- reklama -
Strona głównaKlimatJak zaufać przyrodzie i pozwalać...

Jak zaufać przyrodzie i pozwalać jej się odradzać

Staram się pamię­tać, że to nie ja, John Seed, pró­bu­ję chro­nić las tro­pi­kal­ny. Jestem raczej czę­ścią lasu, któ­ry sam się ochra­nia. Jestem czę­ścią lasu desz­czo­we­go, któ­ry nie­daw­no poja­wił się w ludz­kim myśleniu.

Za: Jeremy Rifkin w „Trzecia rewo­lu­cja przemysłowa“

Czytacie Petera Wohllebena? Z okład­ki „Sekretnego życia drzew” moż­na się dowie­dzieć, że po prze­czy­ta­niu tej książ­ki czło­wiek na zawsze zmie­nia spo­sób patrze­nia na las. I tak jest naprawdę.

Ostatnio prze­czy­ta­łam inną jego książ­kę: „Nieznane wię­zi natu­ry”. Tezą prze­wod­nią jest prze­ko­na­nie, że nale­ży chro­nić jak naj­wię­cej obsza­rów na Ziemi. Chronić czy­li zosta­wiać w spo­ko­ju, nie robić tam abso­lut­nie nic. Zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odra­dzać. Dlatego, że im wię­cej rozu­mie­my, tym bar­dziej dowia­du­je­my się, jak mało wciąż rozu­mie­my. I jak bar­dzo prze­szka­dza­my. W książ­ce jest mnó­stwo przykładów.

Burze pyłowe

Na mnie naj­więk­sze wra­że­nie zro­bi­ło, jak burze pyło­we nad Saharą użyź­nia­ją gle­bę w Brazylii umoż­li­wia­jąc w ten spo­sób odra­dza­nie się wykar­czo­wa­nych lasów desz­czo­wych. Niesamowite, prawda?

„Jak kto­kol­wiek mógł­by mieć nadzie­ję na powrót życia, jeże­li sub­stan­cje odżyw­cze bez­pow­rot­nie znik­nę­ły? (…) Swego rodza­ju pierw­sza pomoc przy­cho­dzi z Sahary. Burze pyło­we, któ­re wzbi­ja­ją tam w powie­trze potęż­ne masy dro­bin gle­by, trans­por­tu­ją je na dużej wyso­ko­ści z Afryki do Ameryki Południowej. Regularne i sil­ne ule­wy spłu­ku­ją ten fracht na zie­mię i ją użyź­nia­ją (…) Dobra wia­do­mość jest taka, że może­my nie tyl­ko odzy­skać lasy pier­wot­ne, lecz tak­że skie­ro­wać zmia­ny kli­ma­tu we wła­ści­wą stro­nę. I w tym celu nawet nie musi­my nic robić, wręcz odwrot­nie – musi­my tyl­ko zosta­wić natu­rę w spo­ko­ju. Na jak naj­więk­szym obsza­rze” – pisze Wohlleben.

Podobno są w naszych lasach miej­sca, któ­re leśni­cy świa­do­mie zosta­wia­ją w spo­ko­ju widząc, że są cen­ne przy­rod­ni­czo. Czasami nie chwa­lą się tym swo­im prze­ło­żo­nym, raczej pla­nu­jąc wycin­kę omi­ja­ją sta­le jakiś frag­ment lasu. Znam takie miej­sce. Wiele razy zasta­na­wia­łam się, cze­mu drze­wa tam nie są wyci­na­ne, a prze­wró­co­ne kło­dy mar­twych olbrzy­mów zosta­wio­ne w spo­ko­ju. Niedawno usły­sza­łam suge­stię, że może to być świa­do­me dzia­ła­nie. Albo nie­dzia­ła­nie. Bunt two­rzą­cy wyrwę w sys­te­mie. Ale to oczy­wi­ście nie wystar­czy, potrze­bu­je­my zmia­ny systemu.

