- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Wiele osób narze­ka na pie­cze­nie i łza­wie­nie oczu z powo­du wyso­kie­go zanie­czysz­cze­nia pyła­mi – powie­dział jeden lekarz mojej sio­strze. A może wyto­czyć z tego powo­du pro­ces pań­stwu? Tak wła­śnie zro­bio­no w Anglii.

Można zba­ra­nieć, gdy do leka­rza wcho­dzi się z zapa­le­niem spo­jó­wek u dziec­ka a wycho­dzi z gło­wą peł­ną pyłów. Jak się oka­zu­je , w Warszawie (i innych mia­stach i mia­stecz­kach Polski) pyli­my na potę­gę. To sadza z komi­nów, kurz, meta­le, pyły z budo­wy dróg i osie­dli i pyły spod kół samo­cho­dów pędzą­cych po uli­cach.  Stąd podraż­nie­nie oczu – powie­dział pewien mądry lekarz na war­szaw­skim Mokotowie.

Ale co tam Warszawa. Londyn! Londyn, to dopie­ro jest smog!

W Londynie orga­ni­za­cja Client Earth wyto­czy­ła rzą­do­wi pro­ces.  Client Earth zna­na jest u nas z tego, że zaskar­ży­ła decy­zję dla  Elektrowni Opole (PGE) i pozwo­le­nie dla Elektrowni Północ (J. Kulczyk). W Anglii poszli na całość i pozwa­li do sądu rząd.

Chodzi o prze­kra­cza­nie na wyspach bry­tyj­skich unij­nych norm jako­ści powie­trza. Tam zanie­czysz­cze­nia powo­du­ją nie tyle elek­trow­nie co samo­cho­dy. Brytyjczycy mają pro­blem m.in. z tlen­ka­mi azo­tu uzna­wa­ny­mi za znacz­nie bar­dziej tok­sycz­ne od dwu­tlen­ku siar­ki.  Te paskud­ne tlen­ki powo­du­ją paskud­ne cho­ro­by takie jak np. roze­dma płuc. Rocznie umie­ra tysią­ce osób.  Jest więc się o co bić.

Client Earth ma jed­nak nie­wiel­kie szan­se na wygra­ną. Rząd bry­tyj­ski przy­znał się do łama­nia dyrek­ty­wy o zanie­czysz­cze­niach  powie­trza i popro­sił Komisję Europejską o kil­ka lat zwło­ki na dosto­so­wa­nie się do niej. Bruksela się zgodziła.

Co wię­cej w Unii Europejskiej prze­bą­ku­je się o polu­zo­wa­niu norm jako­ści powie­trza. Ostatnie pod­su­mo­wa­nie Brukseli poka­za­ło, że aż 20 państw ma pro­ble­my ze spro­sta­niem nie­ży­cio­wym prze­pi­som. Może zamiast two­rzyć wyso­kie stan­dar­dy wystar­czy je obni­żyć. Problem nie znik­nie, ale pro­ce­sów będzie mniej.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

2022

Bądź zmianą, którą...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł