- reklama -
Strona głównaEnergiaNa Pomorzu stanęły nowoczesne wiatraki

Na Pomorzu stanęły nowoczesne wiatraki

Farma Wiatrowa Szymankowo to dzie­wią­ta inwe­sty­cja w elek­trow­nie wia­tro­we na lądzie, któ­rą zre­ali­zo­wa­ła Polenergia.Najnowsza far­ma wia­tro­wa ma jed­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych i zara­zem naj­więk­szych tur­bin w Polsce.

Farma wia­tro­wa w pomor­skiej gmi­nie Miłoradz liczy 11 tur­bin, każ­da o mocy aż 3,45 MW. Gondola poło­żo­na jest na wyso­ko­ści 134 m od zie­mi, nato­miast śred­ni­ca łopat wia­tra­ka wyno­si 132 m. Łącznie daje to wyso­kość aż 200 m. 

Czytaj tak­że: Domowa tur­bi­na i panel wiatrowy

Realizacja Farmy Szymankowo nie była­by moż­li­wa bez bar­dzo dobrej współ­pra­cy z lokal­nym samo­rzą­dem. Projekt już w 2015 roku prze­szedł pro­ce­du­rę oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko prze­pro­wa­dzo­ną przez wój­ta Gminy Miłoradz. Lokalizacja far­my zgod­na jest ze stu­dium zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny, jak rów­nież z miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia
prze­strzen­ne­go.

Polenergia stawia na wiatr

Moc całej elek­trow­ni to 38 MW. Szacowana rocz­na pro­duk­cja czy­stej i zie­lo­nej ener­gii wynie­sie bli­sko 120 GWh, co odpo­wia­da rocz­ne­mu zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­trycz­ną 60 tysię­cy gospo­darstw domowych. 

Budowa FW Szymankowo trwa­ła nie­speł­na dwa lata. Monitoring przy­ro­dy pro­wa­dzi­ła fir­ma Bio Ekspert, tur­bi­ny dostar­czył Siemens Gamesa Renewable Energy., któ­ry też pod­pi­sał kon­trakt na ser­wis far­my przez 25 lat. Wykonawcą robót budow­la­nych była spół­ka ONDE, wcho­dzą­ce w skład gru­py ERBUD. Usługę Inżyniera Kontraktu pod­czas reali­za­cji inwe­sty­cji świad­czy­ła fir­ma Bilfinger Tebodin Polska.

Całość kosz­to­wa­ła 171 mln zł, a kre­dy­tu udzie­li­ły: EBOiR, mBank i ING Bank Śląski. W grud­niu 2019 roku Farma Szymankowo wygra­ła aukcję dla dużych nowych elek­trow­ni wia­tro­wych na lądzie. Tym samym uzy­ska­ła gwa­ran­to­wa­ne 15-​letnie wspar­cie ceno­we dla sprze­da­wa­nej ener­gii. Warto przy­po­mnieć, że śred­nia cena dla farm wia­tro­wych w tej aukcji wyno­si­ła zale­d­wie 208 zł/​MWh. A teraz na Towarowej Giełdzie Energii jest to powy­żej 400 zł/​MWh

Łączny port­fel wia­tro­wych inwe­sty­cji Grupy Polenergia wyno­si teraz 287 MW.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł