- reklama -
Strona głównaEcoLifeRodzice o ochronie klimatu i...

Rodzice o ochronie klimatu i dzieci

Ruch spo­łecz­ny Rodzice dla Klimatu sfi­nan­so­wał spo­ty rekla­mo­we o smo­gu. Dlaczego pol­skie dzie­ci kasz­lą? Ponieważ oddy­cha­ją naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzem w Europie.

Rodzice dla Klimatu to ruch spo­łecz­ny, któ­ry powstał jako wspar­cie dla mło­dzie­żo­wych straj­ków kli­ma­tycz­nych. Jego celem jest zachę­ca­nie doro­słych, by anga­żo­wa­li się w ochro­nę kli­ma­tu i bio­róż­no­rod­no­ści oraz wal­kę ze smogiem. 

Emisje ze spalania węgla i gazu zagrażają dzieciom

Rodzice dla Klimatu doma­ga­ją się jak naj­szyb­sze­go odej­ścia od spa­la­nia węgla i innych paliw kopal­nych. To dzia­ła­nie w ochro­nie kli­ma­tu ale też czy­ste­go Powietrza w Polsce. W spo­cie radio­wym lek­tor radzi mat­ce dziec­ka, któ­re kasz­le, aby doma­ga­ła się od władz roz­wo­ju odna­wial­nych źró­deł ener­gii, bo “lepiej zapo­bie­gać niż leczyć”.

Jak czy­ta­my na stro­nie kam­pa­nii, ukła­dy odde­cho­wy i immu­no­lo­gicz­ny dzie­ci nie są jesz­cze w peł­ni roz­wi­nię­te, więc są bar­dziej podat­ne na dzia­ła­nie szko­dli­wych sub­stan­cji. Ponadto, dzie­ci oddy­cha­ją szyb­ciej niż doro­śli, a ze wzglę­du na niż­szy wzrost i zale­ga­nie pyłów nisko przy zie­mi, ich płu­ca wchła­nia­ją wię­cej zanieczyszczeń.

Spot paro­diu­ją­cy rekla­mę syro­pu na kaszel to kolej­na odsło­na kam­pa­nii Zdrowie #DzieciPrzedeWszystkim, pro­wa­dzo­na przez Rodziców dla Klimatu w part­ner­stwie z orga­ni­za­cją HEAL i por­ta­lem Smoglab.

W Polsce głów­nym zagro­że­niem jest pale­nie w kop­ciu­chach węglem, drew­nem, a nawet – co jest nie­le­gal­ne – śmie­cia­mi. To głów­na przy­czy­na fatal­nej jako­ści powie­trza. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych bada­nia poka­za­ły, że nawet spa­la­nie gazu w domach przy­czy­nia się do cho­rób odde­cho­wych dzieci.

Czytaj tak­że: Czy te oczy mogą kłamać?

Opublikowane nie­daw­no recen­zo­wa­ne bada­nia wyka­za­ły, że ponad 12 proc. obec­nych przy­pad­ków ast­my dzie­cię­cej w USA moż­na przy­pi­sać korzy­sta­niu z kuche­nek gazo­wych – podał Bloomberg. Kuchenki gazo­we emi­tu­ją dwu­tle­nek azo­tu, tle­nek węgla i drob­ny pył zawie­szo­ny na ilo­ściach, któ­re Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia oce­nia jako nie­bez­piecz­ne. To zaś ozna­cza, że przy­czy­nia­ją się do cho­rób ukła­du odde­cho­we­go, pro­ble­mów z ukła­dem krą­że­nia, nowo­two­rów i innych poważ­nych schorzeń.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
A jeszcze lepsze jest to...