- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneOszczędzasz nawet 2000 zł na...

Oszczędzasz nawet 2000 zł na rachunku za prąd

Ograniczone ceny prą­du dają real­ne oszczęd­no­ści dzię­ki rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pię­ciu milio­nów klien­tów TAURONA ozna­cza to oszczęd­no­ści na rachun­kach rzę­du oko­ło 2 tys. Grupa sza­cu­je, że bli­sko 3 milio­ny jej klien­tów zapła­ci w tym roku za ener­gię wyłącz­nie po cenach zamro­żo­nych. Około 2 milio­ny klien­tów sko­rzy­sta dodat­ko­wo z ogra­ni­czo­nych cen po prze­kro­cze­niu przy­zna­nych limitów.

Oszczędności z zamro­że­nia cen prą­du w ramach rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej są już real­nie odczu­wal­ne w budże­tach gospo­darstw domo­wych. Rozliczenia za cał­ko­wi­te zuży­cie prą­du w tym roku dla oko­ło 3 mln gospo­darstw domo­wych, ogra­ni­czą się wyłącz­nie do cen zamro­żo­nych - mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – To wymier­ny efekt rzą­do­wych dzia­łań, mają­cych na celu ochro­nę gospo­darstw domo­wych przed skut­ka­mi rosyj­skiej agre­sji na Ukrainę oraz woj­ny hybry­do­wej pro­wa­dzo­nej­przez Kreml w Europie – doda­je pre­zes TAURONA.

Oświadczenia dla dodatkowych korzyści

Klienci TAURONA zło­ży­li już ponad 470 tysię­cy oświad­czeń, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm.

Wszystkie gospo­dar­stwa domo­we, bez koniecz­no­ści skła­da­nia oświad­cze­nia, będą korzy­stać z zamro­żo­nych cen do limi­tu zuży­cia 2000 kWh. Klienci, któ­rzy są upraw­nie­ni do sko­rzy­sta­nia z pod­wyż­szo­nych limitów2600 kWh lub 3000 kWh muszą zało­żyć spe­cjal­ne oświad­cze­nia i mają na to czas do koń­ca czerw­ca tego roku. W tej gru­pie znaj­du­ją się m.in. gospo­dar­stwa domo­we, w któ­rych zamiesz­ku­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, klien­ci, któ­rzy posia­da­ją Kartę Dużej Rodziny i rol­ni­cy. Najwygodniejszą dla klien­ta meto­dą zło­że­nia oświad­cze­nia jest Internet.Oświadczenie, któ­re doty­czy zwięk­sze­nia limi­tu na ener­gię elek­trycz­ną moż­na zło­żyć rów­nież poprzez apli­ka­cję mObywatel.

Dla gospo­darstw, któ­re nie zmiesz­czą się w usta­wo­wych pro­gach, prze­wi­dzia­no dodat­ko­wą pomoc. W każ­dym przy­pad­ku po prze­kro­cze­niu przez gospo­dar­stwo domo­we limi­tu zasto­so­wa­na zosta­nie auto­ma­tycz­nie ogra­ni­czo­na usta­wo­wo cena dla nad­wyż­ki prądu.

Oświadczenia bez wychodzenia

Najważniejsze infor­ma­cje na temat roz­wią­zań zawar­tych w Tarczy są dostęp­ne dla klien­tów TAURONA na stro­nach tau​ron​.pl/​z​a​m​r​o​z​e​n​i​e​-​p​r​adu oraz tau​ron​.pl/​c​eny

Klienci, któ­rzy chcą sko­rzy­stać z roz­wią­zań Tarczy Solidarnościowej nie muszą uma­wiać się na wizy­tę w Punkcie Obsługi Klienta.

Pomoc w zała­twie­niu swo­ich spraw moż­na uzy­skać poprzez kil­ka kana­łów kon­tak­tu m.in.: apli­ka­cję mobil­ną Mój TAURON, czat, apli­ka­cję Messenger na Facebooku, for­mu­larz kon­tak­to­wy na stro­nie inter­ne­to­wej.  Najwygodniejszy dla sie­bie kanał kon­tak­tu moż­na wybrać na stro­nie klient​.tau​ron​.pl.

Bonus za oszczędzanie

Jeśli gospo­dar­stwo domo­we ogra­ni­czy zuży­cie ener­gii o ponad 10 pro­cent w sto­sun­ku do 2022 r., oprócz oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­cych z ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii, klient otrzy­ma 10 pro­cen­to­wą obniż­kę rachun­ku w 2024 r. To podwój­na zachę­ta do oszczędności.

TAURON wspie­ra klien­tów we wdra­ża­niu dobrych nawy­ków i opty­mal­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla domu, któ­re przy­nio­są oszczęd­no­ści i pozwo­lą w peł­ni sko­rzy­stać z roz­wią­zań Tarczy Solidarnościowej. Pomocne wska­zów­ki naszych eks­per­tów moż­na zna­leźć w na blo­gu lepiej​.tau​ron​.pl, w social mediach, a tak­że w prak­tycz­nym bez­płat­nym porad­ni­ku na lepiej.tauron.pl/oszczędzanie

Dla pra­wi­dło­we­go zapla­no­wa­nia zapo­trze­bo­wa­nia i zop­ty­ma­li­zo­wa­nia zuży­cia ener­gii  TAURON przy­go­to­wał rów­nież dla klien­tów trzy przy­dat­ne kal­ku­la­to­ry, któ­re zosta­ły zebra­ne tutaj:  https://​www​.tau​ron​-dys​try​bu​cja​.pl/​k​a​l​k​u​l​a​t​ory

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...