- reklama -
Strona głównaEcoLifeWodorowe taksówki na ulicach polskich...

Wodorowe taksówki na ulicach polskich miast

Wodorowy samo­chód to w Polsce rzad­kość, ale moż­na je już zauwa­żyć na dro­gach. Takie auta ma zaofe­ro­wać klien­tom pierw­sza fir­ma tak­sów­ko­wa – iTaxi, któ­ra ma popu­lar­ną w pol­skich mia­stach apli­ka­cję zama­wia­nia tak­só­wek. Do jej flo­ty dołą­czy Toyota Mirai z ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi na wodór. Oprócz tego fir­ma inwe­stu­je w elek­trycz­ne samochody.

W tym roku iTaxi powięk­szy swo­ją flo­tę o elek­try­ki: KIA EV6, Tesla 3, Audi e-​Tron oraz wodo­ro­we Toyoty Mirai. Wodorowe Mirai kur­su­ją­ce jako tak­sów­ki będą pierw­szy­mi w Polsce i jed­ny­mi z pierw­szych w Europie z takim napędem. 

Warto przy­po­mnieć, że w tym mie­sią­cu Toyota pod­pi­sa­ła umo­wę z duń­skim przed­się­bior­stwem DRIVR na dosta­wę 100 wodo­ro­wych Mirai o moż­na już z nich korzy­stać w sto­li­cy Danii. Duński rząd zde­cy­do­wał, że od 2025 roku fir­my tak­sów­ko­we będą mogły kupić jedy­nie bez­e­mi­syj­ne samo­cho­dy, a do 2030 roku żad­na tak­sów­ka na duń­skich dro­gach nie będzie mogła emi­to­wać spalin. 

Jak działa samochód wodorowy

Toyota Mirai jest napę­dza­na sil­ni­kiem elek­trycz­nym o mocy 182 KM. Ogniwa pali­wo­we na jej pokła­dzie wytwa­rza­ją ener­gię elek­trycz­ną poprzez wią­za­nie wodo­ru pobie­ra­ne­go ze zbior­ni­ków z tle­nem z powie­trza. Energia ta zasi­la sil­nik elek­trycz­ny i ładu­je aku­mu­la­tor. Samochód zuży­wa śred­nio 0,84 kg wodo­ru na 100 km, na jed­nym tan­ko­wa­niu nowa Mirai prze­je­dzie nawet 650 km. Wodorowa Toyota nie emi­tu­je pod­czas jaz­dy żad­nych spa­lin, a jedy­nym pro­duk­tem ubocz­nym pra­cy ogniw pali­wo­wych jest para wodna. 

Wydają się ide­al­ne, ale auta wodo­ro­we nie są tanie – naj­now­sza Mirai kosz­tu­je ok. 300 tys. zł. W dodat­ku w Polsce nadal nie ma sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­rem, jedy­na pry­wat­ną sta­cję ma praw­do­po­dob­nie Grupa Polsat. Wodorową toyo­tę Polsatu moż­na zoba­czyć na uli­cach Warszawy.

Kiedy auta będą zeroemisyjne?

U nas stra­te­gii bez­e­mi­syj­ne­go trans­por­tu jesz­cze w mia­stach nie ma, ale jest kwe­stią cza­su, kie­dy się pojawią. 

Niektóre fir­my, jak iTaxi, pla­nu­ją ogra­ni­czyć emi­sje. Firma pla­nu­je, że do koń­ca 2022 roku nisko­emi­syj­ne auta będą sta­no­wić 50 proc. flo­ty, nato­miast do 2025 roku – 80 proc. Nie cho­dzi tu jed­nak o bez­e­mi­syj­ność, bo nią zapew­nia­ją tyl­ko samo­cho­dy elek­trycz­ne, w tym z ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi. Tymczasem we flo­cie iTaxi jeź­dzi wie­le hybry­do­wych aut. Przykładem może być Olsztyn, gdzie iTaxi prze­ję­ło Green Taxi. 

iTaxi to naj­więk­sza pol­ska apli­ka­cja taxi, któ­ra łączy pasa­że­rów z legal­ny­mi tak­sów­ka­mi. Obsługuje użyt­kow­ni­ków w każ­dym dużym mie­ście Polski, w oko­ło stu miejscowościach.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł