- reklama -
Strona głównaEcoLifeDzień Długu Ekologicznego 2021. Od...

Dzień Długu Ekologicznego 2021. Od teraz żyjemy na kredyt

Dzień Długu Ekologicznego to data, kie­dy zuży­li­śmy już zaso­by Ziemi z całe­go roku, bo tyle potrze­ba na ich odno­wie­nie. W 2021 roku dzień ten znacz­nie przy­bli­żył się w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim. Ta sym­bo­licz­na data poka­zu­je, że jed­na Ziemia nam nie wystar­cza, ponie­waż rośnie nasz ślad eko­lo­gicz­ny. Teraz zuży­wa­my zaso­by, któ­re powin­ni­śmy zosta­wić następ­nym pokoleniom. 

Datę, kie­dy przy­pa­da Dzień Długu Ekologicznego (The Overshoot Day) obli­cza co roku orga­ni­za­cja Global Footprint Network. Według niej w 2021 roku dzień ten wypa­da 29 lip­ca. W poprzed­nim roku był to 22 sierp­nia, znacz­nie póź­niej z powo­du panu­ją­cej pan­de­mii Covid-​19. W 2019 roku Dzień Długu Ekologicznego przy­pa­dał tak­że 29 lip­ca. Od 2005 do 2018 roku data wypa­da­ła w sierpniu. 

Największą w histo­rii jed­no­rocz­ną zmia­nę od począt­ku pro­wa­dze­nia tego rodza­ju wyli­czeń, czy­li od lat 70. XX w.

Dzień Długu Ekologicznego przybliża się 

Dzień, w któ­rym zapo­trze­bo­wa­nie ludz­ko­ści na zaso­by eko­lo­gicz­ne w danym roku prze­kra­cza to, co Ziemia może w tym roku zre­ge­ne­ro­wać, jest okre­śla­ny zgod­nie z na pro­ce­du­ra­mi ONZ. Danych dostar­cza mię­dzy inny­mi Międzynarodowa Agencja Energetyczna i Global Carbon Project. Dzień dłu­gu eko­lo­gicz­ne­go wyli­cza się dzie­ląc zaso­by bios­fe­ry przez ślad eko­lo­gicz­ny czło­wie­ka, a następ­nie mno­żąc przez licz­bę dni w roku.

W 2021 roku glo­bal­ny ślad eko­lo­gicz­ny wzrósł w porów­na­niu z poprzed­nim rokiem aż o 6,6 proc. Wszystko dla­te­go, że po zamy­ka­niu gospo­da­rek w 2020 roku nastą­pi­ło odbi­cie w emi­sjach dwu­tlen­ku węgla. Drugą dużą zmia­ną był wpływ wyle­sia­nia i degra­da­cji Amazonii na zdol­ność bio­lo­gicz­ną lasów, czy­li ich zdol­no­ści do odtwa­rza­nia surow­ców i pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla. W wyni­ku wyle­sia­nia zdol­ność bio­lo­gicz­na lasów spa­dła o 0,5 proc. 

Rośnie nasz ślad ekologiczny 

Nasza kon­sump­cja pozo­sta­wia na Ziemni ślad. Potrzebujemy żyw­no­ści, drew­na, prze­strze­ni pod dro­gi, domy, zuży­wa­ny ener­gię, pro­du­ku­je­my odpa­dy, w tym CO2. To wszyst­ko moż­na porów­nać oraz obli­czyć – to wła­śnie nasz ślad eko­lo­gicz­ny. Nie róż­ni to się aż tak znacz­nie od obli­cza­nia PKB – wskaź­ni­ka, któ­ry tak cenią eko­no­mi­ści i któ­rym chwa­lą się poli­ty­cy. W przy­pad­ku śla­du eko­lo­gicz­ne­go nikt nie myśli jed­nak o chwa­le­niu się.

Zarówno ślad eko­lo­gicz­ny jak i zdol­ność bio­lo­gicz­ną Ziemi obli­cza się w glo­bal­nych hek­ta­rach (gha). W 2017 roku zdol­ność bio­lo­gicz­na Ziemi przy­pa­da­ją­ca na oso­bę wyno­si­ła 1,6 ha, a ślad eko­lo­gicz­ny sta­ty­stycz­ne­go miesz­kań­ca Ziemi – 2,8 ha. Te dane jed­nak róż­nią się w zależ­no­ści od kra­jów – im bar­dziej kraj jest roz­wi­nię­ty i uprze­my­sło­wio­ny, tym róż­ni­ca mię­dzy kon­sump­cją a zdol­no­ścią Ziemi do dostar­cze­nia i odno­wie­nia zaso­bów – jest większa. 

W Polsce ślad eko­lo­gicz­ny na miesz­kań­ca wyno­sił aż 5,9 ha, a zdol­ność Ziemi bio­lo­gicz­na Ziemi – 2 ha. Polski defi­cyt eko­lo­gicz­ny (2,7 ha) jest porów­ny­wal­ny jak w Chinach (2,8 ha). Kraje, gdzie jest dużo lasów, jak Kanada, Finlandia czy Brazylia mają tu nadwyżkę. 

Chcesz spraw­dzić swój ślad eko­lo­gicz­ny – możesz to łatwo zrobić. 


- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...