- reklama -
Strona głównaKlimatW krainie lodu i śniegu

W krainie lodu i śniegu

Zamarznięte kra­iny naszej pla­ne­ty znaj­du­ją się u pro­gu głę­bo­kich zmian. Serial BBC „Mroźna pla­ne­ta II“ odsło­ni przed naszy­mi ocza­mi kra­iny i zamiesz­ku­ją­ce je wyjąt­ko­we zwie­rzę­ta. Wszystkim tym miej­scom zagra­ża­ją zmia­ny kli­ma­tycz­ne. Sami zobaczcie.

W 2011 roku „Mroźna pla­ne­ta” w wyjąt­ko­wy spo­sób umoż­li­wi­ła widzom na całym świe­cie zapo­zna­nie się z życiem na bie­gu­nach. Teraz nowa odsło­na serii pre­zen­to­wa­na przez Sir Davida Attenborough, idzie dalej i bada też życie poza obsza­rem polar­nym. Zdjęcia powsta­wa­ły na wszyst­kich kon­ty­nen­tach, w 18 róż­nych kra­jach, na obsza­rze całej Antarktydy oraz w prze­strze­ni kosmicznej.

Serial zabie­ra widzów na ostat­nich praw­dzi­we pust­ko­wia na Ziemi. Zamieszkują je wyłącz­nie „zwie­rzę­cy hero­si“.  „Mroźna pla­ne­ta II” śle­dzi ich zma­ga­nia wśród gór­skich szczy­tów, na zamar­z­nię­tych pusty­niach, w zasy­pa­nych śnie­giem lasach i sku­tych lodem oce­anach. Każdy gatu­nek sta­ra się prze­trwać w swo­im eks­tre­mal­nym śro­do­wi­sku. Ekipa fil­mo­wa tak­że musia­ła pra­co­wać w skraj­nie trud­nych warunkach. 

Operator kame­ry, któ­ry fil­mo­wał histo­rię o piż­mo­wo­łach ark­tycz­nych, musiał roz­bi­jać obóz w Arktyce w cza­sie zamie­ci. Na swo­im sku­te­rze Skidoo holo­wał za sobą szo­pę ogro­do­wą, w któ­rej miesz­kał.
Nie dość, że musiał zma­gać się z ujem­ny­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi i sil­nym wia­trem, to jesz­cze w tym samym cza­sie wokół nie­go krą­żył bar­dzo głod­ny niedź­wiedź bru­nat­ny. Było to więc zde­cy­do­wa­nie jed­no
z naj­bar­dziej eks­tre­mal­nych miejsc, w jakich przy­szło pra­co­wać komu­kol­wiek z nas

Alex Lanchester, pro­du­cent odcin­ka 1 oraz odcin­ka 3 „Mroźnej pla­ne­ty II”

Śnieżne krainy

Pierwszy odci­nek serii Frozen Worlds przed­sta­wia róż­no­rod­ność mroź­nych sie­dlisk na Ziemi. Bada cze­mu zawdzię­cza­ją one swój cha­rak­ter i jak zwie­rzę­ta potra­fią prze­trwać w tych cięż­kich warunkach. 


Pokrytą śnie­giem pusty­nię Gobi i roz­le­gły mon­gol­ski step zamiesz­ku­ją manu­le ste­po­we. Na pół­noc od nie­go roz­cią­ga się naj­więk­szy las na Ziemi, dalej znaj­du­je się tundra. 

Lodowe oceany

Drugi odci­nek zabie­ra widzów w otchłań wody i lodu i uka­zu­je zwie­rzę­ta, któ­re potra­fią prze­żyć na lodzie mor­skim Arktyki lub pod nim. Opowieść roz­po­czy­na się w środ­ku zimy, kie­dy dla niedź­wie­dzi polar­nych nasta­je czas obfitości.

Białe szczyty

W trze­cim odcin­ku serii odkry­wa­my mroź­ne świa­ty, któ­re swój chłód zawdzię­cza­ją wyso­ko­ści: Patagonię, Atakamę, Alpy, Himalaje, góry w Japonii, Kenii, Nowej Zelandii. 

Życie na biegunie

Czwarty odci­nek pro­gra­mu zabie­ra nas do naj­bar­dziej nie­przy­ja­zne­go ze wszyst­kich lodo­wych świa­tów – Antarktydy. Tutaj naj­wy­tr­wal­sze ze zwie­rząt trzy­ma­ją się jego przy­brzeż­nych krań­ców. Czasem ich licz­ba przy­bie­ra zaska­ku­ją­ce roz­mia­ry, jak na wyspie Georgia Południowa, gdzie nawet zimą kolo­nie pin­gwi­nów kró­lew­skich liczo­ne są w tysią­cach sztuk.

Czytaj tak­że: Topnienie lodu przy­spie­sza. I to bardzo

Daleka północ

Kolejny odci­nek serii zabie­ra nas z powro­tem na dale­ką pół­noc. Wkraczamy do naj­więk­sze­go lądo­we­go sie­dli­ska na Ziemi, kra­iny roz­le­głych lasów bore­al­nych i jało­wej tun­dry. Na Dalekim Wschodzie żyje lam­part amur­ski. Z zale­d­wie 120 osob­ni­ka­mi jest naj­rza­dziej wystę­pu­ją­cym z wiel­kich dzi­kich kotów.

Między troską a zachwytem

Na koń­cu tej serii roz­ma­wia­my z naukow­ca­mi, któ­rzy wyraź­nie pod­kre­śla­ją, że wciąż nie jest za póź­no. Nadal mamy czas, nadal może­my chro­nić te sku­te lodem kra­iny i ich wspa­nia­łą dzi­ką przy­ro­dę,
ale musi­my zmie­nić nasze podej­ście. Mam nadzie­ję, że jest to pokrze­pia­ją­ce przesłanie.

Marek Brownlow, pro­du­cent wykonawczy.

Mroźna pla­ne­ta II” jest dzie­łem Natural History Unit BBC Studios, w kopro­duk­cji z BBC America, the Open University, Migu Video, ZDF oraz France Televisions. Premiera seria­lu będzie mia­ła miej­sce 1 stycz­nia o godz. 11:00 na kana­le BBC Earth.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...
A jeszcze lepsze jest to...