tyl­ko duchy, ale pew­na nut­ka “eko”. Inspiracji dostar­czył nam Greenpeace Europe i Netflix.

Anihilacja (2018)

Lena (Natalie Portman), bio­loż­ka i była żoł­nier­ka, pró­bu­je roz­wi­kłać tajem­ni­cę zagi­nię­cia swo­je­go męża. Dołącza do eks­pe­dy­cji kobiet, któ­re bada­ją miej­sce wyglą­da­ją­ce na pierw­szy rzut oka jak po kata­stro­fie eko­lo­gicz­nej. Odkrywają nie­spo­ty­ka­ne w nor­mal­nym świe­cie kra­jo­bra­zy i prze­ra­ża­ją­ce stwo­rze­nia, któ­re zagra­ża­ją ich życiu oraz potra­fią wpły­nąć na ich umysł…


Ostatnia zima – The last winter (2006)

Fabuła tego fil­mu tchnie chło­dem i wszech­moc­ną siłą natu­ry. W ark­tycz­nym regio­nie Alaski gru­pa pra­cow­ni­ków kon­cer­nu naf­to­we­go pla­nu­je zbu­do­wać bazę wiert­ni­czą, któ­ra na zawsze znisz­czy nie­tknię­tą przez ludz­ką rękę oko­li­cę. Po tym, jak jeden z pra­cow­ni­ków zosta­je zna­le­zio­ny mar­twy, pozo­sta­li zaczy­na­ją odczu­wać nie­wy­tłu­ma­czal­ny strach, pro­wa­dzą­cy ich na skraj obłę­du. Sytuacja zmu­sza człon­ków eks­pe­dy­cji do despe­rac­kiej wędrów­ki po pomoc. Zupełnie sami wśród zło­wro­gie­go bez­kre­su są ści­ga­ni przez upior­ne widma…


Izolacja (2005)

Odludna far­ma gdzieś w Irlandii. Tajemniczy nauko­wiec prze­pro­wa­dza obję­te ści­słą tajem­ni­cą eks­pe­ry­men­ty na kro­wach. Rezultat jego pra­cy wymy­ka się spod kon­tro­li i zaczy­na zagra­żać miesz­kań­com odcię­tej od świa­ta farmy…


Zatoka (2012)

Amerykański hor­ror. Ludzie umie­ra­ją z nie­zna­nych przy­czyn. Przyczyną oka­zu­je się zatru­ta woda. Miasto zosta­je zamknię­te. Rząd kon­fi­sku­je wszyst­kie nagra­nia z każ­de­go moż­li­we­go źró­dła. Nie chce, by kto­kol­wiek ujrzał te materiały…


Długi weekend (1978)

Australijski obraz z lat 70. Młoda para wybie­ra się na week­end poza mia­sto. W rzę­si­stej ule­wie i mro­ku nocy gubią dro­gę, a następ­ne­go ran­ka docie­ra­ją na wylud­nio­ną pla­żę. Przyroda daje znać o swo­ich zdol­no­ściach do odpła­ca­nia za szko­dy i dzia­ła z bez­względ­ną mściwością…

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł