- reklama -
Strona głównaEcoLifeDzień Długu Ekologicznego 2021. Od...

Dzień Długu Ekologicznego 2021. Od teraz żyjemy na kredyt

Dzień Długu Ekologicznego to data, kie­dy zuży­li­śmy już zaso­by Ziemi z całe­go roku, bo tyle potrze­ba na ich odno­wie­nie. W 2021 roku dzień ten znacz­nie przy­bli­żył się w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim. Ta sym­bo­licz­na data poka­zu­je, że jed­na Ziemia nam nie wystar­cza, ponie­waż rośnie nasz ślad eko­lo­gicz­ny. Teraz zuży­wa­my zaso­by, któ­re powin­ni­śmy zosta­wić następ­nym pokoleniom. 

Datę, kie­dy przy­pa­da Dzień Długu Ekologicznego (The Overshoot Day) obli­cza co roku orga­ni­za­cja Global Footprint Network. Według niej w 2021 roku dzień ten wypa­da 29 lip­ca. W poprzed­nim roku był to 22 sierp­nia, znacz­nie póź­niej z powo­du panu­ją­cej pan­de­mii Covid-​19. W 2019 roku Dzień Długu Ekologicznego przy­pa­dał tak­że 29 lip­ca. Od 2005 do 2018 roku data wypa­da­ła w sierpniu. 

Największą w histo­rii jed­no­rocz­ną zmia­nę od począt­ku pro­wa­dze­nia tego rodza­ju wyli­czeń, czy­li od lat 70. XX w.

Dzień Długu Ekologicznego przybliża się 

Dzień, w któ­rym zapo­trze­bo­wa­nie ludz­ko­ści na zaso­by eko­lo­gicz­ne w danym roku prze­kra­cza to, co Ziemia może w tym roku zre­ge­ne­ro­wać, jest okre­śla­ny zgod­nie z na pro­ce­du­ra­mi ONZ. Danych dostar­cza mię­dzy inny­mi Międzynarodowa Agencja Energetyczna i Global Carbon Project. Dzień dłu­gu eko­lo­gicz­ne­go wyli­cza się dzie­ląc zaso­by bios­fe­ry przez ślad eko­lo­gicz­ny czło­wie­ka, a następ­nie mno­żąc przez licz­bę dni w roku.

W 2021 roku glo­bal­ny ślad eko­lo­gicz­ny wzrósł w porów­na­niu z poprzed­nim rokiem aż o 6,6 proc. Wszystko dla­te­go, że po zamy­ka­niu gospo­da­rek w 2020 roku nastą­pi­ło odbi­cie w emi­sjach dwu­tlen­ku węgla. Drugą dużą zmia­ną był wpływ wyle­sia­nia i degra­da­cji Amazonii na zdol­ność bio­lo­gicz­ną lasów, czy­li ich zdol­no­ści do odtwa­rza­nia surow­ców i pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla. W wyni­ku wyle­sia­nia zdol­ność bio­lo­gicz­na lasów spa­dła o 0,5 proc. 

Rośnie nasz ślad ekologiczny 

Nasza kon­sump­cja pozo­sta­wia na Ziemni ślad. Potrzebujemy żyw­no­ści, drew­na, prze­strze­ni pod dro­gi, domy, zuży­wa­ny ener­gię, pro­du­ku­je­my odpa­dy, w tym CO2. To wszyst­ko moż­na porów­nać oraz obli­czyć – to wła­śnie nasz ślad eko­lo­gicz­ny. Nie róż­ni to się aż tak znacz­nie od obli­cza­nia PKB – wskaź­ni­ka, któ­ry tak cenią eko­no­mi­ści i któ­rym chwa­lą się poli­ty­cy. W przy­pad­ku śla­du eko­lo­gicz­ne­go nikt nie myśli jed­nak o chwa­le­niu się.

Zarówno ślad eko­lo­gicz­ny jak i zdol­ność bio­lo­gicz­ną Ziemi obli­cza się w glo­bal­nych hek­ta­rach (gha). W 2017 roku zdol­ność bio­lo­gicz­na Ziemi przy­pa­da­ją­ca na oso­bę wyno­si­ła 1,6 ha, a ślad eko­lo­gicz­ny sta­ty­stycz­ne­go miesz­kań­ca Ziemi – 2,8 ha. Te dane jed­nak róż­nią się w zależ­no­ści od kra­jów – im bar­dziej kraj jest roz­wi­nię­ty i uprze­my­sło­wio­ny, tym róż­ni­ca mię­dzy kon­sump­cją a zdol­no­ścią Ziemi do dostar­cze­nia i odno­wie­nia zaso­bów – jest większa. 

W Polsce ślad eko­lo­gicz­ny na miesz­kań­ca wyno­sił aż 5,9 ha, a zdol­ność Ziemi bio­lo­gicz­na Ziemi – 2 ha. Polski defi­cyt eko­lo­gicz­ny (2,7 ha) jest porów­ny­wal­ny jak w Chinach (2,8 ha). Kraje, gdzie jest dużo lasów, jak Kanada, Finlandia czy Brazylia mają tu nadwyżkę. 

Chcesz spraw­dzić swój ślad eko­lo­gicz­ny – możesz to łatwo zrobić. 


- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł