- reklama -
Strona głównaEcoLifePrezent na święta. Przeczytaj, zanim...

Prezent na święta. Przeczytaj, zanim kupisz kolejny ciuch

Fast fashion – to odpo­wied­nik fast foodów.  Ubrania i tek­sty­lia, któ­re wyrzu­ca­my, zapeł­nia­ją na świe­cie w każ­dej sekun­dzie całą śmie­ciar­kę. Jej zawar­tość lądu­je nie­mal cał­ko­wi­cie na wysy­pi­sku albo w spa­lar­ni odpa­dów. Dlatego, jeśli coś kupu­je­cie do sza­fy, rób­cie to z gło­wą i wybie­raj­cie rze­czy, któ­re posłu­żą dłu­żej niż jeden sezon.

Brytyjska pro­jek­tant­ka, cór­ka słyn­ne­go beatle­sa, Stella McCartney zaape­lo­wa­ła nie­daw­no do świa­ta mody, by skoń­czył ze swo­ją „śmie­cio­wą“ poli­ty­ką. Wsparła w ten spo­sób Fundację Ellen MacArthur, autor­ki best­sel­le­ro­wych powie­ści i słyn­nej żeglar­ki, któ­ra moc­no dzia­ła na rzecz zmia­ny prze­my­słu tek­styl­ne­go. Jak wska­zu­je, od roku 2000 glo­bal­na sprze­daż ubrań podwo­iła się i każ­dy ciuch, od pod­ko­szul­ka po dżin­sy, jest noszo­ny znacz­nie krócej.

Co sekun­dę na świe­cie wyrzu­ca­my tyle mate­ria­łów, że wystar­cza to do napeł­nie­nia śmie­ciar­ki. Ile z tego zosta­nie pod­da­ne recy­klin­go­wi i wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji nowych ubrań? Mniej niż pro­cent - poda­ła fun­da­cja Ellen MacArthur. Tak więc wyobraź­cie sobie, że co sekun­dę zawar­tość śmie­ciar­ki wypeł­nio­nej zuży­ty­mi ubra­nia­mi lądu­je na wysy­pi­sku albo w spa­lar­ni odpadów. 

W rze­czy­wi­sto­ści musi­my być nie­co bar­dziej uważ­ni i zain­te­re­so­wa­ni tym, w jaki spo­sób kupu­je­my oraz powin­ni­śmy zacho­wać pewien sto­pień odpo­wie­dzial­no­ści – Stella McCartney.

Wartość świa­ta mody liczo­na jest w rocz­nej sprze­da­ży 2,4 bilio­na dola­rów (2 400 000 000 000). Za co pła­ci­my? Na to pyta­nie powin­ni­śmy sobie odpo­wie­dzieć sami, się­ga­jąc po nowe ubra­nia. Bo część tej śmie­ciar­ki wypeł­nio­nej tek­sty­lia­mi to ubra­nia, któ­re były led­wo noszo­ne, jesz­cze inna część – to odpa­dy z fabryk. Branża tek­styl­na nie tyl­ko pro­du­ku­je odpa­dy, ale też pozo­sta­wia moc­ny ślad w śro­do­wi­sku – poprzez emi­sje dwu­tlen­ku węgla (więk­sze niż wszyst­kie loty mię­dzy­na­ro­do­we i trans­port mor­ski) i poprzez pro­duk­cję mikrow­łó­kien z pla­sti­ku.  Co roku do oce­anów z naszych ubrań prze­do­sta­je się pół milio­na ton plastiku.

Co powin­ni zro­bić pro­du­cen­ci? Wykorzystać lep­sze, trwal­sze mate­ria­ły oraz posta­wić na ich recy­kling. To, co obec­nie wpi­su­je się w unij­ną poli­ty­kę Circular Economy – gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym, w jak naj­mniej­szym stop­niu wpły­wa­ją­cej na środowisko.

Swoje popar­cie dla ini­cja­ty­wy fun­da­cji Ellen MacArthur wyra­zi­ło kil­ka marek odzie­żo­wych, wśród nich wszyst­kim zna­ne mię­dzy­na­ro­do­we kon­cer­ny. Jeśli czy­tasz ten arty­kuł, to już wiesz, co robić – kupo­wać roz­sąd­niej, nosić ubra­nia dłu­żej i bar­dziej o nie dbać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...