- reklama -
Strona głównaWeekendPrzyleciały pierwsze w 2022 r....

Przyleciały pierwsze w 2022 r. bociany. Gdzie teraz są?

Zwykle bocia­ny przy­la­tu­ją do Polski, gdy zaczy­na się astro­no­micz­na wio­sna. Tak, już są w Polsce pierw­sze bocia­ny. W 2022 roku przy­le­cia­ły dwa dni przed kalen­da­rzo­wym począt­kiem wiosny.

Jak dono­si Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi pierw­szy bocian przy­le­ciał 19 mar­ca. W godzi­nach wie­czor­nych poja­wił się na gnieź­dzie w Rakowie-​Czachach pod Łomżą. Można tu na żywo obser­wo­wać znaj­du­ją­ce się w gnieź­dzie bocia­ny, kame­ra onli­ne dzia­ła nie­prze­rwa­nie od pię­ciu lat.

Bocian bia­ły to ptak dosko­na­le zna­ny w całej Europie i bar­dzo dobrze roz­po­zna­wa­ny. W kul­tu­rach wie­lu naro­dów zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny wygląd, a zwłasz­cza bar­wy, czy­nią go gatun­kiem, któ­ry postrze­ga­ny jest przez miesz­kań­ców Polski jako ptak naro­do­wy. Bocian bia­ły jest sil­nie zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji i cie­szy się ogrom­ną esty­mą wśród Polaków.

Gdzie są bociany w Polsce?

Bociany wybie­ra­ją naj­czę­ściej pół­noc­ne i wschod­nie regio­ny kra­ju. Z naj­licz­niej­szy­mi popu­la­cja­mi zasie­dla­ją­cy­mi Ostoję Warmińską, Suwalszczyznę, Dolinę Biebrzy, Narwi i Bugu.

Czytaj tak­że: Bociany jesz­cze nie dotar­ły z Afryki do Polski 

Populacja bocia­nów w Polsce utrzy­my­wa­ła się na sta­łym pozio­mie ok. 52 tys. par – wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych w latach 2001–15. Ptakom zakła­da się obrącz­ki i nadaj­ni­ki tele­me­trycz­ne GPS. Dzięki temu, za pośred­nic­twem sie­ci komór­ko­wej i inter­ne­tu, moż­li­we jest śle­dze­nie tras prze­lo­to­wych bocia­nów. Jednocześnie uda­ło się prze­śle­dzić przy­czy­ny śmierci. 

Czego boją się bociany?

Największym zagro­że­niem, jakie napo­ty­ka­ją bocia­ny w Polsce, jest utra­ta sie­dlisk na sku­tek inten­sy­fi­ka­cji rol­nic­twa. Proces ten wpły­wa na dostęp­ność żero­wisk. Bociany bia­łe skła­da­ją do 6 jaj, naj­czę­ściej 3. Często już na eta­pie wysia­dy­wa­nia potra­fią oce­nić, ile piskląt będą w sta­nie wykarmić.

Okazuje się ponad­to, że ponad 80 proc. piskląt, któ­re wyle­cą z gniazd, ginie w pierw­szych kil­ku tygo­dniach życia. Najczęściej pada­ją pora­żo­ne prą­dem i pra­wie wszyst­kie giną w Europie. Problem w tym, że słu­py elek­tro­ener­ge­tycz­ne zda­rza­ją się na całej tra­sie euro­pej­skiej wędrów­ki bocia­nów. Jednocześnie coraz wię­cej słu­pów zosta­je odpo­wied­nio zabez­pie­czo­nych, ale to cią­gle kro­pla w morzu potrzeb. 

Do innych zagro­żeń nale­żą tak­że koli­zje z pojaz­da­mi, strze­la­nie do migru­ją­cych pta­ków w Libanie i Syrii oraz dra­pież­nic­two. W Polsce rośnie świa­do­mość koniecz­nej ochro­ny, na jaką zasłu­gu­ją te ptaki.

Bociany na żywo

Coraz czę­ściej w sie­ci poja­wia­ją się video trans­mi­sje z bocia­nich gniazd na żywo. Przedstawiamy krót­ką listę: 

Mladé Buky, Czechy

Storchennest Alfeld, Niemcy

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...