- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowaneTauron wspiera redukcję śladu węglowego...

Tauron wspiera redukcję śladu węglowego firm

O bli­sko 600 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re sko­rzy­sta­ły w ubie­głym roku z odna­wial­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Łączna war­tość unik­nię­tej emi­sji CO2 dzię­ki roz­wią­za­niom ener­ge­tycz­ne­go lide­ra dla biz­ne­su prze­kro­czy­ła w minio­nym roku aż 1,2 mln ton. Wartość ta wprost prze­kła­da się na reduk­cję śla­du węglo­we­go, któ­ra będzie mia­ła klu­czo­we zna­cze­nie, szcze­gól­nie dla przed­się­biorstw zorien­to­wa­nych w swo­jej dzia­łal­no­ści na ryn­ki unijne.

Zwiększamy moce wytwór­cze w odna­wial­nych źró­dłach ener­gii i wspie­ra­my reduk­cję śla­du węglo­we­go w dzia­łal­no­ści naszych klien­tów. Zdajemy sobie spra­wę, że będzie to mia­ło klu­czo­we zna­cze­nie, szcze­gól­nie dla firm eks­por­tu­ją­cych pro­duk­ty na ryn­ki unij­ne. Emisje zwią­za­ne z wyko­rzy­sty­wa­ną do dzia­łal­no­ści danej fir­my ener­gią są bowiem wli­cza­ne do mie­rze­nia śla­du węglo­we­go przed­się­biorstw - mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Już dziś dys­po­nu­je­my jede­na­sto­ma far­ma­mi wia­tro­wy­mi, w któ­rych ener­gię elek­trycz­ną wytwa­rza 200 tur­bin wia­tro­wych o łącz­nej mocy 416 MW. W ramach reali­za­cji nowej stra­te­gii, poprzez sko­ko­we zwięk­sze­nie mocy OZE już w 2025 roku chce­my dys­po­no­wać 1600 MW zain­sta­lo­wa­ny­mi w elek­trow­niach wia­tro­wych, foto­wol­ta­icz­nych i wod­nych - doda­je prezes.

Ślad węglo­wy jest mie­rzo­ny w trzech zakre­sach. Pierwszy bie­rze pod uwa­gę emi­sje wytwa­rza­ne przez fir­mę, dru­gi uwzględ­nia emi­sje zwią­za­ne z ener­gią elek­trycz­ną wyko­rzy­sty­wa­ną w przed­się­bior­stwie, trze­ci emi­sje wytwa­rza­ne przez wszyst­kich dostawców.

W przy­pad­ku ener­gii pro­du­ko­wa­nej w odna­wial­nym źró­dle ener­gii mówi się o unik­nię­tej emi­sji dwu­tlen­ku węgla, czy­li bra­ku emi­sji CO2 z tytu­łu wytwo­rze­nia tej ener­gii w insta­la­cji OZE, a nie w źró­dle kon­wen­cjo­nal­nym ener­ge­tycz­ne­go spa­la­nia paliw.

Biznesowi klien­ci TAURONA od lat chęt­nie się­ga­ją po pro­duk­ty przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Jednym z nich jest EKO Premium, w któ­rym ener­gia w 100 pro­cen­tach wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w kon­kret­nym odna­wial­nym źró­dle ener­gii Grupy TAURON, takim jak elek­trow­nia wod­na, far­ma wia­tro­wa lub insta­la­cja fotowoltaiczna.

Zielona moc

Korzystając z zie­lo­nej ener­gii klien­ci biz­ne­so­wi wspie­ra­ją ochro­nę śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i mogą reali­zo­wać swo­je stra­te­gie w duchu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Tylko w ubie­głym roku dzię­ki ofe­ro­wa­nym przez nas pro­duk­tom z linii EKO fir­my i insty­tu­cje unik­nę­ły wyemi­to­wa­nia ponad 1,2 mln ton dwu­tlen­ku węgla – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes TAURON Sprzedaż.

W tym roku zie­lo­na ener­gia pod szyl­dem EKO Premium od TAURONA tra­fi­ła mię­dzy inny­mi doToyota Motor Manufacturing Poland, PZU S.A, a tak­że wpi­sa­nej na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

- W 2022 roku, 81 pro­cent ener­gii, któ­rą wyko­rzy­sty­wa­li­śmy pocho­dzi­ło z „zie­lo­nych” źró­deł. Dzięki temu oraz innym naszym dzia­ła­niom obni­ży­li­śmy emi­sje wła­sne o 25,5 pro­cent wzglę­dem roku 2019. Korzystanie z ener­gii pocho­dzą­cej z OZE jest jed­nym z klu­czo­wych dzia­łań, któ­re pozwa­la PZU reali­zo­wać zobo­wią­za­nie doty­czą­ce neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Cenimy ini­cja­ty­wę TAURONA, któ­ra przy­czy­ni się do zwięk­sze­nia dostęp­no­ści ener­gii z OZE i w efek­cie prze­ło­ży się na popra­wę wskaź­ni­ków emi­syj­no­ści - mówi Dorota Macieja, człon­ki­ni zarzą­du PZU Życie SA.

Zamówienia na pro­duk­ty EKO Premium, EKO Biznes i Gwarancje Pochodzenia na obec­ny rok zło­ży­ło ponad 2 tysią­ce klien­tów z tego segmentu.

Sam EKO Premium to pro­dukt uni­ka­to­wy na ryn­ku, bo oprócz tego, że zawie­ra Gwarancje Pochodzenia to jako jedy­ny w Polsce jest obję­ty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nad­zo­ro­wa­ny przez nie­za­leż­ną insty­tu­cję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, któ­rej eks­per­ci, poza spraw­dze­niem źró­dła pocho­dze­nia ener­gii odna­wial­nej, bada­ją tak­że jego cało­ścio­wy wpływ na śro­do­wi­sko naturalne.

Więcej na biz​nes​.tau​ron​.pl/

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
A jeszcze lepsze jest to...