- reklama -
Strona głównaEcoLifeWodorowe taksówki na ulicach polskich...

Wodorowe taksówki na ulicach polskich miast

Wodorowy samo­chód to w Polsce rzad­kość, ale moż­na je już zauwa­żyć na dro­gach. Takie auta ma zaofe­ro­wać klien­tom pierw­sza fir­ma tak­sów­ko­wa – iTaxi, któ­ra ma popu­lar­ną w pol­skich mia­stach apli­ka­cję zama­wia­nia tak­só­wek. Do jej flo­ty dołą­czy Toyota Mirai z ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi na wodór. Oprócz tego fir­ma inwe­stu­je w elek­trycz­ne samochody.

W tym roku iTaxi powięk­szy swo­ją flo­tę o elek­try­ki: KIA EV6, Tesla 3, Audi e‑Tron oraz wodo­ro­we Toyoty Mirai. Wodorowe Mirai kur­su­ją­ce jako tak­sów­ki będą pierw­szy­mi w Polsce i jed­ny­mi z pierw­szych w Europie z takim napędem. 

Warto przy­po­mnieć, że w tym mie­sią­cu Toyota pod­pi­sa­ła umo­wę z duń­skim przed­się­bior­stwem DRIVR na dosta­wę 100 wodo­ro­wych Mirai o moż­na już z nich korzy­stać w sto­li­cy Danii. Duński rząd zde­cy­do­wał, że od 2025 roku fir­my tak­sów­ko­we będą mogły kupić jedy­nie bez­e­mi­syj­ne samo­cho­dy, a do 2030 roku żad­na tak­sów­ka na duń­skich dro­gach nie będzie mogła emi­to­wać spalin. 

Jak działa samochód wodorowy

Toyota Mirai jest napę­dza­na sil­ni­kiem elek­trycz­nym o mocy 182 KM. Ogniwa pali­wo­we na jej pokła­dzie wytwa­rza­ją ener­gię elek­trycz­ną poprzez wią­za­nie wodo­ru pobie­ra­ne­go ze zbior­ni­ków z tle­nem z powie­trza. Energia ta zasi­la sil­nik elek­trycz­ny i ładu­je aku­mu­la­tor. Samochód zuży­wa śred­nio 0,84 kg wodo­ru na 100 km, na jed­nym tan­ko­wa­niu nowa Mirai prze­je­dzie nawet 650 km. Wodorowa Toyota nie emi­tu­je pod­czas jaz­dy żad­nych spa­lin, a jedy­nym pro­duk­tem ubocz­nym pra­cy ogniw pali­wo­wych jest para wodna. 

Wydają się ide­al­ne, ale auta wodo­ro­we nie są tanie – naj­now­sza Mirai kosz­tu­je ok. 300 tys. zł. W dodat­ku w Polsce nadal nie ma sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­rem, jedy­na pry­wat­ną sta­cję ma praw­do­po­dob­nie Grupa Polsat. Wodorową toyo­tę Polsatu moż­na zoba­czyć na uli­cach Warszawy.

Kiedy auta będą zeroemisyjne?

U nas stra­te­gii bez­e­mi­syj­ne­go trans­por­tu jesz­cze w mia­stach nie ma, ale jest kwe­stią cza­su, kie­dy się pojawią. 

Niektóre fir­my, jak iTaxi, pla­nu­ją ogra­ni­czyć emi­sje. Firma pla­nu­je, że do koń­ca 2022 roku nisko­emi­syj­ne auta będą sta­no­wić 50 proc. flo­ty, nato­miast do 2025 roku – 80 proc. Nie cho­dzi tu jed­nak o bez­e­mi­syj­ność, bo nią zapew­nia­ją tyl­ko samo­cho­dy elek­trycz­ne, w tym z ogni­wa­mi pali­wo­wy­mi. Tymczasem we flo­cie iTaxi jeź­dzi wie­le hybry­do­wych aut. Przykładem może być Olsztyn, gdzie iTaxi prze­ję­ło Green Taxi. 

iTaxi to naj­więk­sza pol­ska apli­ka­cja taxi, któ­ra łączy pasa­że­rów z legal­ny­mi tak­sów­ka­mi. Obsługuje użyt­kow­ni­ków w każ­dym dużym mie­ście Polski, w oko­ło stu miejscowościach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...