- reklama -
Strona głównaEnergiaZakaz palenia węglem w 2023...

Zakaz palenia węglem w 2023 r. w Warszawie

- reklama -

Mazowiecka uchwa­ła anty­smo­go­wa z 2022 r. wpro­wa­dza zakaz pale­nia węglem w domo­wych kotłach w Warszawie od paź­dzier­ni­ka przy­szłe­go roku. Z kolei we wszyst­kich powia­tach oka­la­ją­cych sto­li­cę sta­nie się to dopie­ro w 2028 roku. W uchwa­le zna­lazł się też zakaz dla kotłów na pel­let i komin­ków w nowych budyn­kach, któ­re mają dostęp do sie­ci ciepłowniczej.

Rozszerzona mazo­wiec­ka uchwa­ła anty­smo­go­wa weszła w życie 14 maja 2022 roku. To waż­na decy­zja w wal­ce ze smo­giem w Warszawie i oko­li­cach. O zakaz pale­nia węglem w kotłach od daw­na wal­czy­ły ruchy anty­smo­go­we. Najpierw jed­nak prze­pro­wa­dzo­no sze­ro­kie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. W ramach nich wpły­nę­ło ponad 13 tys. uwag i wnio­sków miesz­kań­ców, przed­się­bior­ców i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, a tak­że 134 opi­nie i uwa­gi róż­nych insty­tu­cji. Ostatecznie więk­szość była za rezy­gna­cją z pale­nia węglem. 

Zakaz palenia węglem i nie tylko

Zakaz spa­la­nia węgla na tere­nie Warszawy ma zacząć obo­wią­zy­wać od 1 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Taki prze­pis zosta­nie wpro­wa­dzo­ny tak­że w powia­tach gro­dzi­skim, legio­now­skim, miń­skim, nowo­dwor­skim, pia­se­czyń­skim, prusz­kow­skim, otwoc­kim, war­szaw­skim zachod­nim i woło­miń­skim od 1 stycz­nia 2028 r. Będą jed­nak wyjąt­ki. Dotyczą wszyst­kich kotłów speł­nia­ją­cych wymo­gi eko­pro­jek­tu, zain­sta­lo­wa­nych do 1 czerw­ca 2022 r. W nich miesz­kań­cy będą mogli palić węglem do koń­ca ich żywotności.

Czytaj tak­że: Czas wymie­nić kop­ciu­chy. Do kie­dy trze­ba to zrobić?

Co wię­cej, wyją­tek doty­czy tak­że kotłów 5 kla­sy. Będzie moż­na z nich korzy­stać do koń­ca ich żywot­no­ści, jeśli ich eks­plo­ata­cję roz­po­czę­to do 10 listo­pa­da 2017 roku.

Ponadto roz­sze­rzo­no mazo­wiec­ką uchwa­łę anty­smo­go­wa o zakaz dla kotłów na pali­wa sta­łe (w tym bio­ma­sę) w nowo powsta­ją­cych budyn­kach. Chodzi o budyn­ki, któ­rych wnio­sek o pozwo­le­nie na budo­wę lub zgło­sze­nie zosta­ły zło­żo­ne po dniu 1 stycz­nia 2023 r. Ponadto muszą mieć tech­nicz­ną moż­li­wość pod­łą­cze­nia do sie­ci cie­płow­ni­czej, któ­ra znaj­du­je się na tere­nie bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­cym do działki.

Do kiedy trzeba wymienić kopciuchy

Przypominamy, że na Mazowszu pierw­szą uchwa­łę antyg­mo­go­wa przy­ję­to w 2017 roku. Wprowadziła:

  • zakaz kop­ciu­chów od 1 stycz­nia 2023 r. 
  • od 1 stycz­nia 2028 r. zakaz kotłów kla­sy 3 lub 4 na węgiel lub drewno
  • posia­da­cze komin­ków będą musie­li wymie­nić je do koń­ca 2022 roku na takie, któ­re speł­nia­ją wymo­gi eko­pro­jek­tu, lub wypo­sa­żyć je w urzą­dze­nie ogra­ni­cza­ją­ce emi­sję pyłu do war­to­ści okre­ślo­nych w ekoprojekcie.
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...