- reklama -
Strona głównaPoradnikPrezent pod choinkę? Przeczytaj, czego...

Prezent pod choinkę? Przeczytaj, czego nie robić podczas świąt

Święta Bożego Narodzenia jak żad­ne inne obcią­ża­ją pla­ne­tę. Kupujemy, jemy i wyrzu­ca­my za dużo – nawet o 30 proc. wię­cej niż pod­czas zwy­kłych dni. Jak prze­żyć świę­ta i nie zwa­rio­wać? Nie dać się ponieść sza­leń­stwu zaku­pów i jedze­nia. Dokonywać odpo­wied­nich wybo­rów. Podpowiadamy.

Choinka ma swój ślad węglowy

Zacznijmy od cho­in­ki. Najlepiej wybrać drzew­ko od lokal­ne­go pro­du­cen­ta, moż­li­wie w donicz­ce, byśmy mogli cho­in­kę potem zasa­dzić. Nie piszę tu o drzew­kach z cer­ty­fi­ka­tem FSC, któ­ry świad­czy o pocho­dze­niu ze zrów­no­wa­żo­nych upraw. W skle­pach i na baza­rach nie wie­dzia­łam takich drze­wek. Ostatecznie i tak o wie­le waż­niej­sze jest, jak pozby­wasz się swo­jej cho­in­ki, niż to, skąd ona pocho­dzi i ile pali­wa zuży­to, aby dostar­czyć ją do domu. Ślad węglo­wy cho­in­ki o wyso­ko­ści oko­ło dwóch metrów, takiej bez korze­ni, wyno­si oko­ło 16 kg CO2, jeśli tra­fi potem na wysy­pi­sko śmie­ci. Dzieje się tak, ponie­waż drze­wo roz­kła­da się i wytwa­rza metan, któ­ry jest 25 razy sil­niej­szy jako gaz cie­plar­nia­ny niż dwu­tle­nek węgla.

Jednak spa­le­nie cho­in­ki na ogni­sku, zasa­dze­nie jej lub roz­drob­nie­nie w celu roz­ło­że­nia na ogro­dzie znacz­nie zmniej­sza ślad węglo­wy nawet o 80 proc.  – do oko­ło 3,5 kg CO2. Spalanie drze­wa wydzie­la dwu­tle­nek węgla, ale ten sam, któ­ry został wchło­nię­ty przez drze­wo za jego życia. Prawdziwe drze­wa mają znacz­nie mniej­szy ślad węglo­wy niż sztucz­ne cho­in­ki - sza­cu­je Carbon Trust. Sztuczna cho­in­ka ma ślad węglo­wy oko­ło 40 kg CO2.

Co roku poja­wia się tak­że temat zago­spo­da­ro­wa­nia bożo­na­ro­dze­nio­wych cho­inek. Osoby, któ­re zde­cy­do­wa­ły się kupić drzew­ko w donicz­ce, mogą je na wio­snę ponow­nie zasa­dzić w ogro­dzie. Choinki pozo­sta­wio­ne przy śmiet­ni­ko­wych alta­nach czy pojem­ni­kach na odpa­dy bio­de­gra­do­wal­ne sta­no­wią cen­ny suro­wiec, któ­ry wyko­rzy­stu­je­my w naszych insta­la­cjach.  W trak­cie kil­ku­fa­zo­we­go, oko­ło 2‑miesięcznego pro­ce­su, zamie­nią się w war­to­ścio­wy śro­dek popra­wia­ją­cy wła­ści­wo­ści gle­by, wyko­rzy­sty­wa­ny w rol­nic­twie czy ogrod­nic­twie – Leszek Pieszczek, Członek Zarządu fir­my Remondis.

Nie kupuj niepotrzebnie

Jaki pre­zent wybrać? Lokalny, eko­lo­gicz­ny, od zna­ne­go nam pro­du­cen­ta, któ­ry dba o śro­do­wi­sko – takich pre­zen­tów powin­ni­śmy szu­kać. Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski, któ­ra prze­ko­nu­je do świąt „w duchu GOZ“. Chodzi o Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, taką w któ­rej nie mar­nu­je się surow­ców, a rze­czy moż­na napra­wić i ponow­nie wykorzystać.

Czytaj tak­żeNajnowszy iPhone: eko­lo­gicz­na rewolucja

Według bada­nia pro­du­cen­ta rowe­rów Kross, naj­czę­ściej kupu­je­my kosme­ty­ki i zabaw­ki, a tak­że ubra­nia, sło­dy­cze i książ­ki. Są też gadże­ty spor­to­we i elek­tro­ni­ka, co szcze­gól­nie cie­szy, bo ozna­cza, że będzie­my bar­dziej aktywni.

Podarowane nowe smart­fo­ny, lap­to­py, mik­se­ry i tele­wi­zo­ry zastą­pią „sta­re” mode­le.  To spra­wi jed­nak, że pro­blem odpa­dów elek­tro­nicz­nych, będzie nara­stał. Na całym świe­cie w ubie­głym roku wypro­du­ko­wa­no aż 53,6 mln ton elek­tro­śmie­ci, z cze­go w Polsce oko­ło pół milio­na ton. Zamiast trzy­mać w szu­fla­dzie sta­ry smart­fon czy lap­top, lepiej powie­rzyć go w odpo­wied­nie ręce. Są miej­sca, gdzie takie rze­czy moż­na tanio sprze­dać, a na miej­scu zło­ta rącz­ka je napra­wi. Starej elek­tro­ni­ki nie wol­no wyrzu­cać, zawie­ra nie­bez­piecz­ne pier­wiast­ki i związ­ki, jak kadm czy rtęć. Zostawienie takich rze­czy pod śmiet­ni­kiem gro­zi karą grzyw­ny (500 zł).

Czytaj tak­żePolacy kocha­ją uży­wa­ne spartfony

Zawartość ma znaczenie

Pakowanie pre­zen­tów – nie­wiel­ka rzecz, ale w dużej ska­li nara­sta do ogrom­ne­go pro­ble­mu. Prezenty, któ­re kupu­je­my, już są naj­czę­ściej w kar­to­nie albo w pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niu. Dodatkowo zuży­wa­my metry papie­ru, kupu­je­my kolo­ro­we toreb­ki, wstą­żecz­ki, kokard­ki i liści­ki od Mikołaja. W dużej ska­li pro­blem jest ogrom­ny. W ubie­głym roku Brytyjczycy na świę­ta zuży­li 365 tys. km papie­ru i miliard kar­tek, któ­re wylą­do­wa­ły w śmietnikach.

Ile prądu zużyją światełka?

Któż nie lubi pięk­nie migo­cą­cych na cho­in­ce lam­pek! W te ponu­re gru­dnio­we wie­czo­ry i noce aż nas kusi, by kupo­wać wię­cej świa­te­łek i ozda­biać nimi drzew­ka, okna, bal­ko­ny, całe ogro­dy. Pamiętajmy, że ledo­we oświe­tle­nie zuży­wa mniej prą­du i nawet jeśli cho­in­ka będzie sta­le oświe­tlo­na, to i tak nie zauwa­ży­my pra­wie tego w rachun­kach za prąd. Przeciętny łań­cuch z lamp­ka­mi LED zuży­wa rap­tem 16 watów. Zapłacimy od kil­ku do kil­ku­na­stu zło­tych w mie­sią­cu więcej.

Każda dodat­ko­wa świetl­na ozdo­ba ma jed­nak wpływ nie tyl­ko na nasz rachu­nek, ale też na ślad węglo­wy. Jeśli już się decy­du­je­my na boga­te ozdob­ne oświe­tle­nie, to wyłą­czaj­my je, gdy nie ma nas w domu.

Jest też kolej­na rada: by zamiast jed­no­ra­zo­wych bate­rii zain­we­sto­wać w łado­war­kę. Baterie aku­mu­la­to­ro­we, wie­lo­krot­ne­go łado­wa­nia moż­na uży­wać ponow­nie nawet 1500 razy. To chro­ni śro­do­wi­sko i jest tań­szą opcją do zasi­la­nia zaba­wek i urządzeń.

Czy musisz tyle jeść?

 Marnujemy jedze­nie, prze­cięt­na rodzi­na wyrzu­ca tygo­dnio­wo 4 kg żyw­no­ści. Gdy my mamy nad­pro­duk­cję żyw­no­ści i ją mar­nu­je­my, to w innych czę­ściach świa­ta nara­sta pro­blem gło­du, któ­ry jesz­cze bar­dziej pogłę­bi­ła pan­de­mia Covid-​19. Marnowanie żyw­no­ści przy­czy­nia się do zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska, do degra­da­cji i wyczer­py­wa­nia się zaso­bów naturalnych.

Zostały pie­ro­gi – wstaw je do zamra­żar­ki. Bigos podziel na por­cje i zamroź. Nie wyrzu­caj jedzenia.

Całe szczę­ście, bez­mię­sna Wigilia jest ulgą dla pla­ne­ty.  Główne danie na pol­skich sto­łach na Wigilię czy­li karp ma ślad węglo­wy mniej­szy niż 2 kg CO2 na kilo­gram mięsa.

Czytaj tak­żePrezent na święta

I na koniec: nie wyrzu­caj – oddaj. Prezenty, te nie­tra­fio­ne, moż­na zwra­cać do skle­pów. Lepiej jed­nak dobrze prze­my­śleć wybór i nie ule­gać pro­mo­cjom, nie dać się zła­pać w pułap­kę raba­tów i wyjąt­ko­wych oka­zji na święta.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
A jeszcze lepsze jest to...