- reklama -
Strona głównaKlimatZnana z dostaw na wynos...

Znana z dostaw na wynos firma chwali się neutralnością emisyjną

Glovo jest pierw­szą w swo­jej bran­ży fir­mą, któ­ra pochwa­li­ła się neu­tral­no­ścią pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Specjaliści od dostaw jedze­nia na wynos, czy­li deli­ve­ry, osią­gnę­li ten cel w zale­d­wie dwa lata. Glovo nie uzy­skał­by tak dobre­go wyni­ku gdy­by nie tzw. kre­dy­ty kli­ma­tycz­ne, któ­re chro­nią lasy. Jednocześnie fir­ma zapew­ni­ła, że będzie reali­zo­wa­ła cele kli­ma­tycz­ne zgod­ne ze ścież­ką potwier­dzo­ną przez naukę.

Platforma Glovo powsta­ła w Barcelonie w 2015 roku. Od tam­tej pory odnio­sła duży suk­ces. Często widzi­my dostaw­ców Glovo w mia­stach – na rowe­rach, moto­cy­klach, w samo­cho­dach dowo­żą jedze­nie popu­lar­nych fast-​foodów i restau­ra­cji. Można nawet zamó­wić zaku­py z Biedronki. Aplikacja uła­twia wybór i śle­dze­nie dostaw, a w pan­de­mii biz­nes się coraz lepiej krę­ci. To też ozna­cza więk­sze emi­sje dwu­tlen­ku węgla, z któ­ry­mi fir­ma dwa lata temu posta­no­wi­ła się rozprawić.

Kredyty węglowe czyli kompensacja emisji CO2

Na począ­tek Glovo osią­gnę­ło neu­tral­ność pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla w spo­sób, któ­ry oka­zu­je się naj­prost­szy i naj­szyb­szy. To gaz cie­plar­nia­ny, któ­ry naj­bar­dziej – pod wzglę­dem ilo­ści i cza­su utrzy­my­wa­nia się w atmos­fe­rze – wpły­wa na zmia­ny kli­ma­tu. Glovo zaczę­ło od zmie­rze­nia pośred­nich i bez­po­śred­nich emi­sji CO2. Częściowe przej­ście na eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia i ogra­ni­cze­nie mar­no­wa­nia żyw­no­ści ogra­ni­czy­ło emi­sje o nie­ca­łe 2 tys. ton. Glovo zwięk­szy­ło dosta­wy samo­cho­da­mi elektrycznymi.

Ostatecznie pomo­gły dwie orga­ni­za­cje: Pachama i South Pole. Pachama jako pierw­sza dostar­czy­ła „kre­dy­tów węglo­wych”, czy­li cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych pochła­nia­nie CO2 przez lasy. Pachama współ­pra­cu­je z Brazil Nuts Concessions in Madre de Dios w Peru oraz Jari Pará Forest Conservation Project w Brazylii. Łącznie te pro­gra­my do koń­ca 2020 roku zrów­no­wa­ży­ły ślad węglo­wy Glovo o 25 proc.

W 2021 roku Glovo posta­no­wi­ło więc kom­pen­sa­cja­mi objąć 100 proc. emi­sji CO2 w całym łań­cu­chu war­to­ści (82 tys. ton). Soth Pole dzia­ła w kra­jach takich jak Kenia i Ghana. Chroni lasy, wspie­ra zrów­no­wa­żo­ne rol­nic­two, ener­go­osz­częd­ne kuchen­ki, ener­gię odnawialną.

Ekologiczne dostawy Glovo

Firma nie chce jed­nak poprze­sta­wać na kom­pen­sa­cji. Hiszpański start-​up zgło­sił się więc do orga­ni­za­cji Science Based Targets (SBTi). SBTi wspie­ra fir­my w usta­la­niu i reali­za­cji celów kli­ma­tycz­nych opar­tych na nauce. To zapew­ni, że nie jest to gre­en­wa­shing i reduk­cje gazów cie­plar­nia­nych idą ścież­ką wyzna­czo­ną przez Porozumienie Paryskie. W skró­cie cho­dzi o to, by do 2050 roku tak zmniej­szyć szko­dli­we dla kli­ma­tu emi­sje, aby ocie­ple­nie nie prze­kro­czy­ło 2 stop­ni Celsjusza, a moż­li­wie ogra­ni­czy­ło się do 1,5 stop­nia. Odważne dzia­ła­nia trze­ba podej­mo­wać już w tej dekadzie.

Do 2030 roku chce mieć 100 proc. ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. W całym łań­cu­chu war­to­ści zre­du­ku­je o 42,12 proc. emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Szczególnie ogra­ni­czy mar­no­tra­wie­nie żyw­no­ści, opa­ko­wa­nia i trans­port. Szczególnie cie­ka­wa jest dekla­ra­cja, by 10 proc. pocho­dzi­ło z nad­wy­żek żyw­no­ści a 92 proc. opa­ko­wań było eko­lo­gicz­nych. Glovo uru­cho­mi­ło w tym celu spe­cjal­ną plat­for­mę dla klien­tów (na razie nie w Polsce).

Osiągnięcie celu, jakim jest neu­tral­ność kli­ma­tycz­na, to począ­tek eko­lo­gicz­nej podró­ży Glovo. Uważamy, że jest to mini­mum, któ­re każ­de przed­się­bior­stwo powin­no zre­ali­zo­wać, by zapew­nić sobie dłu­go­ter­mi­no­wą dzia­łal­ność na naszej planecie

Sebastien Pellion, Glovo.

Najbardziej chy­ba dzi­wi, że spo­ro cza­su zaj­mie fir­mie, kto­ra powsta­ła zale­d­wie kil­ka lat temu, oszczę­dza­nie pra­cy kurie­rów. Do 2030 roku Glovo zamie­rza 30 proc. zamó­wień łączyć w pakie­ty dostaw, by zmniej­szyć odle­głość poko­ny­wa­ną przez kurie­rów. Wydawałoby się, że już zaczy­na­jąc swo­ją dzia­łal­ność fir­ma powin­na o tym pomy­śleć. Zresztą, nie tyl­ko ona. 

Na pew­no dzia­ła­nia Glovo będą dobrą wska­zów­ką dla innych z bran­ży, jak Bolt czy Uber Eats. Warto dodać, że Glovo jest w ini­cja­ty­wach Global Compact Climate Ambition Accelerator ONZ i The Climate Pledge (TCP). Zobowiązało się się tym samym do dekar­bo­ni­za­cji i osią­gnię­cia zero­wej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych do 2040 roku lub wcześniej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...