- reklama -
Strona głównaEnergiaNa Pomorzu stanęły nowoczesne wiatraki

Na Pomorzu stanęły nowoczesne wiatraki

Farma Wiatrowa Szymankowo to dzie­wią­ta inwe­sty­cja w elek­trow­nie wia­tro­we na lądzie, któ­rą zre­ali­zo­wa­ła Polenergia.Najnowsza far­ma wia­tro­wa ma jed­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych i zara­zem naj­więk­szych tur­bin w Polsce.

Farma wia­tro­wa w pomor­skiej gmi­nie Miłoradz liczy 11 tur­bin, każ­da o mocy aż 3,45 MW. Gondola poło­żo­na jest na wyso­ko­ści 134 m od zie­mi, nato­miast śred­ni­ca łopat wia­tra­ka wyno­si 132 m. Łącznie daje to wyso­kość aż 200 m. 

Czytaj tak­że: Domowa tur­bi­na i panel wiatrowy

Realizacja Farmy Szymankowo nie była­by moż­li­wa bez bar­dzo dobrej współ­pra­cy z lokal­nym samo­rzą­dem. Projekt już w 2015 roku prze­szedł pro­ce­du­rę oce­ny oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko prze­pro­wa­dzo­ną przez wój­ta Gminy Miłoradz. Lokalizacja far­my zgod­na jest ze stu­dium zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go gmi­ny, jak rów­nież z miej­sco­wym pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia
prze­strzen­ne­go.

Polenergia stawia na wiatr

Moc całej elek­trow­ni to 38 MW. Szacowana rocz­na pro­duk­cja czy­stej i zie­lo­nej ener­gii wynie­sie bli­sko 120 GWh, co odpo­wia­da rocz­ne­mu zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię elek­trycz­ną 60 tysię­cy gospo­darstw domowych. 

Budowa FW Szymankowo trwa­ła nie­speł­na dwa lata. Monitoring przy­ro­dy pro­wa­dzi­ła fir­ma Bio Ekspert, tur­bi­ny dostar­czył Siemens Gamesa Renewable Energy., któ­ry też pod­pi­sał kon­trakt na ser­wis far­my przez 25 lat. Wykonawcą robót budow­la­nych była spół­ka ONDE, wcho­dzą­ce w skład gru­py ERBUD. Usługę Inżyniera Kontraktu pod­czas reali­za­cji inwe­sty­cji świad­czy­ła fir­ma Bilfinger Tebodin Polska.

Całość kosz­to­wa­ła 171 mln zł, a kre­dy­tu udzie­li­ły: EBOiR, mBank i ING Bank Śląski. W grud­niu 2019 roku Farma Szymankowo wygra­ła aukcję dla dużych nowych elek­trow­ni wia­tro­wych na lądzie. Tym samym uzy­ska­ła gwa­ran­to­wa­ne 15-​letnie wspar­cie ceno­we dla sprze­da­wa­nej ener­gii. Warto przy­po­mnieć, że śred­nia cena dla farm wia­tro­wych w tej aukcji wyno­si­ła zale­d­wie 208 zł/​MWh. A teraz na Towarowej Giełdzie Energii jest to powy­żej 400 zł/​MWh

Łączny port­fel wia­tro­wych inwe­sty­cji Grupy Polenergia wyno­si teraz 287 MW.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
A jeszcze lepsze jest to...