- reklama -
Strona głównaEcoLifeA co jeśli rośliny widzą?

A co jeśli rośliny widzą?

Jesteśmy przy­zwy­cza­je­ni do pew­nych prawd i uzna­je­my je za nauko­we. Na przy­kład, że ewo­lu­cja pole­ga na cią­głym dosko­na­le­niu się i że kolej­ne gatun­ki są pod róż­ny­mi wzglę­da­mi coraz lep­sze. Tak więc na górze hie­rar­chii znaj­du­je się czło­wiek (a zwłasz­cza doro­sły czło­wiek płci męskiej o bia­łym kolo­rze skó­ry), niżej zwie­rzę­ta, jesz­cze niżej – rośli­ny. Podobnie uwa­ża­my, że histo­ria czło­wie­ka to cią­gły roz­wój sta­le popra­wia­ją­cy nasze moż­li­wo­ści i warun­ki życia. 

Zwycięzcy piszą historię

Wiele lat temu w książ­ce Jareda Diamonda pt. “Trzeci szym­pans” prze­czy­ta­łam, że rol­nic­two i hodow­la zwie­rząt wca­le nie musia­ły być dla ludzi jed­no­znacz­nie lep­sze niż zbie­rac­two i łowiec­two, oraz że porów­na­nie kości żyją­cych w podob­nych okre­sach zbie­ra­czy i rol­ni­ków poka­zu­je, że zbie­ra­cze byli zdrowsi. 

Czytaj: Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać

No cóż, zwy­cięz­cy piszą histo­rię. A zwy­cięz­ca­mi byli rol­ni­cy i hodowcy.

Być może rośliny widzą

Teraz w książ­ce Petera Wohllebena pt. “Dotknij, poczuj, zobacz” czy­tam, że obo­wią­zu­ją­ca hie­rar­chicz­na orga­ni­za­cja według wyż­szo­ści poszcze­gól­nych ist­nień (od roślin przez zwie­rzę­ta po czło­wie­ka) nie opie­ra się na zdo­by­czach nauko­wych, lecz jest dyk­to­wa­na przez histo­rię kul­tu­ry i reli­gię. Czyli przez zwy­cięz­ców. Autor przy­ta­cza m.in, wyni­ki badań, wedle któ­rych jest moż­li­we, że rośli­ny widzą. Być może dla­te­go zewnętrz­na war­stwa liści jest prze­zro­czy­sta, a “u nie­któ­rych roślin jej komór­ki mają soczew­ko­wa­ty kształt, przez co sku­pia­ją świa­tło – funk­cjo­nal­nie przy­po­mi­na­ją pod tym wzglę­dem soczew­kę ludz­kie­go oka”. Fascynujące… ale bra­ku­je pie­nię­dzy na dal­sze badania. 

Jak darzyć istnienia szacunkiem

W zasa­dzie już wia­do­mo, że dal­sze dąże­nie do roz­wo­ju pole­ga­ją­ce­go na hie­rar­chii i zwy­cię­ża­niu innych ludzi i innych gatun­ków, pro­wa­dzi do zagła­dy. Ale na to, by dostrzec war­tość współ­za­leż­no­ści i zacząć darzyć wszyst­kie ist­nie­nia sza­cun­kiem, wciąż bra­ku­je… pie­nię­dzy, otwar­to­ści, czasu?

Coraz czę­ściej moż­na się spo­tkać z prze­ko­na­niem, że czło­wiek jest jed­nym z wie­lu ele­men­tów eko­sys­te­mu, wca­le nie nad­rzęd­nym. Wszystkie ele­men­ty są współ­za­leż­ne i każ­dy odgry­wa rolę nie­zbęd­ną, by zacho­wać rów­no­wa­gę całe­go eko­sys­te­mu. Może jest w tym tro­chę nadziei.

- autopromocja -
Podziel się
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
2 KOMENTARZE
  1. Żeby tak spoj­rzeć bra­ku­je też praw­dzi­wej wia­ry w to, że trzy­ma­nie się stoł­ka wład­cy stwo­rze­nia pro­wa­dzi w prze­paść. A naszą histo­rię też napi­szą zwy­cięz­cy – i to raczej nie będzie­my my

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł