- reklama -
Strona głównaEcoLifeTo horror. Ekolodzy polecają pięć...

To horror. Ekolodzy polecają pięć przerażających filmów

Horror jako gatu­nek fil­mo­wy znaj­du­je mniej zwo­len­ni­ków niż popu­lar­ny dresz­czo­wiec (thril­ler), nie­oce­nio­ny SF czy kome­dia. Horror ma jed­nak też odda­ne gro­no widzów, a oglą­da­nie hor­ro­rów sta­ło się bar­dzo popu­lar­ne zwłasz­cza w dniu Halloween, przy­pa­da­ją­cym 31 paź­dzier­ni­ka, czy­li w nasze jesien­ne dzia­dy. Wampiry, zom­bie i duchy są moty­wem prze­wod­nim tego dnia, powszech­nie koja­rzo­ne­go ze świę­tem zmarłych.

Niezależnie od tego, czy zwy­cza­je Halloween są Wam bli­skie, czy też od nich stro­ni­cie, pole­ca­my kil­ka prze­ra­ża­ją­cych fil­mów na wie­czór. Nie łączą ich tyl­ko duchy, ale pew­na nut­ka „eko“. Inspiracji dostar­czył nam Greenpeace Europe i Netflix.

Anihilacja (2018)

Lena (Natalie Portman), bio­loż­ka i była żoł­nier­ka, pró­bu­je roz­wi­kłać tajem­ni­cę zagi­nię­cia swo­je­go męża. Dołącza do eks­pe­dy­cji kobiet, któ­re bada­ją miej­sce wyglą­da­ją­ce na pierw­szy rzut oka jak po kata­stro­fie eko­lo­gicz­nej. Odkrywają nie­spo­ty­ka­ne w nor­mal­nym świe­cie kra­jo­bra­zy i prze­ra­ża­ją­ce stwo­rze­nia, któ­re zagra­ża­ją ich życiu oraz potra­fią wpły­nąć na ich umysł…


Ostatnia zima – The last winter (2006)

Fabuła tego fil­mu tchnie chło­dem i wszech­moc­ną siłą natu­ry. W ark­tycz­nym regio­nie Alaski gru­pa pra­cow­ni­ków kon­cer­nu naf­to­we­go pla­nu­je zbu­do­wać bazę wiert­ni­czą, któ­ra na zawsze znisz­czy nie­tknię­tą przez ludz­ką rękę oko­li­cę. Po tym, jak jeden z pra­cow­ni­ków zosta­je zna­le­zio­ny mar­twy, pozo­sta­li zaczy­na­ją odczu­wać nie­wy­tłu­ma­czal­ny strach, pro­wa­dzą­cy ich na skraj obłę­du. Sytuacja zmu­sza człon­ków eks­pe­dy­cji do despe­rac­kiej wędrów­ki po pomoc. Zupełnie sami wśród zło­wro­gie­go bez­kre­su są ści­ga­ni przez upior­ne widma…


Izolacja (2005)

Odludna far­ma gdzieś w Irlandii. Tajemniczy nauko­wiec prze­pro­wa­dza obję­te ści­słą tajem­ni­cą eks­pe­ry­men­ty na kro­wach. Rezultat jego pra­cy wymy­ka się spod kon­tro­li i zaczy­na zagra­żać miesz­kań­com odcię­tej od świa­ta farmy…


Zatoka (2012)

Amerykański hor­ror. Ludzie umie­ra­ją z nie­zna­nych przy­czyn. Przyczyną oka­zu­je się zatru­ta woda. Miasto zosta­je zamknię­te. Rząd kon­fi­sku­je wszyst­kie nagra­nia z każ­de­go moż­li­we­go źró­dła. Nie chce, by kto­kol­wiek ujrzał te materiały…


Długi weekend (1978)

Australijski obraz z lat 70. Młoda para wybie­ra się na week­end poza mia­sto. W rzę­si­stej ule­wie i mro­ku nocy gubią dro­gę, a następ­ne­go ran­ka docie­ra­ją na wylud­nio­ną pla­żę. Przyroda daje znać o swo­ich zdol­no­ściach do odpła­ca­nia za szko­dy i dzia­ła z bez­względ­ną mściwością…

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
A jeszcze lepsze jest to...