- reklama -
Strona głównaEnergiaNowa opłata za prąd w...

Nowa opłata za prąd w rachunku

Od stycz­nia 2021 roku w naszych rachun­kach za prąd poja­wi się nowa opła­ta moco­wa. Będzie zale­żeć od zuży­cia ener­gii, ale nie do koń­ca. Nowa opła­ta za prąd w 2021 roku będzie nali­cza­na mie­sięcz­nie, zależ­no­ści od tego, w jakiej gru­pie mie­ści się dane gospo­dar­stwo domo­we. Im mniej prą­du zuży­wa­my – tym opła­ta jest mniej­sza. W ska­li mie­sią­ca wynie­sie (brut­to):

2,3 zł przy zuży­ciu mniej­szym niż 500 kWh rocznie,

5,51 zł przy zuży­ciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie,

9,19 zł przy zuży­ciu powy­żej 1200 kWh do 2800 kWh rocznie,

12,87 zł przy zuży­ciu powy­żej 2800 kWh rocznie.

Biorąc pod uwa­gę sku­mu­lo­wa­ną płat­ność rocz­ną, opła­ta moco­wa pod­nie­sie rachun­ki od 27,6 zł w naj­niż­szej gru­pie do 154,44 zł w gru­pie naj­więk­sze­go zuży­cia ener­gii. To dużo. Nowa opła­ta za prąd powin­na więc moc­no zachę­cić do oszczę­dza­nia energii.

Nie tylko opłata mocowa da po kieszeni

Od nowe­go roku wzro­sną też ceny ener­gii czyn­nej czy­li zuży­wa­nej oraz tary­fy za prze­sył i dys­try­bu­cję. Wzrost wyno­si, w zależ­no­ści od sprze­daw­cy prą­du, 3,5–3,6 proc. Taryfy dys­try­bu­to­rów nie zosta­ły jesz­cze zatwier­dzo­ne, ale też moż­na spo­dzie­wać się kil­ku­pro­cen­to­wych podwyżek.

Czytaj wię­cej: Energia dar­mo­wa, ale nie za darmo

Do tego opła­ta OZE, któ­ra w tym roku wyno­si­ła 0 zł, wzro­śnie do 2,2 zł za MWh (1000 kWh). Za to do zera obni­żo­no opła­tę kogeneracyjną.

Eksperci Pracodawców RP sza­cu­ją, że osta­tecz­nie nasze rachun­ki za prąd (łącz­nie ze wszyst­ki­mi skła­do­wy­mi) wzro­sną w przy­szłym roku o ok. 11–12 proc.

Nowa opłata za prąd w firmie

Co waż­ne, odbior­cy biz­ne­so­wi, kupu­jąc ener­gię na warun­kach ryn­ko­wych, nie są chro­nie­ni cena­mi regu­lo­wa­ny­mi. W efek­cie muszą się liczyć ze znacz­nie więk­szym wzro­stem rachun­ków za prąd niż gospo­dar­stwa domo­we. Mocniej ude­rzy w nich też nowa opła­ta za prąd.

Opłata moco­wa w ich przy­pad­ku będzie nali­cza­na już bez­po­śred­nio pod­czas zuży­wa­nia ener­gii elek­trycz­nej w dni robo­cze w godzi­nach od 7 do 21.59. W prak­ty­ce fir­my zapła­cą dodat­ko­we 0,0937 zł brut­to za każ­dą kWh wte­dy pobraną. 

Nowa opła­ta za prąd w 2021 roku spo­wo­du­je, że śred­niej wiel­ko­ści przed­się­bior­cy zapła­cą nawet od kil­ku do kil­ku­na­stu tysię­cy zł wię­cej. W nie­któ­rych przy­pad­kach nowa opła­ta za prąd wynie­sie kil­ka­set tysię­cy i wię­cej – zauwa­ża eks­pert Pracodawców RP.

Będzie też taniej

Od stycz­nia spa­da­ją nato­miast ceny gazu. W nowej tary­fie PGNiG ceny gazu są niż­sze o 4,5 proc. Statystyczny odbior­ca, któ­ry zuży­wa gaz tyl­ko do przy­go­to­wa­nia posił­ków (gru­pa W‑1.1) zapła­ci mie­sięcz­nie ok. 40 gro­szy mniej. 

W gru­pie odbior­ców uży­wa­ją­cych gaz tak­że do pod­grze­wa­nia wody(W‑2.1) spa­dek wynie­sie oko­ło 2,4 zł/​m‑c. Spadek cen będzie naj­bar­dziej odczu­wal­ny dla odbior­ców zuży­wa­ją­cych sto­sun­ko­wo duże ilo­ści pali­wa, tj. ogrze­wa­ją­cych tak­że miesz­ka­nia czy domy gazem. Dla tej gru­py płat­no­ści spad­ną o ok 7,4 zł miesięcznie.

Czy wiesz za co płacisz?

Pracodawcy RP wska­zu­ją też na cha­os na ryn­ku ener­gii. Przykładem mogą być rekom­pen­sa­ty, któ­re mogły­by doty­czyć odbior­ców z docho­da­mi poni­żej pierw­sze­go pro­gu podat­ko­we­go albo „ubo­gich ener­ge­tycz­nie“. Wielkość rekom­pen­sa­ty mia­ła zale­żeć od ilo­ści zuży­tej w cią­gu roku ener­gii, ale pręd­ko się oka­za­ło, że nie spo­sób usta­lić zuży­cia ener­gii w gospo­dar­stwie domo­wym na dzień 31 grud­nia w sytu­acji, gdy licz­nik nie ma odczy­tu zdal­ne­go i w zasa­dzie wiel­kość rocz­ne­go zuży­cia ener­gii jest sza­co­wa­na lub prognozowana. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...