- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Wiele osób narze­ka na pie­cze­nie i łza­wie­nie oczu z powo­du wyso­kie­go zanie­czysz­cze­nia pyła­mi – powie­dział jeden lekarz mojej sio­strze. A może wyto­czyć z tego powo­du pro­ces pań­stwu? Tak wła­śnie zro­bio­no w Anglii.

Można zba­ra­nieć, gdy do leka­rza wcho­dzi się z zapa­le­niem spo­jó­wek u dziec­ka a wycho­dzi z gło­wą peł­ną pyłów. Jak się oka­zu­je , w Warszawie (i innych mia­stach i mia­stecz­kach Polski) pyli­my na potę­gę. To sadza z komi­nów, kurz, meta­le, pyły z budo­wy dróg i osie­dli i pyły spod kół samo­cho­dów pędzą­cych po uli­cach.  Stąd podraż­nie­nie oczu – powie­dział pewien mądry lekarz na war­szaw­skim Mokotowie.

Ale co tam Warszawa. Londyn! Londyn, to dopie­ro jest smog!

W Londynie orga­ni­za­cja Client Earth wyto­czy­ła rzą­do­wi pro­ces.  Client Earth zna­na jest u nas z tego, że zaskar­ży­ła decy­zję dla  Elektrowni Opole (PGE) i pozwo­le­nie dla Elektrowni Północ (J. Kulczyk). W Anglii poszli na całość i pozwa­li do sądu rząd.

Chodzi o prze­kra­cza­nie na wyspach bry­tyj­skich unij­nych norm jako­ści powie­trza. Tam zanie­czysz­cze­nia powo­du­ją nie tyle elek­trow­nie co samo­cho­dy. Brytyjczycy mają pro­blem m.in. z tlen­ka­mi azo­tu uzna­wa­ny­mi za znacz­nie bar­dziej tok­sycz­ne od dwu­tlen­ku siar­ki.  Te paskud­ne tlen­ki powo­du­ją paskud­ne cho­ro­by takie jak np. roze­dma płuc. Rocznie umie­ra tysią­ce osób.  Jest więc się o co bić.

Client Earth ma jed­nak nie­wiel­kie szan­se na wygra­ną. Rząd bry­tyj­ski przy­znał się do łama­nia dyrek­ty­wy o zanie­czysz­cze­niach  powie­trza i popro­sił Komisję Europejską o kil­ka lat zwło­ki na dosto­so­wa­nie się do niej. Bruksela się zgodziła.

Co wię­cej w Unii Europejskiej prze­bą­ku­je się o polu­zo­wa­niu norm jako­ści powie­trza. Ostatnie pod­su­mo­wa­nie Brukseli poka­za­ło, że aż 20 państw ma pro­ble­my ze spro­sta­niem nie­ży­cio­wym prze­pi­som. Może zamiast two­rzyć wyso­kie stan­dar­dy wystar­czy je obni­żyć. Problem nie znik­nie, ale pro­ce­sów będzie mniej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...