- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolska spółka testuje zielone gazy

Polska spółka testuje zielone gazy

PGNiG chce pro­du­ko­wać z frak­cji bio odpa­dów komu­nal­nych gaz. Docelowo powsta­nie bio CNG, któ­ry to gaz będzie zasi­lał pojaz­dy na dro­gach. Stanie się to już za dwa lata.

PGNiG jest głów­nym dostaw­cą gazu w domach w Polsce. Spółka dostar­cza też gaz do pojaz­dów w trans­por­cie. Wraz z naukow­ca­mi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pra­cu­je teraz nad nowym roz­wią­za­niem. Planuje wiel­ko­ska­lo­we inwe­sty­cje zwią­za­nych w pro­duk­cję bio CNG, ponie­waż rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na sprę­żo­ny gaz w trans­por­cie. 

Biometan i bio CNG

Technologia pole­ga na fer­men­ta­cji bez­tle­no­wej bio­de­gra­do­wal­nej frak­cji odpa­dów komu­nal­nych i pro­duk­cji z niej gazu w stan­dar­dzie fer­men­ta­cyj­ne­go, któ­ry potem prze­kształ­ca w bio­me­tan. Następnie taki gaz nie tra­fia do sie­ci gazo­wej tyl­ko jest sprę­ża­ny. W ten spo­sób powsta­je zie­lo­na alter­na­ty­wa dla CNG, czy­li bio CNG. 

Czytaj tak­że: Zielony tlen i inne gazy

We współ­pra­cy z poznań­skim Uniwersytetem Przyrodniczym PGNiG wybu­do­wa­ło pro­to­ty­po­wą insta­la­cję, któ­ra dzia­ła od kil­ku mie­się­cy. Wyniki jej prac pozwo­lą na wdro­że­nie komer­cyj­nej insta­la­cji w 2023 roku i uru­cho­mie­nie pro­duk­cji bio CNG na sze­ro­ką skalę.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wśród pol­skich uczel­ni lide­rem w bran­ży bio­ga­zu i bio­me­ta­nu. Znajduje się tu naj­więk­sze w kra­ju labo­ra­to­rium bio­ga­zo­we, gdzie reali­zo­wa­ne są badania.

Uzyskane wyni­ki badań pozwa­la­ją patrzeć z opty­mi­zmem na bio­od­pa­dy jako poten­cjal­nie duże źró­dło bio­me­ta­nu – prof. Jacek Dach, kie­row­nik Pracowni Ekotechnologii UPP. 

Według PGNiG gaz będzie pali­wem przej­ścio­wym trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, ale rów­no­le­gle spół­ka roz­wi­ja moż­li­wo­ści pro­duk­cji „zie­lo­nych” gazów ze źró­deł odna­wial­nych. To wła­śnie one będą stop­nio­wo uzu­peł­niać, a następ­nie zastą­pią gaz ziemny.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł