- reklama -
Strona głównaEcoLifeIdą potężne podwyżki cen wody....

Idą potężne podwyżki cen wody. Co można zrobić?

Wody Polskie opu­bli­ko­wa­ły prze­wod­nik po tary­fach za wodę i ście­ki. Wyjaśniają, co wpły­wa na opła­ty pono­szo­ne przez miesz­kań­ców, jak prze­bie­ga zatwier­dza­nie taryf i co moż­na zro­bić, by pła­cić mniej. Wszystko dla­te­go, że szy­ku­ją się duże pod­wyż­ki cen wody.

Regulator powo­ła­ny przez rząd jakim są Wody Polskie, po raz pierw­szy zatwier­dzi tary­fy na wodę i ście­ki na lata 2021–24. Z całej Polski wpły­wa­ją wnio­ski od przed­się­biorstw wodno-​kanalizacyjnych. Okazało się, że pla­no­wa­ne pod­wyż­ki cen wody w 2021 roku będą nie­kie­dy dra­koń­skie. Na przy­kład śred­nia pla­no­wa­ne pod­wyż­ka w woje­wódz­twie łódz­kim wyno­si 47 procent. 

Procentowa zmia­na cen łącz­nie za dosta­wę wody i odbiór ście­ków w woje­wódz­twach w okre­sie trzech lat (2021–2024). Źródło: wg. danych Wód Polskich
Zmiana cen odbiór ście­ków w woje­wódz­twach w okre­sie trzech lat (2021–2024). Źródło: wg. danych Wód Polskich
Zmiana cen dosta­wę wody w woje­wódz­twach w okre­sie trzech lat (2021–2024). Źródło: wg. danych Wód Polskich

Jeśli tary­fa jest bar­dzo wyso­ka, ist­nie­je moż­li­wość obni­że­nia ceny za wodę i ście­ki poprzez uchwa­le­nie dopłat z budże­tu gmi­ny dla przed­się­biorstw wodno-kanalizacyjnych.

Taka dopła­ta jest uchwa­la­na przez radę gmi­ny, a pie­nią­dze wpły­wa­ją na kon­to przed­się­bior­stwa – czy­ta­my w prze­wod­ni­ku.

Skąd takie podwyżki cen wody?

Najwyższą pozy­cję w kosz­tach przed­się­biorstw wodno-​kanalizacyjnych sta­no­wią wyna­gro­dze­nia – odpo­wia­da­ją one za 29 proc. kosz­tów. Bardzo wyso­ki udział ma rów­nież amor­ty­za­cja (25 proc.). Jeśli przed­się­bior­stwo zre­ali­zu­je bar­dzo dro­gą inwe­sty­cję w sieć, to nie tyl­ko będzie spła­cać kre­dyt, ale też doko­na odpi­su amor­ty­za­cyj­ne­go i zapła­ci poda­tek od nieruchomości.

Najwyższe kosz­ty w kal­ku­la­cji zwią­za­ne są z pen­sja­mi pra­cow­ni­ków oraz inwe­sty­cja­mi, amor­ty­za­cją, podat­ka­mi od nie­ru­cho­mo­ści i opła­ta­mi za energię.

Warto więc spraw­dzić, jakie są wyna­gro­dze­nia w miej­skiej spół­ce wodno-​kanalizacyjnej i jaki wpływ mają na pod­wyż­ki cen wody.

Wody Polskie odrzu­ci­ły już na przy­kład wnio­sek o pod­wyż­ki cen wody i ście­ków we Wrocławiu, bo uzna­ły że spół­ka pro­po­nu­je za wyso­ką mar­żę za usługi. 

Nieprzemyślane, drogie inwestycje

Przedsiębiorstwa wodno-​kanalizacyjne muszą przy­go­to­wać wie­lo­let­ni plan inwe­sty­cji. Ostatecznie jed­nak ten plan uchwa­la rada gmi­ny. Można więc inter­we­nio­wać u rad­nych, by spół­ki nie zacią­ga­ły zbyt dużo kre­dy­tów na dro­gie inwe­sty­cje. I wte­dy pod­wyż­ki cen wody w 2021 roku mogą oka­zać się zbędne.

Ceny wody z kra­ju pój­dą moc­no w górę 

Ani pol­skie pra­wo, ani dyrek­ty­wa unij­na nie naka­zu­ją zbu­do­wa­nia takiej samej dłu­go­ści sie­ci kana­li­za­cyj­nej jak wodo­cią­go­wej. Kanalizacja ma powsta­wać jedy­nie tam, gdzie jest to eko­no­micz­nie uzasadnione.

Rolą gmi­ny jest usta­le­nie odpo­wied­nich gra­nic aglo­me­ra­cji i gra­nic kana­li­za­cji. Można te gra­ni­ce zweryfikować.

Jak ściąć koszty? 

Te dzia­ła­nia są pro­ste i przy­nio­są szyb­ko oszczęd­no­ści, co może spra­wić, że pod­wyż­ka cen wody nie będzie konieczna:

  • obni­że­nie kosz­tów sta­łych, np. zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię, zmia­na oświe­tle­nia, docie­ple­nie budyn­ków biurowych
  • zakup ener­gii od moż­li­wie naj­tań­sze­go dostawcy 
  • wyne­go­cjo­wa­nie niż­szych sta­wek na usłu­gi telekomunikacyjne
  • zmniej­sze­nie kosz­tów zwią­za­nych z admi­ni­stra­cją, np. zmniej­sze­nie uży­cia papieru 
  • wyko­rzy­sta­nie ener­gii pocho­dzą­cej z pro­ce­sów oczysz­cza­nia ście­ków, czy­li bio­ga­zu, moż­na nawet sprze­da­wać nad­wyż­ki energii
  • obni­że­nie kosz­tów obsłu­gi kre­dy­tów: nego­cjo­wa­nie odse­tek z ban­kiem, sko­rzy­sta­nie z poży­czek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo z woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wodnej
  • Znalezienie dodat­ko­wych klien­tów, np. w pobli­skiej gmi­nie, któ­ra mogła­by odpro­wa­dzać swo­je ście­ki do danej oczysz­czal­ni, pod warun­kiem zapro­po­no­wa­nia jej roz­sąd­nych cen.

Mimo że przed­się­bior­stwa wodociągowo-​kanalizacyjne czę­sto nie mają kon­ku­ren­cji, to powin­ny dbać o klien­tów i racjo­nal­nie usta­lać ceny. Jeśli tak nie jest, a pod­wyż­ka cen wody jest bar­do wyso­ka, miesz­kań­com pozo­sta­je osta­tecz­nie skar­ga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...