- reklama -
Strona głównaEcoLifeW sprawach ubrań ulegamy złudzeniom

W sprawach ubrań ulegamy złudzeniom

Zakupy to czę­sta roz­ryw­ka, nałóg i przy­jem­ność. Miłość do rze­czy szyb­ko prze­mi­ja i potem szu­ka­my nowe­go obiek­tu, by się pocie­szyć. To przy­cho­dzi zbyt łatwo. Wiecie, ile macie zbęd­nych rze­czy w sza­fie? Odpowiedź może zaskoczyć.

Eksperci fir­my Movinga opu­bli­ko­wa­li cie­ka­we bada­nie ujaw­nia­ją­ce nasze złu­dze­nia, jeśli cho­dzi o gro­ma­dze­nie rze­czy i marnotrawstwo. 

Kiedy ostatnio to nosiłaś?

Zajmująca się prze­pro­wadz­ka­mi fir­ma zro­bi­ła ankie­tę wśród 18 tys. osób w 20 kra­jach. Pytania były pro­ste, cho­dzi­ło o oce­nę tego:

  1. Ile pro­cent ubrań z two­jej sza­fy nie było noszo­nych w ostat­nim roku?
  2. Ile pro­cent zaku­pów ze spo­żyw­cza­ka wyrzu­casz do śmietnika?
  3.  Ile pro­cent rze­czy, od two­jej ostat­niej prze­pro­wadz­ki, nie jest nadal używanych?

Odpowiedzi to dekla­ra­cje miesz­kań­ców. Zestawiono je z dany­mi z Banku Światowego i inny­mi dostęp­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi na ten temat. Badanie ujaw­ni­ło, że ule­ga­my złu­dze­niom, jeśli cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie rze­czy w domu. Polska poja­wia się na miej­scu 6 ze śred­nią ilu­zją 13,33 proc. Największe  złu­dze­nie doty­czy ubrań.

Pomyśl, zanim zrobisz zakupy

Polacy oce­nia­li, że w ostat­nim roku nie nosi­li ok. 38 proc. ubrań. W rze­czy­wi­sto­ści jest to aż 67 proc. To dwie trze­cie ciu­chów, a są kra­je takie jak Włochy, USA czy Belgia, gdzie jest to nawet powy­żej 80 proc. 

Warto o tym pomy­śleć przed uda­niem się na zaku­py. Można się pocie­szać, że prze­cież ubra­nia potem odda­je­my do Caritasu, do domu samot­nej mat­ki itp. Ale gdy wej­dzie­my do han­dlo­wej gale­rii, to zda­my sobie spra­wę, że ponad poło­wa skle­pów to sie­ciów­ki odzie­żo­we. Ogromne, czę­sto dwu­po­zio­mo­we sklepy-​molochy nasta­wio­ne na sprze­da­wa­nie pro­du­ko­wa­nych tanim kosz­tem w Azji ubrań. Większość wypro­du­ko­wa­nych z tych samych mate­ria­łów (domi­nu­je polie­ster, akryl i bawełna).

Przeczytaj: Prezent na święta

W przy­pad­ku żyw­no­ści złu­dze­nie Polaków było znacz­nie mniej­sze – wyno­si­ło tyl­ko 2 proc., a przy prze­pro­wadz­ce – 9 proc.

Szybka moda jak fast food

Jak czy­ta­my w opracowaniu

jed­nost­ki nie są w sta­nie postrze­gać swo­jej wła­snej czę­ści w glo­bal­nych pro­ble­mach, z któ­ry­mi mamy do czy­nie­nia w kate­go­riach nad­mier­nej kon­sump­cji i wytwa­rza­nia odpadów“.

Badanie może pod­nieść świa­do­mość, zwłasz­cza teraz, gdy dys­ku­tu­je­my o górach śmie­ci na pol­skich wysy­pi­skach i rosną­cym zanie­czysz­cze­niu mórz i oceanów. 

Glenn Miotke z Movinga uję­ła to tak:  „Ponieważ oce­any sta­ją się coraz bar­dziej zanie­czysz­czo­ne two­rzy­wem sztucz­nym, a bran­ża szyb­kiej mody jest więk­sza niż kie­dy­kol­wiek, nad­szedł czas, aby zachę­cić oso­by, aby napraw­dę zasta­no­wi­ły się, czy napraw­dę potrze­bu­ją więcej“.

Czytaj: Beyonce nas nie nakręci

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...