- reklama -
Strona głównaEcoRaportZabraknie CO2? EcoRaport tygodnia

Zabraknie CO2? EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Wysokie ceny gazu wstrzy­mu­ją pro­duk­cję nawo­zów, a to spo­wo­du­je, że może zabrak­nąć waż­nych surow­ców dla prze­my­słu spo­żyw­cze­go. Przedstawiamy eco­ra­port tygodnia. 

Dwóch głów­nych pro­du­cen­tów nawo­zów w Polsce – Grupa Azoty i Anwil – ogło­si­ło wstrzy­ma­nie pro­duk­cji ze wzglę­du na wyso­kie ceny gazu. Pochodną tych dzia­łań będą kło­po­ty z dostęp­no­ścią cie­kłe­go dwu­tlen­ku węgla i suche­go lodu. Biznes zare­ago­wał bar­dzo szyb­ko – Grupa Carlsberg ogło­si­ła wstrzy­ma­nie pro­duk­cji piwa.

Suchy lód i ciekły CO2 i azot

Ciekły CO2 jest głów­nym surow­cem uży­wa­nym przy pro­duk­cji napo­jów gazo­wa­nych i w browarnictwie. 

Surowy CO2 musi być trans­por­to­wa­ny bez­po­śred­nio ruro­cią­ga­mi z zakła­dów azo­to­wych do firm, któ­re go prze­twa­rza­ją. Nie ma moż­li­wo­ści trans­por­to­wa­nia go w inny spo­sób, np. cysternami

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Suchy lód jest nato­miast sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ny przy pro­duk­cji i maga­zy­no­wa­niu żyw­no­ści, w tym do schła­dza­nia kom­po­nen­tów spo­żyw­czych, schła­dza­nia mię­sa w masar­niach i zakła­dach prze­rób­czych oraz do szyb­kie­go zamrażania. 

Zakłady azo­to­we są rów­nież głów­nym pro­du­cen­tem kwa­su azo­to­we­go nie­zbęd­ne­go do zacho­wa­nia higie­ny linii pro­duk­cyj­nych. Bez zapew­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków higie­nicz­nych zakła­dy mle­czar­skie nie będą więc mogły odbie­rać mle­ka od rol­ni­ków – poda­je Polskie Towarzystwo Gospodarcze. 

Producenci żyw­no­ści biją na alarm i chcą obni­że­nia cen gazu.

Pozytywnie o energii ze słońca 

Większość Polaków pozy­tyw­nie postrze­ga tech­no­lo­gię PV – wyni­ka z bada­nia Columbus Energy. Aż 79 proc. bada­nych uwa­ża, że foto­wol­ta­ika to dobry spo­sób na ochro­nę śro­do­wi­ska, 63 proc. – że jest to tech­no­lo­gia potrzeb­na do trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, a 60 proc. – że poma­ga w zwięk­sze­niu bez­pie­czeń­stwa energetycznego.

Ponadto 62 proc. ankie­to­wa­nych odpo­wie­dzia­ło, że foto­wol­ta­ika poma­ga w obni­że­niu rachun­ków za prąd. Ponad poło­wa stwier­dzi­ła, że jest dobrym spo­so­bem na zain­we­sto­wa­nie kapi­ta­łu. Badanie prze­pro­wa­dzo­no w mar­cu i kwiet­niu tego roku.

Żabka ma gwarancje bankowe z celami ESG

Żabka i Citi Handlowy pod­pi­sa­ły pierw­szą wspól­ną umo­wę finan­so­wą uwzględ­nia­ją­cą reali­za­cję celów z obsza­ru odpo­wie­dzial­ne­go biz­ne­su i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

W ramach umo­wy Żabka może wysta­wiać w Citi Handlowy gwa­ran­cje ban­ko­we do 100 mln zł. Jednocześnie bank i spół­ka zawar­ły w umo­wie wskaź­ni­ki zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju (KPIs). Obejmuje to reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o jed­ną czwar­tą w zakre­sie 1 i 2 oraz zmniej­sze­nie inten­syw­no­ści emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w skle­pach o 70 proc. do 2026 roku (w odnie­sie­niu do wskaź­ni­ków z 2020 roku). Żabka ma rów­nież podwo­ić sprze­daż pro­duk­tów mar­ki wła­snej pro­mu­ją­cych zrów­no­wa­żo­ny styl życia do 2025 r. Jeśli spół­ka nie speł­ni dwóch lub wię­cej wskaź­ni­ków, prze­ka­że dodat­ko­we finan­so­wa­nie na okre­ślo­ne w umo­wie działania.

