- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Wiele osób narze­ka na pie­cze­nie i łza­wie­nie oczu z powo­du wyso­kie­go zanie­czysz­cze­nia pyła­mi – powie­dział jeden lekarz mojej sio­strze. A może wyto­czyć z tego powo­du pro­ces pań­stwu? Tak wła­śnie zro­bio­no w Anglii.

Można zba­ra­nieć, gdy do leka­rza wcho­dzi się z zapa­le­niem spo­jó­wek u dziec­ka a wycho­dzi z gło­wą peł­ną pyłów. Jak się oka­zu­je , w Warszawie (i innych mia­stach i mia­stecz­kach Polski) pyli­my na potę­gę. To sadza z komi­nów, kurz, meta­le, pyły z budo­wy dróg i osie­dli i pyły spod kół samo­cho­dów pędzą­cych po uli­cach.  Stąd podraż­nie­nie oczu – powie­dział pewien mądry lekarz na war­szaw­skim Mokotowie.

Ale co tam Warszawa. Londyn! Londyn, to dopie­ro jest smog!

W Londynie orga­ni­za­cja Client Earth wyto­czy­ła rzą­do­wi pro­ces.  Client Earth zna­na jest u nas z tego, że zaskar­ży­ła decy­zję dla  Elektrowni Opole (PGE) i pozwo­le­nie dla Elektrowni Północ (J. Kulczyk). W Anglii poszli na całość i pozwa­li do sądu rząd.

Chodzi o prze­kra­cza­nie na wyspach bry­tyj­skich unij­nych norm jako­ści powie­trza. Tam zanie­czysz­cze­nia powo­du­ją nie tyle elek­trow­nie co samo­cho­dy. Brytyjczycy mają pro­blem m.in. z tlen­ka­mi azo­tu uzna­wa­ny­mi za znacz­nie bar­dziej tok­sycz­ne od dwu­tlen­ku siar­ki.  Te paskud­ne tlen­ki powo­du­ją paskud­ne cho­ro­by takie jak np. roze­dma płuc. Rocznie umie­ra tysią­ce osób.  Jest więc się o co bić.

Client Earth ma jed­nak nie­wiel­kie szan­se na wygra­ną. Rząd bry­tyj­ski przy­znał się do łama­nia dyrek­ty­wy o zanie­czysz­cze­niach  powie­trza i popro­sił Komisję Europejską o kil­ka lat zwło­ki na dosto­so­wa­nie się do niej. Bruksela się zgodziła.

Co wię­cej w Unii Europejskiej prze­bą­ku­je się o polu­zo­wa­niu norm jako­ści powie­trza. Ostatnie pod­su­mo­wa­nie Brukseli poka­za­ło, że aż 20 państw ma pro­ble­my ze spro­sta­niem nie­ży­cio­wym prze­pi­som. Może zamiast two­rzyć wyso­kie stan­dar­dy wystar­czy je obni­żyć. Problem nie znik­nie, ale pro­ce­sów będzie mniej.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...