Pure Polish na bombie

- autopromocja -

Sezon wyści­gów kon­nych roz­po­czął się w kwiet­niu. Kiedy bom­ba poszła w górę pierw­sze konie usta­wi­ły się do wyści­gu. W sezo­nie 2023 na Torze Służewiec roze­gra­nych zosta­nie 237 wyści­gów koni peł­nej krwi angiel­skiej, 130 koni arab­skich czy­stej krwi, 16 kłu­sa­ków fran­cu­skich oraz 7 gonitw płotowych.

To jed­nak nie wszyst­ko. Trwają pra­ce nad uru­cho­mie­niem dodat­ko­we­go cyklu gonitw koni arab­skich czy­stej krwi hodo­wa­nych zgod­nie z tra­dy­cyj­nym, pol­skim pro­gra­mem. Pure Polish, czy­li pol­ski typ konia arab­skie­go, wyho­do­wa­ny w obrę­bie „pol­skich” rodzin i rodów (z więk­szo­ścią przod­ków pol­skie­go pocho­dze­nia w rodo­wo­dzie), zgod­nie z pol­skim pro­gra­mem hodow­la­nym i tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi, musi przejść pró­bę dziel­no­ści na torze. Inicjatorami cyklu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Cykl prze­wi­du­je 35 gonitw, z cze­go 22 mają odbyć się na Torze Służewiec, 9 we Wrocławiu, 4 w Sopocie.

W tym roku do wyści­gów zgło­szo­no o ponad 60 koni arab­skich mniej niż rok temu. 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem