- reklama -
Strona głównaEcoRaportZabraknie CO2? EcoRaport tygodnia

Zabraknie CO2? EcoRaport tygodnia

- autopromocja -

Wysokie ceny gazu wstrzy­mu­ją pro­duk­cję nawo­zów, a to spo­wo­du­je, że może zabrak­nąć waż­nych surow­ców dla prze­my­słu spo­żyw­cze­go. Przedstawiamy eco­ra­port tygodnia. 

Dwóch głów­nych pro­du­cen­tów nawo­zów w Polsce – Grupa Azoty i Anwil – ogło­si­ło wstrzy­ma­nie pro­duk­cji ze wzglę­du na wyso­kie ceny gazu. Pochodną tych dzia­łań będą kło­po­ty z dostęp­no­ścią cie­kłe­go dwu­tlen­ku węgla i suche­go lodu. Biznes zare­ago­wał bar­dzo szyb­ko – Grupa Carlsberg ogło­si­ła wstrzy­ma­nie pro­duk­cji piwa.

Suchy lód i ciekły CO2 i azot

Ciekły CO2 jest głów­nym surow­cem uży­wa­nym przy pro­duk­cji napo­jów gazo­wa­nych i w browarnictwie. 

Surowy CO2 musi być trans­por­to­wa­ny bez­po­śred­nio ruro­cią­ga­mi z zakła­dów azo­to­wych do firm, któ­re go prze­twa­rza­ją. Nie ma moż­li­wo­ści trans­por­to­wa­nia go w inny spo­sób, np. cysternami

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Suchy lód jest nato­miast sze­ro­ko wyko­rzy­sty­wa­ny przy pro­duk­cji i maga­zy­no­wa­niu żyw­no­ści, w tym do schła­dza­nia kom­po­nen­tów spo­żyw­czych, schła­dza­nia mię­sa w masar­niach i zakła­dach prze­rób­czych oraz do szyb­kie­go zamrażania. 

Zakłady azo­to­we są rów­nież głów­nym pro­du­cen­tem kwa­su azo­to­we­go nie­zbęd­ne­go do zacho­wa­nia higie­ny linii pro­duk­cyj­nych. Bez zapew­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków higie­nicz­nych zakła­dy mle­czar­skie nie będą więc mogły odbie­rać mle­ka od rol­ni­ków – poda­je Polskie Towarzystwo Gospodarcze. 

Producenci żyw­no­ści biją na alarm i chcą obni­że­nia cen gazu.

Pozytywnie o energii ze słońca 

Większość Polaków pozy­tyw­nie postrze­ga tech­no­lo­gię PV – wyni­ka z bada­nia Columbus Energy. Aż 79 proc. bada­nych uwa­ża, że foto­wol­ta­ika to dobry spo­sób na ochro­nę śro­do­wi­ska, 63 proc. – że jest to tech­no­lo­gia potrzeb­na do trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, a 60 proc. – że poma­ga w zwięk­sze­niu bez­pie­czeń­stwa energetycznego.

Ponadto 62 proc. ankie­to­wa­nych odpo­wie­dzia­ło, że foto­wol­ta­ika poma­ga w obni­że­niu rachun­ków za prąd. Ponad poło­wa stwier­dzi­ła, że jest dobrym spo­so­bem na zain­we­sto­wa­nie kapi­ta­łu. Badanie prze­pro­wa­dzo­no w mar­cu i kwiet­niu tego roku.

Żabka ma gwarancje bankowe z celami ESG

Żabka i Citi Handlowy pod­pi­sa­ły pierw­szą wspól­ną umo­wę finan­so­wą uwzględ­nia­ją­cą reali­za­cję celów z obsza­ru odpo­wie­dzial­ne­go biz­ne­su i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

W ramach umo­wy Żabka może wysta­wiać w Citi Handlowy gwa­ran­cje ban­ko­we do 100 mln zł. Jednocześnie bank i spół­ka zawar­ły w umo­wie wskaź­ni­ki zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju (KPIs). Obejmuje to reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych o jed­ną czwar­tą w zakre­sie 1 i 2 oraz zmniej­sze­nie inten­syw­no­ści emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w skle­pach o 70 proc. do 2026 roku (w odnie­sie­niu do wskaź­ni­ków z 2020 roku). Żabka ma rów­nież podwo­ić sprze­daż pro­duk­tów mar­ki wła­snej pro­mu­ją­cych zrów­no­wa­żo­ny styl życia do 2025 r. Jeśli spół­ka nie speł­ni dwóch lub wię­cej wskaź­ni­ków, prze­ka­że dodat­ko­we finan­so­wa­nie na okre­ślo­ne w umo­wie działania.

