- reklama -
Strona głównaEcoLifePrezent na święta. Przeczytaj, zanim...

Prezent na święta. Przeczytaj, zanim kupisz kolejny ciuch

Fast fashion – to odpo­wied­nik fast foodów.  Ubrania i tek­sty­lia, któ­re wyrzu­ca­my, zapeł­nia­ją na świe­cie w każ­dej sekun­dzie całą śmie­ciar­kę. Jej zawar­tość lądu­je nie­mal cał­ko­wi­cie na wysy­pi­sku albo w spa­lar­ni odpa­dów. Dlatego, jeśli coś kupu­je­cie do sza­fy, rób­cie to z gło­wą i wybie­raj­cie rze­czy, któ­re posłu­żą dłu­żej niż jeden sezon.

Brytyjska pro­jek­tant­ka, cór­ka słyn­ne­go beatle­sa, Stella McCartney zaape­lo­wa­ła nie­daw­no do świa­ta mody, by skoń­czył ze swo­ją „śmie­cio­wą“ poli­ty­ką. Wsparła w ten spo­sób Fundację Ellen MacArthur, autor­ki best­sel­le­ro­wych powie­ści i słyn­nej żeglar­ki, któ­ra moc­no dzia­ła na rzecz zmia­ny prze­my­słu tek­styl­ne­go. Jak wska­zu­je, od roku 2000 glo­bal­na sprze­daż ubrań podwo­iła się i każ­dy ciuch, od pod­ko­szul­ka po dżin­sy, jest noszo­ny znacz­nie krócej.

Co sekun­dę na świe­cie wyrzu­ca­my tyle mate­ria­łów, że wystar­cza to do napeł­nie­nia śmie­ciar­ki. Ile z tego zosta­nie pod­da­ne recy­klin­go­wi i wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji nowych ubrań? Mniej niż pro­cent - poda­ła fun­da­cja Ellen MacArthur. Tak więc wyobraź­cie sobie, że co sekun­dę zawar­tość śmie­ciar­ki wypeł­nio­nej zuży­ty­mi ubra­nia­mi lądu­je na wysy­pi­sku albo w spa­lar­ni odpadów. 

W rze­czy­wi­sto­ści musi­my być nie­co bar­dziej uważ­ni i zain­te­re­so­wa­ni tym, w jaki spo­sób kupu­je­my oraz powin­ni­śmy zacho­wać pewien sto­pień odpo­wie­dzial­no­ści – Stella McCartney.

Wartość świa­ta mody liczo­na jest w rocz­nej sprze­da­ży 2,4 bilio­na dola­rów (2 400 000 000 000). Za co pła­ci­my? Na to pyta­nie powin­ni­śmy sobie odpo­wie­dzieć sami, się­ga­jąc po nowe ubra­nia. Bo część tej śmie­ciar­ki wypeł­nio­nej tek­sty­lia­mi to ubra­nia, któ­re były led­wo noszo­ne, jesz­cze inna część – to odpa­dy z fabryk. Branża tek­styl­na nie tyl­ko pro­du­ku­je odpa­dy, ale też pozo­sta­wia moc­ny ślad w śro­do­wi­sku – poprzez emi­sje dwu­tlen­ku węgla (więk­sze niż wszyst­kie loty mię­dzy­na­ro­do­we i trans­port mor­ski) i poprzez pro­duk­cję mikrow­łó­kien z pla­sti­ku.  Co roku do oce­anów z naszych ubrań prze­do­sta­je się pół milio­na ton plastiku.

Co powin­ni zro­bić pro­du­cen­ci? Wykorzystać lep­sze, trwal­sze mate­ria­ły oraz posta­wić na ich recy­kling. To, co obec­nie wpi­su­je się w unij­ną poli­ty­kę Circular Economy – gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym, w jak naj­mniej­szym stop­niu wpły­wa­ją­cej na środowisko.

Swoje popar­cie dla ini­cja­ty­wy fun­da­cji Ellen MacArthur wyra­zi­ło kil­ka marek odzie­żo­wych, wśród nich wszyst­kim zna­ne mię­dzy­na­ro­do­we kon­cer­ny. Jeśli czy­tasz ten arty­kuł, to już wiesz, co robić – kupo­wać roz­sąd­niej, nosić ubra­nia dłu­żej i bar­dziej o nie dbać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...