- reklama -
Strona głównaTechnologieJak uratować klimat? Zagraj i...

Jak uratować klimat? Zagraj i zagłosuj

Źródło:Mission 1,5

Przekroczenie ocie­pla­nia kli­ma­tu o 1,5 stop­nia Celsjusza ozna­cza nie­od­wra­cal­ne zmia­ny na świe­cie, jak utra­ta raf kora­lo­wych, zagła­da eko­sys­te­mów. Teraz ocie­ple­nie wyno­si oko­ło 1 stop­nia Celsjusza powy­żej tem­pe­ra­tur z cza­su przed­in­du­strial­ne­go. Klimat brzmi abs­trak­cyj­nie, ale susze powo­dzie i  nawał­ni­ce, z któ­ry­mi mamy do czy­nie­nia – to real­ne pro­ble­my. A to ozna­cza, że bez odpo­wied­nich dzia­łań będzie coraz gorzej. Co może­my zrobić?

Nawet dziecko to zrozumie

UNDP uru­cho­mił wła­śnie nowe „narzę­dzie e‑learningowe dla oby­wa­te­li“. To stro­na, któ­ra w pro­sty spo­sób tłu­ma­czy spra­wy zwią­za­ne z eko­no­mią, eko­lo­gią i ich wpływ na kli­mat. Jest tak pro­sta, że może zacie­ka­wić nawet kil­ku­let­nie dzie­ci. Wystarczy wybrać opcję w języ­ku pol­skim. Na stro­nie inter­ne­to­wej mis​sio​n1po​in​t5le​arn​.org, znaj­dzie­cie 54 naj­waż­niej­szych dzia­łań, któ­re rzą­dy mogą wpro­wa­dzić w życie. Obejmują one pięć róż­nych sek­to­rów: trans­port, ener­gię, rol­nic­two i żyw­ność, eko­lo­gię i przy­ro­dę. Szósta sek­cja sku­pia się na tym, jak chro­nić ludzi przed eks­tre­mal­ny­mi zja­wi­ska­mi pogodowymi.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) pro­wa­dzi kam­pa­nię Misja 1.5. Nazwa – jak się domy­śla­cie – to wska­za­nie na próg ocie­pla­nia kli­ma­tu, na jakim powin­ni­śmy się zatrzymać.

Gra o klimat

Na począt­ku tego roku UNDP uru­cho­mił grę, w któ­rą zagra­ło już ponad pięć milio­nów osób. Poparły ją gwiaz­dy i na całym świe­cie, w tym Cody Simpson, Christiana Figueres, Mary Robinson, Nikolaj Coster Waldau, Vanessa Nakate i Jameela Jamil. Gracze odnaj­du­ją się w roli lide­rów rzą­do­wych, pró­bu­ją­cych utrzy­mać glo­bal­ne ocie­ple­nie na pozio­mie 1,5 stop­nia lub mniej.

Skala trans­for­ma­cji wyma­ga­nej do wal­ki z kry­zy­sem kli­ma­tycz­nym nie może być osią­gnię­ta przez rzą­dy w poje­dyn­kę. Potrzebują one ludzi, któ­rzy za nimi sto­ją, rozu­mie­ją­cych i opo­wia­da­ją­cych się za duży­mi roz­wią­za­nia­mi. Gra i narzę­dzie edu­ka­cyj­ne Mission 1.5 to dla milio­nów ludzi w każ­dym wie­ku zabaw­ny spo­sób, aby nauczyć się naj­więk­szych spo­so­bów wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tu i zapew­nić sobie bez­pie­czeń­stwo. Naprawdę zachę­ca­my do ich spraw­dze­nia! – Cassie Flynn, dorad­ca stra­te­gicz­ny UNDP ds. zmian klimatu.

COP‑u w 2020 roku nie będzie

Co by było, gdy­by mło­dzież uzy­ska­ła więk­szy głos w spra­wie kli­ma­tu? Od 19 listo­pa­da do 1 grud­nia 2020 roku trwa­ła mło­dzie­żo­wą kon­fe­ren­cję onli­ne MOCK COP26. Założenie było takie, by przy­po­mi­na­ła szczyt kli­ma­tycz­ny ONZ, któ­ry w tym roku się nie odbę­dzie. Młodzi chcą zwięk­szyć ambi­cje państw, jeśli cho­dzi o wal­kę z kry­zy­sem klimatycznym.

No wła­śnie. Co roku o tej porze zaczy­na­ła się kon­fe­ren­cja w spra­wie zmian kli­ma­tu Narodów Zjednoczonych – UN Climate Change Conference of the Parties (COP). W tym roku  z powo­du pan­de­mii COVID-​19 nie odbę­dzie się. COP26 został prze­ło­żo­ny na przy­szły rok do Glasgow. Wspólnie popro­wa­dzą go rzą­dy Wielkiej Brytanii i Włoch. Zgodnie z warun­ka­mi poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­ne­go z Paryża w 2015 r., pań­stwa zobo­wią­za­ły się do zwięk­sze­nia co pięć lat swo­ich ambi­cji w reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Glasgow będzie pierw­szym szczy­tem kli­ma­tycz­nym, na któ­rym się to odbę­dzie. Oby przez ten rok

Czytaj tak­że: Zielona sznu­rów­ka

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...
A jeszcze lepsze jest to...