Ola Jagła

Pochodzę z Warszawy, od 20 lat miesz­kam w Ośnie Lubuskim. Jestem psy­cho­loż­ką, lubię roz­ma­wiać z ludź­mi o spra­wach waż­nych. Lubię cho­dzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem czę­ścią przy­ro­dy, i chcę ją chronić.

Dzika natura w nas

Zostaliśmy naucze­ni, że dzi­kość jest zła i groź­na, zarów­no dzi­kość przy­ro­dy, jak i dzi­kość w nas samych. Powinniśmy być roz­sąd­ni i kie­ro­wać się rozumem....

Jak uczcić zmarłych z poszanowaniem natury

Cmentarze toną w pla­sti­ko­wych śmie­ciach. Wydaje nam się, że nie­wie­le moż­na z tym zro­bić. Tymczasem na gro­bach moż­na i powin­no się w czcić zmarłych...

Emocje pomagają, czy zaburzają osąd rzeczywistości?

Przekonanie o roz­dziel­no­ści emo­cji i rozu­mu jest w wie­lu z nas głę­bo­ko zako­rze­nio­ne. Okazuje się jed­nak, że jest też cał­ko­wi­cie błęd­ne. Czytam książ­kę Erica R....

Co nam daje polowanie i wędkowanie

Niechęć do polo­wań i myśli­wych jest dość powszech­na, nie tyl­ko wśród osób zain­te­re­so­wa­nych eko­lo­gią. Czy wrzu­ca­nie do jed­ne­go wor­ka myśli­wych i węd­ka­rzy ma sens? O...

Jak rozmawiać o zmianach klimatu?

Osobiste wybo­ry mają nie­wiel­ki wpływ na powstrzy­ma­nie zmian kli­ma­tycz­nych. Potrzebujemy roz­wią­zań glo­bal­nych, sys­te­mo­wych, a to ozna­cza, że potrze­bu­je­my u wła­dzy ludzi, któ­rzy widzą problem...

Dlaczego katastrofa klimatyczna nie wszystkich przeraża

Dlaczego, mimo że wie­lu naukow­ców ostrze­ga przed kata­stro­fą kli­ma­tycz­ną, więk­szość ludzi wciąż nie przyj­mu­je tego do wia­do­mo­ści? Spróbuję ugryźć ten temat z kil­ku stron. Planowanie Nasze...

Wypuszczamy koty i spuszczamy ze smyczy psy. Czy to jest złe?

Na wstę­pie przy­znam, że nie jestem beha­wio­ryst­ką i nie znam się, jak więk­szość wła­ści­cie­li sier­ściu­chów. Ale żyję z kota­mi i psa­mi nie­mal całe życie,...

Samochody się zmieniają, a ludzie?

Mieszkam w oko­li­cy obfi­tu­ją­cej w wer­te­py, któ­rych nie da się omi­nąć, nie wspo­mi­na­jąc już o mie­ście woje­wódz­kim czy­li Gorzowie Wielkopolskim, któ­ry dziu­ra­mi wita przyjezdnych...

Kwiatki ze sklepu są piękne, ale czy naprawdę potrzebujesz ich dużo?

Rokrocznie inwe­stu­je­my czas i nie­ma­łe pie­nią­dze w sadze­nie roślin ozdob­nych. Wolimy kupić pięk­ne kwiat­ki w super­mar­ke­cie, choć to ma swo­je ciem­ne stro­ny. Transportowane na...

Domkoza czyli pęd do własnego domu

Wiele osób marzy o dom­ku jed­no­ro­dzin­nym, czy­li o życiu wygod­nym i kom­for­to­wym, a jed­no­cze­śnie bli­sko przy­ro­dy, za któ­rą tęsk­ni­my. Tylko czy w ten sposób...

Poczytaj sobie

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-line....

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwe­sty­cji w domo­wą foto­wol­ta­ikę prze­ko­nu­ją Polaków utrzy­mu­ją­ce się wyso­kie hur­to­we ceny za ener­gię elek­trycz­ną. Do tego dota­cje z pro­gra­mu Czyste Powietrze czy Mój...