- reklama -
Strona głównaTechnologieJak uratować klimat? Zagraj i...

Jak uratować klimat? Zagraj i zagłosuj

Źródło:Mission 1,5

Przekroczenie ocie­pla­nia kli­ma­tu o 1,5 stop­nia Celsjusza ozna­cza nie­od­wra­cal­ne zmia­ny na świe­cie, jak utra­ta raf kora­lo­wych, zagła­da eko­sys­te­mów. Teraz ocie­ple­nie wyno­si oko­ło 1 stop­nia Celsjusza powy­żej tem­pe­ra­tur z cza­su przed­in­du­strial­ne­go. Klimat brzmi abs­trak­cyj­nie, ale susze powo­dzie i  nawał­ni­ce, z któ­ry­mi mamy do czy­nie­nia – to real­ne pro­ble­my. A to ozna­cza, że bez odpo­wied­nich dzia­łań będzie coraz gorzej. Co może­my zrobić?

Nawet dziecko to zrozumie

UNDP uru­cho­mił wła­śnie nowe „narzę­dzie e‑learningowe dla oby­wa­te­li“. To stro­na, któ­ra w pro­sty spo­sób tłu­ma­czy spra­wy zwią­za­ne z eko­no­mią, eko­lo­gią i ich wpływ na kli­mat. Jest tak pro­sta, że może zacie­ka­wić nawet kil­ku­let­nie dzie­ci. Wystarczy wybrać opcję w języ­ku pol­skim. Na stro­nie inter­ne­to­wej mis​sio​n1po​in​t5le​arn​.org, znaj­dzie­cie 54 naj­waż­niej­szych dzia­łań, któ­re rzą­dy mogą wpro­wa­dzić w życie. Obejmują one pięć róż­nych sek­to­rów: trans­port, ener­gię, rol­nic­two i żyw­ność, eko­lo­gię i przy­ro­dę. Szósta sek­cja sku­pia się na tym, jak chro­nić ludzi przed eks­tre­mal­ny­mi zja­wi­ska­mi pogodowymi.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) pro­wa­dzi kam­pa­nię Misja 1.5. Nazwa – jak się domy­śla­cie – to wska­za­nie na próg ocie­pla­nia kli­ma­tu, na jakim powin­ni­śmy się zatrzymać.

Gra o klimat

Na począt­ku tego roku UNDP uru­cho­mił grę, w któ­rą zagra­ło już ponad pięć milio­nów osób. Poparły ją gwiaz­dy i na całym świe­cie, w tym Cody Simpson, Christiana Figueres, Mary Robinson, Nikolaj Coster Waldau, Vanessa Nakate i Jameela Jamil. Gracze odnaj­du­ją się w roli lide­rów rzą­do­wych, pró­bu­ją­cych utrzy­mać glo­bal­ne ocie­ple­nie na pozio­mie 1,5 stop­nia lub mniej.

Skala trans­for­ma­cji wyma­ga­nej do wal­ki z kry­zy­sem kli­ma­tycz­nym nie może być osią­gnię­ta przez rzą­dy w poje­dyn­kę. Potrzebują one ludzi, któ­rzy za nimi sto­ją, rozu­mie­ją­cych i opo­wia­da­ją­cych się za duży­mi roz­wią­za­nia­mi. Gra i narzę­dzie edu­ka­cyj­ne Mission 1.5 to dla milio­nów ludzi w każ­dym wie­ku zabaw­ny spo­sób, aby nauczyć się naj­więk­szych spo­so­bów wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tu i zapew­nić sobie bez­pie­czeń­stwo. Naprawdę zachę­ca­my do ich spraw­dze­nia! – Cassie Flynn, dorad­ca stra­te­gicz­ny UNDP ds. zmian klimatu.

COP‑u w 2020 roku nie będzie

Co by było, gdy­by mło­dzież uzy­ska­ła więk­szy głos w spra­wie kli­ma­tu? Od 19 listo­pa­da do 1 grud­nia 2020 roku trwa­ła mło­dzie­żo­wą kon­fe­ren­cję onli­ne MOCK COP26. Założenie było takie, by przy­po­mi­na­ła szczyt kli­ma­tycz­ny ONZ, któ­ry w tym roku się nie odbę­dzie. Młodzi chcą zwięk­szyć ambi­cje państw, jeśli cho­dzi o wal­kę z kry­zy­sem klimatycznym.

No wła­śnie. Co roku o tej porze zaczy­na­ła się kon­fe­ren­cja w spra­wie zmian kli­ma­tu Narodów Zjednoczonych – UN Climate Change Conference of the Parties (COP). W tym roku  z powo­du pan­de­mii COVID-​19 nie odbę­dzie się. COP26 został prze­ło­żo­ny na przy­szły rok do Glasgow. Wspólnie popro­wa­dzą go rzą­dy Wielkiej Brytanii i Włoch. Zgodnie z warun­ka­mi poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­ne­go z Paryża w 2015 r., pań­stwa zobo­wią­za­ły się do zwięk­sze­nia co pięć lat swo­ich ambi­cji w reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Glasgow będzie pierw­szym szczy­tem kli­ma­tycz­nym, na któ­rym się to odbę­dzie. Oby przez ten rok

Czytaj tak­że: Zielona sznu­rów­ka

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...