- reklama -
Strona głównaŚwiatCena, jaką płacimy za czystą...

Cena, jaką płacimy za czystą wodę

W 2040 roku co czwar­te dziec­ko na świe­cie będzie żyło na obsza­rach o bar­dzo ogra­ni­czo­nych zaso­bach wod­nych – podał dziś UNICEF. Przyszłość odle­gła, ale nie­ko­niecz­nie dla nas.

W Światowym Dniu Wody UNICEF opu­bli­ko­wał swój naj­now­szy raport. Zwraca uwa­gę na wyczer­pu­ją­ce się źró­dła czy­stej wody. Zmiany kli­ma­tycz­ne będą w naj­bliż­szych latach jesz­cze pogłę­bią ten trend, będzie się dzia­ło to, co obser­wu­je­my już obec­nie w Europie i tak­że w Polsce – na zmia­nę wynisz­cza­ją­ce upra­wy susze i dewa­stu­ją­ce natu­rę powodzie.

W ostat­nich 50 latach śred­nia tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie rosła naj­szyb­ciej w histo­rii. Ze 136 lat, moni­to­ro­wa­nych przez ame­ry­kań­ską agen­cję kosmicz­ną NASA, wszyst­kie naj­go­ręt­sze – z wyjąt­kiem jed­ne­go – mia­ły miej­sce w 16 latach, któ­re nastą­pi­ły po 2000 roku. Najgorętszy rok w histo­rii? 2016.

Kiedy czy­tam ten raport, przy­po­mi­na­ją mi się moi rodzi­ce, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li się z mia­sta do wiej­skie­go dom­ku, nie­ca­łe dwie­ście kilo­me­trów od Warszawy. Ich region od lat jest omi­ja­ny przez desz­cze. Najpierw było zdziwienie.

– U was nie pada? – pyta­łam przez telefon.

– Trochę grzmia­ło, ale burza prze­szła bokiem – odpo­wia­da­li zwykle.

Potem był śmiech.

– U nas, jak zwy­kle, nic nie pada – mówi­ła mama przez słuchawkę.

W trze­cim roku był smu­tek, nie­po­kój, wypa­try­wa­nie latem desz­czu. Wyschnięta tra­wa, rachi­tycz­ne drzew­ka. Gdy przy­szedł deszcz wszy­scy w wio­sce się cie­szy­li. Tam jest wie­lu pro­du­cen­tów mle­ka, dla któ­rych deszcz ozna­cza poży­wie­nie dla zwie­rząt. Nie, to nie jest opo­wieść z Afryki, to opo­wieść z Podlasia. Ubiegły rok był dobry, spa­dło tro­chę desz­czu, w lasach poja­wi­ły się grzy­by, wszyst­ko wró­ci­ło do nor­my. A jak będzie w tym roku, za rok, za kil­ka­na­ście lat?

Według rapor­tu UNICEF, 36 kra­jów stoi obec­nie w obli­czu wyzwań zwią­za­nych z defi­cy­tem wody – gdy zapo­trze­bo­wa­nie na wodę znacz­nie prze­kra­cza dostęp­ne zaso­by. Wyższe tem­pe­ra­tu­ry, pod­no­sze­nie się pozio­mu morza, częst­sze powo­dzie, susze i top­nie­ją­cy śnieg mają wpływ na jakość i dostęp­ność wody oraz sys­te­mów sani­tar­nych. Wzrost licz­by lud­no­ści, więk­sze zuży­cie wody i rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie na nią, spo­wo­do­wa­ne głów­nie indu­stria­li­za­cją i urba­ni­za­cją, powo­du­je kur­cze­nie się zaso­bów wod­nych na świe­cie. Konflikty zbroj­ne rów­nież przy­czy­nia­ją się do ogra­ni­cze­nia dostę­pu do wody.

Raport kon­cen­tru­je się na sytu­acji dzie­ci, któ­re są zmu­szo­ne w tych warun­kach do korzy­sta­nia z brud­nej wody, co zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo zacho­ro­wa­nia na czę­sto śmier­tel­ną cho­le­rę czy bie­gun­kę. Dodatkowo, każ­de­go dnia wie­le dzie­ci żyją­cych na obsza­rach dotknię­tych nie­do­bo­ra­mi wody poświę­ca, kosz­tem edu­ka­cji, wie­le godzin na zapew­nie­nie rodzi­nie wody. Dziewczęta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na ata­ki w cza­sie wędró­wek po wodę.

Zmiany kli­ma­tycz­ne mają bez­po­śred­ni wpływ na źró­dła wody. UNICEF w rapor­cie ape­lu­je, by rzą­dy państw zapla­no­wa­ły w naj­bliż­szych latach zmia­ny w zapo­trze­bo­wa­niu na wodę w związ­ku z mniej­szą dostęp­no­ścią jej zaso­bów. Także śro­do­wi­sko biz­ne­su powin­no współ­pra­co­wać z lokal­ny­mi spo­łecz­no­ścia­mi, aby zapo­biec ska­że­niu wody i wyczer­py­wa­niu się jej zaso­bów. Społeczności powin­ny poszu­kać spo­so­bów na dywer­sy­fi­ka­cję źró­deł oraz zabez­pie­czyć moż­li­wość bez­piecz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia zapa­sów wody.

fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł