- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolska spółka testuje zielone gazy

Polska spółka testuje zielone gazy

PGNiG chce pro­du­ko­wać z frak­cji bio odpa­dów komu­nal­nych gaz. Docelowo powsta­nie bio CNG, któ­ry to gaz będzie zasi­lał pojaz­dy na dro­gach. Stanie się to już za dwa lata.

PGNiG jest głów­nym dostaw­cą gazu w domach w Polsce. Spółka dostar­cza też gaz do pojaz­dów w trans­por­cie. Wraz z naukow­ca­mi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pra­cu­je teraz nad nowym roz­wią­za­niem. Planuje wiel­ko­ska­lo­we inwe­sty­cje zwią­za­nych w pro­duk­cję bio CNG, ponie­waż rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na sprę­żo­ny gaz w trans­por­cie. 

Biometan i bio CNG

Technologia pole­ga na fer­men­ta­cji bez­tle­no­wej bio­de­gra­do­wal­nej frak­cji odpa­dów komu­nal­nych i pro­duk­cji z niej gazu w stan­dar­dzie fer­men­ta­cyj­ne­go, któ­ry potem prze­kształ­ca w bio­me­tan. Następnie taki gaz nie tra­fia do sie­ci gazo­wej tyl­ko jest sprę­ża­ny. W ten spo­sób powsta­je zie­lo­na alter­na­ty­wa dla CNG, czy­li bio CNG. 

Czytaj tak­że: Zielony tlen i inne gazy

We współ­pra­cy z poznań­skim Uniwersytetem Przyrodniczym PGNiG wybu­do­wa­ło pro­to­ty­po­wą insta­la­cję, któ­ra dzia­ła od kil­ku mie­się­cy. Wyniki jej prac pozwo­lą na wdro­że­nie komer­cyj­nej insta­la­cji w 2023 roku i uru­cho­mie­nie pro­duk­cji bio CNG na sze­ro­ką skalę.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest wśród pol­skich uczel­ni lide­rem w bran­ży bio­ga­zu i bio­me­ta­nu. Znajduje się tu naj­więk­sze w kra­ju labo­ra­to­rium bio­ga­zo­we, gdzie reali­zo­wa­ne są badania.

Uzyskane wyni­ki badań pozwa­la­ją patrzeć z opty­mi­zmem na bio­od­pa­dy jako poten­cjal­nie duże źró­dło bio­me­ta­nu – prof. Jacek Dach, kie­row­nik Pracowni Ekotechnologii UPP. 

Według PGNiG gaz będzie pali­wem przej­ścio­wym trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, ale rów­no­le­gle spół­ka roz­wi­ja moż­li­wo­ści pro­duk­cji „zie­lo­nych” gazów ze źró­deł odna­wial­nych. To wła­śnie one będą stop­nio­wo uzu­peł­niać, a następ­nie zastą­pią gaz ziemny.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...