- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergia darmowa, ale nie za...

Energia darmowa, ale nie za darmo

Zmierzamy do tego, że cena ener­gii będzie kosz­to­wa­ła zero – to nie baj­ki, ale sce­na­riusz, któ­ry dla firm ener­ge­tycz­nych może przed­sta­wiać się jak horror.

Realny sce­na­riusz, z któ­rym powin­ny liczyć się kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne, to pro­duk­cja ener­gii za dar­mo. Energia wytwo­rzo­na, sprze­da­wa­na na gieł­dzie, może kosz­to­wać nic, albo pra­wie nic, nato­miast rachun­ki za prąd, jakie my pła­ci­my,  będą obej­mo­wa­ły coraz wię­cej opłat, co już powo­li się dzieje.

Na naszych oczach zacho­dzi w ener­ge­ty­ce rewo­lu­cja. To efekt roz­wo­ju odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Europie. W Niemczech, gdzie jed­na czwar­ta ener­gii jest zie­lo­na, a rocz­ne sub­sy­dia do niej prze­kra­cza­ją 100 mld zł, cena ener­gii na ryn­ku hur­to­wym jest niż­sza niż w Polsce. Nic dziw­ne­go. Subsydiowane inwe­sty­cje zwra­ca­ją się szyb­ko, a jak wia­do­mo słoń­ce, woda czy wiatr – są dar­mo­wy­mi źró­dła­mi ener­gii. Można więc pro­du­ko­wać ener­gię za dar­mo? Oczywiście!

Taki sce­na­riusz przed kon­cer­na­mi ener­ge­tycz­ny­mi rysu­je np. Georg Zachmann – pole­cam prze­czy­ta­nie z nim wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go rzez Sonję van Renssen. Zastanawia się on tak­że nad tym, czy nie doj­dzie do rena­cjo­na­li­za­cji w euro­pej­skiej bran­ży ener­ge­tycz­nej. I nie są to żarty.

Dlatego moją uwa­gę przy­ku­ła nie­daw­no rekla­ma w naszej TV , gdzie pada pyta­nie: A Ty – co zro­bisz z dar­mo­wym prądem?

Ja już wiem – od dar­mo­we­go prą­du zapła­cę wszyst­kie dodat­ki-podat­ki (opła­ty za skład­nik jako­ścio­wy, ener­gię czyn­ną itp.) Ale co zro­bią inni – ci, któ­rzy pro­du­ku­ją ener­gię, bynaj­mniej nie za darmo?

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadejściem lata powracają problemy z falami upałów, suszami i ulewnymi deszczami. Często latem temperatura w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, należąca do polskiego przedsiębiorstwa TF Kable Group, otrzymał finansowanie na budowę nowoczesnej fabryki kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powstaje w Cambois, niedaleko...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
energetycznie

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł