- reklama -
Strona głównaKlimatZnana z dostaw na wynos...

Znana z dostaw na wynos firma chwali się neutralnością emisyjną

Glovo jest pierw­szą w swo­jej bran­ży fir­mą, któ­ra pochwa­li­ła się neu­tral­no­ścią pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Specjaliści od dostaw jedze­nia na wynos, czy­li deli­ve­ry, osią­gnę­li ten cel w zale­d­wie dwa lata. Glovo nie uzy­skał­by tak dobre­go wyni­ku gdy­by nie tzw. kre­dy­ty kli­ma­tycz­ne, któ­re chro­nią lasy. Jednocześnie fir­ma zapew­ni­ła, że będzie reali­zo­wa­ła cele kli­ma­tycz­ne zgod­ne ze ścież­ką potwier­dzo­ną przez naukę.

Platforma Glovo powsta­ła w Barcelonie w 2015 roku. Od tam­tej pory odnio­sła duży suk­ces. Często widzi­my dostaw­ców Glovo w mia­stach – na rowe­rach, moto­cy­klach, w samo­cho­dach dowo­żą jedze­nie popu­lar­nych fast-​foodów i restau­ra­cji. Można nawet zamó­wić zaku­py z Biedronki. Aplikacja uła­twia wybór i śle­dze­nie dostaw, a w pan­de­mii biz­nes się coraz lepiej krę­ci. To też ozna­cza więk­sze emi­sje dwu­tlen­ku węgla, z któ­ry­mi fir­ma dwa lata temu posta­no­wi­ła się rozprawić.

Kredyty węglowe czyli kompensacja emisji CO2

Na począ­tek Glovo osią­gnę­ło neu­tral­ność pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla w spo­sób, któ­ry oka­zu­je się naj­prost­szy i naj­szyb­szy. To gaz cie­plar­nia­ny, któ­ry naj­bar­dziej – pod wzglę­dem ilo­ści i cza­su utrzy­my­wa­nia się w atmos­fe­rze – wpły­wa na zmia­ny kli­ma­tu. Glovo zaczę­ło od zmie­rze­nia pośred­nich i bez­po­śred­nich emi­sji CO2. Częściowe przej­ście na eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia i ogra­ni­cze­nie mar­no­wa­nia żyw­no­ści ogra­ni­czy­ło emi­sje o nie­ca­łe 2 tys. ton. Glovo zwięk­szy­ło dosta­wy samo­cho­da­mi elektrycznymi.

Ostatecznie pomo­gły dwie orga­ni­za­cje: Pachama i South Pole. Pachama jako pierw­sza dostar­czy­ła „kre­dy­tów węglo­wych”, czy­li cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych pochła­nia­nie CO2 przez lasy. Pachama współ­pra­cu­je z Brazil Nuts Concessions in Madre de Dios w Peru oraz Jari Pará Forest Conservation Project w Brazylii. Łącznie te pro­gra­my do koń­ca 2020 roku zrów­no­wa­ży­ły ślad węglo­wy Glovo o 25 proc.

W 2021 roku Glovo posta­no­wi­ło więc kom­pen­sa­cja­mi objąć 100 proc. emi­sji CO2 w całym łań­cu­chu war­to­ści (82 tys. ton). Soth Pole dzia­ła w kra­jach takich jak Kenia i Ghana. Chroni lasy, wspie­ra zrów­no­wa­żo­ne rol­nic­two, ener­go­osz­częd­ne kuchen­ki, ener­gię odnawialną.

Ekologiczne dostawy Glovo

Firma nie chce jed­nak poprze­sta­wać na kom­pen­sa­cji. Hiszpański start-​up zgło­sił się więc do orga­ni­za­cji Science Based Targets (SBTi). SBTi wspie­ra fir­my w usta­la­niu i reali­za­cji celów kli­ma­tycz­nych opar­tych na nauce. To zapew­ni, że nie jest to gre­en­wa­shing i reduk­cje gazów cie­plar­nia­nych idą ścież­ką wyzna­czo­ną przez Porozumienie Paryskie. W skró­cie cho­dzi o to, by do 2050 roku tak zmniej­szyć szko­dli­we dla kli­ma­tu emi­sje, aby ocie­ple­nie nie prze­kro­czy­ło 2 stop­ni Celsjusza, a moż­li­wie ogra­ni­czy­ło się do 1,5 stop­nia. Odważne dzia­ła­nia trze­ba podej­mo­wać już w tej dekadzie.

Do 2030 roku chce mieć 100 proc. ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. W całym łań­cu­chu war­to­ści zre­du­ku­je o 42,12 proc. emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Szczególnie ogra­ni­czy mar­no­tra­wie­nie żyw­no­ści, opa­ko­wa­nia i trans­port. Szczególnie cie­ka­wa jest dekla­ra­cja, by 10 proc. pocho­dzi­ło z nad­wy­żek żyw­no­ści a 92 proc. opa­ko­wań było eko­lo­gicz­nych. Glovo uru­cho­mi­ło w tym celu spe­cjal­ną plat­for­mę dla klien­tów (na razie nie w Polsce).

Osiągnięcie celu, jakim jest neu­tral­ność kli­ma­tycz­na, to począ­tek eko­lo­gicz­nej podró­ży Glovo. Uważamy, że jest to mini­mum, któ­re każ­de przed­się­bior­stwo powin­no zre­ali­zo­wać, by zapew­nić sobie dłu­go­ter­mi­no­wą dzia­łal­ność na naszej planecie

Sebastien Pellion, Glovo.

Najbardziej chy­ba dzi­wi, że spo­ro cza­su zaj­mie fir­mie, kto­ra powsta­ła zale­d­wie kil­ka lat temu, oszczę­dza­nie pra­cy kurie­rów. Do 2030 roku Glovo zamie­rza 30 proc. zamó­wień łączyć w pakie­ty dostaw, by zmniej­szyć odle­głość poko­ny­wa­ną przez kurie­rów. Wydawałoby się, że już zaczy­na­jąc swo­ją dzia­łal­ność fir­ma powin­na o tym pomy­śleć. Zresztą, nie tyl­ko ona. 

Na pew­no dzia­ła­nia Glovo będą dobrą wska­zów­ką dla innych z bran­ży, jak Bolt czy Uber Eats. Warto dodać, że Glovo jest w ini­cja­ty­wach Global Compact Climate Ambition Accelerator ONZ i The Climate Pledge (TCP). Zobowiązało się się tym samym do dekar­bo­ni­za­cji i osią­gnię­cia zero­wej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych do 2040 roku lub wcześniej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...