- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolska spółka testuje zielone gazy

Polska spółka testuje zielone gazy

PGNiG chce pro­du­ko­wać z frak­cji bio odpa­dów komu­nal­nych gaz. Docelowo powsta­nie bio CNG, któ­ry to gaz będzie zasi­lał pojaz­dy na dro­gach. Stanie się to już za dwa lata.

PGNiG jest głów­nym dostaw­cą gazu w domach w Polsce. Spółka dostar­cza też gaz do pojaz­dów w trans­por­cie. Wraz z naukow­ca­mi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pra­cu­je teraz nad nowym roz­wią­za­niem. Planuje wiel­ko­ska­lo­we inwe­sty­cje zwią­za­nych w pro­duk­cję bio CNG, ponie­waż rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na sprę­żo­ny gaz w trans­por­cie. 

Biometan i bio CNG

Technologia pole­ga na fer­men­ta­cji bez­tle­no­wej bio­de­gra­do­wal­nej frak­cji odpa­dów komu­nal­nych i pro­duk­cji z niej gazu w stan­dar­dzie fer­men­ta­cyj­ne­go, któ­ry potem prze­kształ­ca w bio­me­tan. Następnie taki gaz nie tra­fia do sie­ci gazo­wej tyl­ko jest sprę­ża­ny. W ten spo­sób powsta­je zie­lo­na alter­na­ty­wa dla CNG, czy­li bio CNG. 

Czytaj tak­że: Zielony tlen i inne gazy

We współ­pra­cy z poznań­skim Uniwersytetem Przyrodniczym PGNiG wybu­do­wa­ło pro­to­ty­po­wą insta­la­cję, któ­ra dzia­ła od kil­ku mie­się­cy. Wyniki jej prac pozwo­lą na wdro­że­nie komer­cyj­nej insta­la­cji w 2023 roku i uru­cho­mie­nie pro­duk­cji bio CNG na sze­ro­ką skalę.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wśród pol­skich uczel­ni lide­rem w bran­ży bio­ga­zu i bio­me­ta­nu. Znajduje się tu naj­więk­sze w kra­ju labo­ra­to­rium bio­ga­zo­we, gdzie reali­zo­wa­ne są badania.

Uzyskane wyni­ki badań pozwa­la­ją patrzeć z opty­mi­zmem na bio­od­pa­dy jako poten­cjal­nie duże źró­dło bio­me­ta­nu – prof. Jacek Dach, kie­row­nik Pracowni Ekotechnologii UPP. 

Według PGNiG gaz będzie pali­wem przej­ścio­wym trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, ale rów­no­le­gle spół­ka roz­wi­ja moż­li­wo­ści pro­duk­cji „zie­lo­nych” gazów ze źró­deł odna­wial­nych. To wła­śnie one będą stop­nio­wo uzu­peł­niać, a następ­nie zastą­pią gaz ziemny.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
A jeszcze lepsze jest to...