- reklama -
Strona głównaEcoLifeW sprawach ubrań ulegamy złudzeniom

W sprawach ubrań ulegamy złudzeniom

Zakupy to czę­sta roz­ryw­ka, nałóg i przy­jem­ność. Miłość do rze­czy szyb­ko prze­mi­ja i potem szu­ka­my nowe­go obiek­tu, by się pocie­szyć. To przy­cho­dzi zbyt łatwo. Wiecie, ile macie zbęd­nych rze­czy w sza­fie? Odpowiedź może zaskoczyć.

Eksperci fir­my Movinga opu­bli­ko­wa­li cie­ka­we bada­nie ujaw­nia­ją­ce nasze złu­dze­nia, jeśli cho­dzi o gro­ma­dze­nie rze­czy i marnotrawstwo. 

Kiedy ostatnio to nosiłaś?

Zajmująca się prze­pro­wadz­ka­mi fir­ma zro­bi­ła ankie­tę wśród 18 tys. osób w 20 kra­jach. Pytania były pro­ste, cho­dzi­ło o oce­nę tego:

  1. Ile pro­cent ubrań z two­jej sza­fy nie było noszo­nych w ostat­nim roku?
  2. Ile pro­cent zaku­pów ze spo­żyw­cza­ka wyrzu­casz do śmietnika?
  3.  Ile pro­cent rze­czy, od two­jej ostat­niej prze­pro­wadz­ki, nie jest nadal używanych?

Odpowiedzi to dekla­ra­cje miesz­kań­ców. Zestawiono je z dany­mi z Banku Światowego i inny­mi dostęp­ny­mi bada­nia­mi nauko­wy­mi na ten temat. Badanie ujaw­ni­ło, że ule­ga­my złu­dze­niom, jeśli cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie rze­czy w domu. Polska poja­wia się na miej­scu 6 ze śred­nią ilu­zją 13,33 proc. Największe  złu­dze­nie doty­czy ubrań.

Pomyśl, zanim zrobisz zakupy

Polacy oce­nia­li, że w ostat­nim roku nie nosi­li ok. 38 proc. ubrań. W rze­czy­wi­sto­ści jest to aż 67 proc. To dwie trze­cie ciu­chów, a są kra­je takie jak Włochy, USA czy Belgia, gdzie jest to nawet powy­żej 80 proc. 

Warto o tym pomy­śleć przed uda­niem się na zaku­py. Można się pocie­szać, że prze­cież ubra­nia potem odda­je­my do Caritasu, do domu samot­nej mat­ki itp. Ale gdy wej­dzie­my do han­dlo­wej gale­rii, to zda­my sobie spra­wę, że ponad poło­wa skle­pów to sie­ciów­ki odzie­żo­we. Ogromne, czę­sto dwu­po­zio­mo­we sklepy-​molochy nasta­wio­ne na sprze­da­wa­nie pro­du­ko­wa­nych tanim kosz­tem w Azji ubrań. Większość wypro­du­ko­wa­nych z tych samych mate­ria­łów (domi­nu­je polie­ster, akryl i bawełna).

Przeczytaj: Prezent na święta

W przy­pad­ku żyw­no­ści złu­dze­nie Polaków było znacz­nie mniej­sze – wyno­si­ło tyl­ko 2 proc., a przy prze­pro­wadz­ce – 9 proc.

Szybka moda jak fast food

Jak czy­ta­my w opracowaniu

jed­nost­ki nie są w sta­nie postrze­gać swo­jej wła­snej czę­ści w glo­bal­nych pro­ble­mach, z któ­ry­mi mamy do czy­nie­nia w kate­go­riach nad­mier­nej kon­sump­cji i wytwa­rza­nia odpadów”.

Badanie może pod­nieść świa­do­mość, zwłasz­cza teraz, gdy dys­ku­tu­je­my o górach śmie­ci na pol­skich wysy­pi­skach i rosną­cym zanie­czysz­cze­niu mórz i oceanów. 

Glenn Miotke z Movinga uję­ła to tak:  “Ponieważ oce­any sta­ją się coraz bar­dziej zanie­czysz­czo­ne two­rzy­wem sztucz­nym, a bran­ża szyb­kiej mody jest więk­sza niż kie­dy­kol­wiek, nad­szedł czas, aby zachę­cić oso­by, aby napraw­dę zasta­no­wi­ły się, czy napraw­dę potrze­bu­ją więcej”.

Czytaj: Beyonce nas nie nakręci

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł