- reklama -
Strona głównaEcoLifePrezent na święta. Przeczytaj, zanim...

Prezent na święta. Przeczytaj, zanim kupisz kolejny ciuch

Fast fashion – to odpo­wied­nik fast foodów.  Ubrania i tek­sty­lia, któ­re wyrzu­ca­my, zapeł­nia­ją na świe­cie w każ­dej sekun­dzie całą śmie­ciar­kę. Jej zawar­tość lądu­je nie­mal cał­ko­wi­cie na wysy­pi­sku albo w spa­lar­ni odpa­dów. Dlatego, jeśli coś kupu­je­cie do sza­fy, rób­cie to z gło­wą i wybie­raj­cie rze­czy, któ­re posłu­żą dłu­żej niż jeden sezon.

Brytyjska pro­jek­tant­ka, cór­ka słyn­ne­go beatle­sa, Stella McCartney zaape­lo­wa­ła nie­daw­no do świa­ta mody, by skoń­czył ze swo­ją „śmie­cio­wą“ poli­ty­ką. Wsparła w ten spo­sób Fundację Ellen MacArthur, autor­ki best­sel­le­ro­wych powie­ści i słyn­nej żeglar­ki, któ­ra moc­no dzia­ła na rzecz zmia­ny prze­my­słu tek­styl­ne­go. Jak wska­zu­je, od roku 2000 glo­bal­na sprze­daż ubrań podwo­iła się i każ­dy ciuch, od pod­ko­szul­ka po dżin­sy, jest noszo­ny znacz­nie krócej.

Co sekun­dę na świe­cie wyrzu­ca­my tyle mate­ria­łów, że wystar­cza to do napeł­nie­nia śmie­ciar­ki. Ile z tego zosta­nie pod­da­ne recy­klin­go­wi i wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji nowych ubrań? Mniej niż pro­cent - poda­ła fun­da­cja Ellen MacArthur. Tak więc wyobraź­cie sobie, że co sekun­dę zawar­tość śmie­ciar­ki wypeł­nio­nej zuży­ty­mi ubra­nia­mi lądu­je na wysy­pi­sku albo w spa­lar­ni odpadów. 

W rze­czy­wi­sto­ści musi­my być nie­co bar­dziej uważ­ni i zain­te­re­so­wa­ni tym, w jaki spo­sób kupu­je­my oraz powin­ni­śmy zacho­wać pewien sto­pień odpo­wie­dzial­no­ści – Stella McCartney.

Wartość świa­ta mody liczo­na jest w rocz­nej sprze­da­ży 2,4 bilio­na dola­rów (2 400 000 000 000). Za co pła­ci­my? Na to pyta­nie powin­ni­śmy sobie odpo­wie­dzieć sami, się­ga­jąc po nowe ubra­nia. Bo część tej śmie­ciar­ki wypeł­nio­nej tek­sty­lia­mi to ubra­nia, któ­re były led­wo noszo­ne, jesz­cze inna część – to odpa­dy z fabryk. Branża tek­styl­na nie tyl­ko pro­du­ku­je odpa­dy, ale też pozo­sta­wia moc­ny ślad w śro­do­wi­sku – poprzez emi­sje dwu­tlen­ku węgla (więk­sze niż wszyst­kie loty mię­dzy­na­ro­do­we i trans­port mor­ski) i poprzez pro­duk­cję mikrow­łó­kien z pla­sti­ku.  Co roku do oce­anów z naszych ubrań prze­do­sta­je się pół milio­na ton plastiku.

Co powin­ni zro­bić pro­du­cen­ci? Wykorzystać lep­sze, trwal­sze mate­ria­ły oraz posta­wić na ich recy­kling. To, co obec­nie wpi­su­je się w unij­ną poli­ty­kę Circular Economy – gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym, w jak naj­mniej­szym stop­niu wpły­wa­ją­cej na środowisko.

Swoje popar­cie dla ini­cja­ty­wy fun­da­cji Ellen MacArthur wyra­zi­ło kil­ka marek odzie­żo­wych, wśród nich wszyst­kim zna­ne mię­dzy­na­ro­do­we kon­cer­ny. Jeśli czy­tasz ten arty­kuł, to już wiesz, co robić – kupo­wać roz­sąd­niej, nosić ubra­nia dłu­żej i bar­dziej o nie dbać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...