- reklama -
Strona głównaEcoLifeW sprawach ubrań ulegamy złudzeniom

W sprawach ubrań ulegamy złudzeniom

Zakupy to czę­sta roz­ryw­ka, nałóg i przy­jem­ność. Miłość do rze­czy szyb­ko prze­mi­ja i potem szu­ka­my nowe­go obiek­tu, by się pocie­szyć. To przy­cho­dzi zbyt łatwo. Wiecie, ile macie zbęd­nych rze­czy w sza­fie? Odpowiedź może zaskoczyć.

Eksperci fir­my Movinga opu­bli­ko­wa­li cie­ka­we bada­nie ujaw­nia­ją­ce nasze złu­dze­nia, jeśli cho­dzi o gro­ma­dze­nie rze­czy i marnotrawstwo. 

Kiedy ostatnio to nosiłaś?

Zajmująca się prze­pro­wadz­ka­mi fir­ma zro­bi­ła ankie­tę wśród 18 tys. osób w 20 kra­jach. Pytania były pro­ste, cho­dzi­ło o oce­nę tego:

  1. Ile pro­cent ubrań z two­jej sza­fy nie było noszo­nych w ostat­nim roku?
  2. Ile pro­cent zaku­pów ze spo­żyw­cza­ka wyrzu­casz do śmietnika?
  3.  Ile pro­cent rze­czy, od two­jej ostat­niej prze­pro­wadz­ki, nie jest nadal używanych?

Odpowiedzi to dekla­ra­cje miesz­kań­ców. Zestawiono je z dany­mi z Banku Światowego i inny­mi dostęp­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi na ten temat. Badanie ujaw­ni­ło, że ule­ga­my złu­dze­niom, jeśli cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie rze­czy w domu. Polska poja­wia się na miej­scu 6 ze śred­nią ilu­zją 13,33 proc. Największe  złu­dze­nie doty­czy ubrań.

Pomyśl, zanim zrobisz zakupy

Polacy oce­nia­li, że w ostat­nim roku nie nosi­li ok. 38 proc. ubrań. W rze­czy­wi­sto­ści jest to aż 67 proc. To dwie trze­cie ciu­chów, a są kra­je takie jak Włochy, USA czy Belgia, gdzie jest to nawet powy­żej 80 proc. 

Warto o tym pomy­śleć przed uda­niem się na zaku­py. Można się pocie­szać, że prze­cież ubra­nia potem odda­je­my do Caritasu, do domu samot­nej mat­ki itp. Ale gdy wej­dzie­my do han­dlo­wej gale­rii, to zda­my sobie spra­wę, że ponad poło­wa skle­pów to sie­ciów­ki odzie­żo­we. Ogromne, czę­sto dwu­po­zio­mo­we sklepy-​molochy nasta­wio­ne na sprze­da­wa­nie pro­du­ko­wa­nych tanim kosz­tem w Azji ubrań. Większość wypro­du­ko­wa­nych z tych samych mate­ria­łów (domi­nu­je polie­ster, akryl i bawełna).

Przeczytaj: Prezent na święta

W przy­pad­ku żyw­no­ści złu­dze­nie Polaków było znacz­nie mniej­sze – wyno­si­ło tyl­ko 2 proc., a przy prze­pro­wadz­ce – 9 proc.

Szybka moda jak fast food

Jak czy­ta­my w opracowaniu

jed­nost­ki nie są w sta­nie postrze­gać swo­jej wła­snej czę­ści w glo­bal­nych pro­ble­mach, z któ­ry­mi mamy do czy­nie­nia w kate­go­riach nad­mier­nej kon­sump­cji i wytwa­rza­nia odpadów“.

Badanie może pod­nieść świa­do­mość, zwłasz­cza teraz, gdy dys­ku­tu­je­my o górach śmie­ci na pol­skich wysy­pi­skach i rosną­cym zanie­czysz­cze­niu mórz i oceanów. 

Glenn Miotke z Movinga uję­ła to tak:  „Ponieważ oce­any sta­ją się coraz bar­dziej zanie­czysz­czo­ne two­rzy­wem sztucz­nym, a bran­ża szyb­kiej mody jest więk­sza niż kie­dy­kol­wiek, nad­szedł czas, aby zachę­cić oso­by, aby napraw­dę zasta­no­wi­ły się, czy napraw­dę potrze­bu­ją więcej“.

Czytaj: Beyonce nas nie nakręci

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...