Każda puszka cenna

Fundacja na rzecz odzy­sku opa­ko­wań alu­mi­nio­wych Recal w ramach ini­cja­ty­wy Każda Puszka Cenna połą­czy­ła siły z pro­du­cen­tem napo­jów Krynicą Vitamin. Efektem współ­pra­cy będzie zadba­nie o recy­kling puszek, któ­re tra­fią w tym roku na ponad 100 wyda­rzeń spor­to­wych. Produkcją 125 tys. puszek o pojem­no­ści 250 ml zaj­mie się Ardagh Group. Krynica Vitamin będzie bez­płat­nie ofe­ro­wać napo­je uczest­ni­kom imprez, a Recol zapew­ni ich efek­tyw­ną zbiórkę. 

Mikrorezerwaty i wieczne lasy

Fundusz Żubra i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powo­ła­ją 50 mikro­re­zer­wa­tów i kupią 15 hek­ta­rów dzie­wi­czych tere­nów we wschod­niej Polsce. Na wspar­cie tych dzia­łań Fundusz Żubra prze­zna­czy 360 tys. zł.

Mikroezerwaty to spo­sób na ochro­nę zagro­żo­nych gatun­ków. Stare drze­wa zosta­ną zgło­szo­ne do ochro­ny stre­fo­wej, co pomo­że utwo­rzyć w pro­mie­niu od 50 do 200 m obszar wol­ny od wycinki. 

Mikrorezerwaty powsta­ną w gra­ni­cach dwóch ogrom­nych eko­sys­te­mów: w Puszczy Karpackiej i w Puszczy Boreckiej. Dzięki nim pod ochro­ną znaj­dą się tak rzad­kie gatun­ki jak orlik krzy­kli­wy, sówecz­ka, orzeł przed­ni, bocian czar­ny, a tak­że sta­re drze­wa i rzad­kie gatun­ki porostów. 

Z kolei wiecz­ne lasy to pro­jekt, któ­ry zakła­da wykup grun­tów, mają­cych czę­sto sta­tus nie­użyt­ku i – dosłow­nie – zosta­wie­nie ich w spo­ko­ju. Na takich obsza­rach, uwol­nio­nych od dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, nastę­pu­je potem natu­ral­na suk­ce­sja. Tworzy się tam praw­dzi­wa osto­ja przy­ro­dy, samo­wy­star­czal­na i funk­cjo­nu­ją­ca jako regu­la­tor klimatu.

Wieczny las aku­mu­lu­je węgiel, a jed­no­cze­śnie sta­no­wi dosko­na­ły sta­bi­li­za­tor warun­ków mikro­kli­ma­tycz­nych. Innymi sło­wy: jest poten­cjal­nie spo­rym zbior­ni­kiem CO₂ zaab­sor­bo­wa­ne­go z atmos­fe­ry, a jed­no­cze­śnie sku­tecz­nym narzę­dziem w ochro­nie przed już zacho­dzą­cy­mi zmia­na­mi klimatu. 

prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Vegan Summit

Eksperci Europejskiego Szczytu Wegańskiego, nega­tyw­nie oce­ni­li dzia­ła­nia poli­ty­ków i rela­cje mediów doty­czą­ce zanie­czysz­cze­nia rze­ki Odry. 

System ochro­ny śro­do­wi­ska od lat nie dzia­ła. Partie poli­tycz­ne od lat zaj­mu­ją się eks­plo­ata­cją, a nie ochro­ną śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Teraz Odra jest jed­ną z wie­lu ofiar takiej polityki 

dr. Sylwia Spurek, eks­pert­ka European Vegan Summit, europosłanka.

Jedna z pię­ciu wystaw towa­rzy­szą­cych Vegan Summit w dniach 15–18 wrze­śnia poświę­co­na będzie rybom i zwie­rzę­tom wodnym. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...