Kornik drukarz

Chcę się z Wami podzie­lić jesz­cze jed­nym cyta­tem z „Nieznanych wię­zi natu­ry”, bo doty­czy on nasze­go pro­ble­mu naro­do­we­go, jakim jest kor­nik dru­karz, według Wohllebena gra­barz i aku­szer drzew:

„…czy kor­nik dru­karz fak­tycz­nie jest szko­dli­wy. Dla mnie odpo­wiedź jest jasna – nie! Zwierzęta te są paso­ży­ta­mi opa­no­wu­ją­cy­mi osła­bio­ne orga­ni­zmy, czy­li mogą zaszko­dzić tyl­ko tym drze­wom, któ­rych siły już są nad­wą­tlo­ne. Prawdziwe maso­we wyro­je kor­ni­ków, kie­dy giną tak­że zdro­we świer­ki, zda­rza­ją się tyl­ko wów­czas, gdy my, ludzie, wcze­śniej zmie­ni­li­śmy natu­ral­ne regu­ły gry do tego stop­nia, że chrząsz­cze zyska­ły prze­wa­gę. Czy będzie to nasa­dze­nie plan­ta­cji, czy też pro­wa­dzą­ca do zmia­ny kli­ma­tu emi­sja szko­dli­wych sub­stan­cji – osta­tecz­nie to nie chrząsz­cze, lecz my sami naru­sza­my pre­cy­zyj­nie wypra­co­wa­ną rów­no­wa­gę. Czy nie moż­na by zmie­nić opty­ki i dostrzec, że kor­nik dru­karz wska­zu­je nie­pra­wi­dło­wo­ści? Czy nie zaostrza on tyl­ko i tak już roz­chwia­nej sytu­acji i nie spra­wia, że tym pil­niej­sza sta­je się zmia­na kur­su w stro­nę więk­sze­go zbli­że­nia się do natury?

Czytaj tak­że: Drewniane domy

Nasze środ­ko­wo­eu­ro­pej­skie nasa­dze­nia drzew igla­stych – podat­ne na cho­ro­by sztucz­ne two­ry zło­żo­ne z nie­ro­dzi­mych gatun­ków drzew – mogły­by w śred­nio­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie ponow­nie zostać zastą­pio­ne lasa­mi skła­da­ją­cy­mi się z pier­wot­nych gatun­ków drzew liścia­stych. Chrząszcze z pod­ro­dzi­ny kor­ni­ko­wa­tych wyspe­cja­li­zo­wa­ły się tak­że i w tym kie­run­ku, ale ponie­waż buki, dęby i resz­ta towa­rzy­stwa są na tych obsza­rach zde­cy­do­wa­nie bar­dziej u sie­bie niż świer­ki czy sosny, bez więk­szych pro­ble­mów radzą sobie z ata­ka­mi owa­dów. Nadanie kor­ni­ko­wa­tym przy­dom­ka „szkod­ni­ki“ zaciem­nia ogląd przy­czyn, z jakich się wła­ści­wie poja­wia­ją. A poje­dyn­cze drze­wa, któ­re cho­ru­ją, a potem ule­ga­ją ata­kom owa­dów, sta­no­wią nie­zby­wal­ną pod­sta­wę egzy­sten­cji prze­kra­ska mró­wecz­ki, dzię­cio­łów i wie­lu innych gatun­ków. W tym sen­sie chrząsz­cza te otwie­ra­ją drzwi miesz­kań­com mar­twe­go drew­na, a w razie maso­we­go poja­wu w lasach sadzo­nych ręką czło­wie­ka stwa­rza­ją im na pewien czas kra­inę mle­kiem i mio­dem pły­ną­cą. W znisz­czo­nych świer­ko­wych drze­wo­sta­nach w naszych par­kach naro­do­wych pręd­ko zresz­tą usta­wia się w blo­kach star­to­wych kolej­ne poko­le­nie. Generacja drzew, wśród któ­rych znaj­du­je się wie­le gatun­ków liścia­stych, sta­no­wią­cych dobrą pod­sta­wę przy­szłe­go lasu natu­ral­ne­go. W tym sen­sie więc kor­ni­ko­wa­te są nie tyl­ko gra­ba­rza­mi, lecz tak­że aku­sze­ra­mi drzew“.

Więc trze­ba wołać za Wajrakiem: Cała Puszcza Parkiem Narodowym!

I nie tyl­ko ta jed­na puszcza.

fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
fot. Ola Jagła
- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...
A jeszcze lepsze jest to...