Każda puszka cenna

Fundacja na rzecz odzy­sku opa­ko­wań alu­mi­nio­wych Recal w ramach ini­cja­ty­wy Każda Puszka Cenna połą­czy­ła siły z pro­du­cen­tem napo­jów Krynicą Vitamin. Efektem współ­pra­cy będzie zadba­nie o recy­kling puszek, któ­re tra­fią w tym roku na ponad 100 wyda­rzeń spor­to­wych. Produkcją 125 tys. puszek o pojem­no­ści 250 ml zaj­mie się Ardagh Group. Krynica Vitamin będzie bez­płat­nie ofe­ro­wać napo­je uczest­ni­kom imprez, a Recol zapew­ni ich efek­tyw­ną zbiórkę. 

Mikrorezerwaty i wieczne lasy

Fundusz Żubra i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powo­ła­ją 50 mikro­re­zer­wa­tów i kupią 15 hek­ta­rów dzie­wi­czych tere­nów we wschod­niej Polsce. Na wspar­cie tych dzia­łań Fundusz Żubra prze­zna­czy 360 tys. zł.

Mikroezerwaty to spo­sób na ochro­nę zagro­żo­nych gatun­ków. Stare drze­wa zosta­ną zgło­szo­ne do ochro­ny stre­fo­wej, co pomo­że utwo­rzyć w pro­mie­niu od 50 do 200 m obszar wol­ny od wycinki. 

Mikrorezerwaty powsta­ną w gra­ni­cach dwóch ogrom­nych eko­sys­te­mów: w Puszczy Karpackiej i w Puszczy Boreckiej. Dzięki nim pod ochro­ną znaj­dą się tak rzad­kie gatun­ki jak orlik krzy­kli­wy, sówecz­ka, orzeł przed­ni, bocian czar­ny, a tak­że sta­re drze­wa i rzad­kie gatun­ki porostów. 

Z kolei wiecz­ne lasy to pro­jekt, któ­ry zakła­da wykup grun­tów, mają­cych czę­sto sta­tus nie­użyt­ku i – dosłow­nie – zosta­wie­nie ich w spo­ko­ju. Na takich obsza­rach, uwol­nio­nych od dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, nastę­pu­je potem natu­ral­na suk­ce­sja. Tworzy się tam praw­dzi­wa osto­ja przy­ro­dy, samo­wy­star­czal­na i funk­cjo­nu­ją­ca jako regu­la­tor klimatu.

Wieczny las aku­mu­lu­je węgiel, a jed­no­cze­śnie sta­no­wi dosko­na­ły sta­bi­li­za­tor warun­ków mikro­kli­ma­tycz­nych. Innymi sło­wy: jest poten­cjal­nie spo­rym zbior­ni­kiem CO₂ zaab­sor­bo­wa­ne­go z atmos­fe­ry, a jed­no­cze­śnie sku­tecz­nym narzę­dziem w ochro­nie przed już zacho­dzą­cy­mi zmia­na­mi klimatu. 

prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Vegan Summit

Eksperci Europejskiego Szczytu Wegańskiego, nega­tyw­nie oce­ni­li dzia­ła­nia poli­ty­ków i rela­cje mediów doty­czą­ce zanie­czysz­cze­nia rze­ki Odry. 

System ochro­ny śro­do­wi­ska od lat nie dzia­ła. Partie poli­tycz­ne od lat zaj­mu­ją się eks­plo­ata­cją, a nie ochro­ną śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Teraz Odra jest jed­ną z wie­lu ofiar takiej polityki 

dr. Sylwia Spurek, eks­pert­ka European Vegan Summit, europosłanka.

Jedna z pię­ciu wystaw towa­rzy­szą­cych Vegan Summit w dniach 15–18 wrze­śnia poświę­co­na będzie rybom i zwie­rzę­tom wodnym. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...