- reklama -
Strona głównaKlimatIle warte są lasy w...

Ile warte są lasy w Polsce według GUS

- reklama -

GUS co roku sza­cu­je war­tość grun­tów leśnych w Polsce. Nie opie­ra się na cenach trans­ak­cyj­nych, tyl­ko na szcze­gó­ło­wej meto­do­lo­gii uwzględ­nia­ją­cej cha­rak­te­ry­sty­kę sie­dlisk leśnych i drze­wo­sta­nów oraz cenę drewna.

Dane o war­to­ści grun­tów leśnych GUS poda­je z nie­mal dwu­let­nim opóź­nie­niem. W listo­pa­dzie 2022 roku Główny Urząd Statystyczny opu­bli­ko­wał Rachunki leśne w Polsce w 2020 r. Wartość grun­tów leśnych w Polsce GUS sza­cu­je na potrze­by rachun­ków naro­do­wych i Europejskich Rachunków Leśnych. 

Cenne polskie lasy

W koń­cu 2020 r. powierzch­nia grun­tów leśnych w Polsce wynio­sła 9 464,2 tys. ha. Wartość grun­tów leśnych GUS osza­co­wał w koń­cu 2020 r. na pozio­mie 39,5 mld zł. 

GUS osza­co­wał też war­tość całe­go drew­na z pol­skich lasów. W 2020 roku miąż­szość drze­wo­sta­nów wzro­sła, a ich war­tość pro­duk­cyj­na na pniu osią­gnę­ła 325,6 mld zł. Na tej pod­sta­wie może­my osza­co­wać, jak wyce­nił hek­tar lasu GUS, na pod­sta­wie wyko­rzy­sta­nia do pro­duk­cji drew­na. Trzeba uwzględ­nić, że nie wszyst­kie lasy są dostęp­ne dla pozy­ski­wa­nia drew­na, tyl­ko nie­speł­na 97 proc. zaso­bów leśnych może być wyko­rzy­sty­wa­ne pro­duk­cyj­nie. Oszacowanie war­to­ści pro­duk­cyj­nej tych zaso­bów jest nie­zbęd­ne do zapre­zen­to­wa­nia roli lasów w gospo­dar­ce narodowej.

Czytaj tak­że: Popularne lasy pod­miej­skie przej­dą rewolucję

Ecoreporters obli­czył więc, na pod­sta­wie danych GUS, że hek­tar lasu dostęp­ne­go dla pozy­ski­wa­nia drew­na na cele pro­duk­cyj­ne wart jest w Polsce ok. 36 tys. zł. 

W Polsce za lasy nie­do­stęp­ne dla pozy­ski­wa­nia drew­na przy­ję­to lasy w par­kach naro­do­wych i rezer­wa­tach przy­ro­dy. Tu tak­że GUS sza­cu­je ich war­tość, ale – co war­to pod­kre­ślić – hipo­te­tycz­nie. EcoReporters osza­co­wał, na posta­wie danych GUS, że hek­tar chro­nio­ne­go lasu jest wart ok. 56 tys. zł. To tyl­ko teo­re­tycz­na war­tość wyli­czo­na na pod­sta­wie moż­li­wo­ści produkcyjnych.

Ile kosztuje hektar lasu

Co waż­ne, w Polsce grun­ty leśne są przed­mio­tem obro­tu na warun­kach ryn­ko­wych rela­tyw­nie rzad­ko, a GUS nie pro­wa­dzi bada­nia cen ryn­ko­wych grun­tów leśnych. Natomiast wykup lasów i grun­tów pod zale­sie­nia pro­wa­dzą Lasy Państwowe. Ze wstęp­nych infor­ma­cji zebra­nych przez por­tal Ecoreporters wyni­ka, że cena hek­ta­ra lasu w 2022 roku była zbli­żo­na do war­to­ści pro­duk­cyj­nej zaso­bów drzew­nych według GUS. W prak­ty­ce cena dzieł­ki leśnej zale­ży od tego, co na niej rośnie i w jakim jest stanie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
1 KOMENTARZ
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...