- reklama -
Strona głównaWeekendPrzyleciały pierwsze w 2022 r....

Przyleciały pierwsze w 2022 r. bociany. Gdzie teraz są?

Zwykle bocia­ny przy­la­tu­ją do Polski, gdy zaczy­na się astro­no­micz­na wio­sna. Tak, już są w Polsce pierw­sze bocia­ny. W 2022 roku przy­le­cia­ły dwa dni przed kalen­da­rzo­wym począt­kiem wiosny.

Jak dono­si Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi pierw­szy bocian przy­le­ciał 19 mar­ca. W godzi­nach wie­czor­nych poja­wił się na gnieź­dzie w Rakowie-​Czachach pod Łomżą. Można tu na żywo obser­wo­wać znaj­du­ją­ce się w gnieź­dzie bocia­ny, kame­ra onli­ne dzia­ła nie­prze­rwa­nie od pię­ciu lat.

Bocian bia­ły to ptak dosko­na­le zna­ny w całej Europie i bar­dzo dobrze roz­po­zna­wa­ny. W kul­tu­rach wie­lu naro­dów zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny wygląd, a zwłasz­cza bar­wy, czy­nią go gatun­kiem, któ­ry postrze­ga­ny jest przez miesz­kań­ców Polski jako ptak naro­do­wy. Bocian bia­ły jest sil­nie zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji i cie­szy się ogrom­ną esty­mą wśród Polaków.

Gdzie są bociany w Polsce?

Bociany wybie­ra­ją naj­czę­ściej pół­noc­ne i wschod­nie regio­ny kra­ju. Z naj­licz­niej­szy­mi popu­la­cja­mi zasie­dla­ją­cy­mi Ostoję Warmińską, Suwalszczyznę, Dolinę Biebrzy, Narwi i Bugu.

Czytaj tak­że: Bociany jesz­cze nie dotar­ły z Afryki do Polski 

Populacja bocia­nów w Polsce utrzy­my­wa­ła się na sta­łym pozio­mie ok. 52 tys. par – wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych w latach 2001–15. Ptakom zakła­da się obrącz­ki i nadaj­ni­ki tele­me­trycz­ne GPS. Dzięki temu, za pośred­nic­twem sie­ci komór­ko­wej i inter­ne­tu, moż­li­we jest śle­dze­nie tras prze­lo­to­wych bocia­nów. Jednocześnie uda­ło się prze­śle­dzić przy­czy­ny śmierci. 

Czego boją się bociany?

Największym zagro­że­niem, jakie napo­ty­ka­ją bocia­ny w Polsce, jest utra­ta sie­dlisk na sku­tek inten­sy­fi­ka­cji rol­nic­twa. Proces ten wpły­wa na dostęp­ność żero­wisk. Bociany bia­łe skła­da­ją do 6 jaj, naj­czę­ściej 3. Często już na eta­pie wysia­dy­wa­nia potra­fią oce­nić, ile piskląt będą w sta­nie wykarmić.

Okazuje się ponad­to, że ponad 80 proc. piskląt, któ­re wyle­cą z gniazd, ginie w pierw­szych kil­ku tygo­dniach życia. Najczęściej pada­ją pora­żo­ne prą­dem i pra­wie wszyst­kie giną w Europie. Problem w tym, że słu­py elek­tro­ener­ge­tycz­ne zda­rza­ją się na całej tra­sie euro­pej­skiej wędrów­ki bocia­nów. Jednocześnie coraz wię­cej słu­pów zosta­je odpo­wied­nio zabez­pie­czo­nych, ale to cią­gle kro­pla w morzu potrzeb. 

Do innych zagro­żeń nale­żą tak­że koli­zje z pojaz­da­mi, strze­la­nie do migru­ją­cych pta­ków w Libanie i Syrii oraz dra­pież­nic­two. W Polsce rośnie świa­do­mość koniecz­nej ochro­ny, na jaką zasłu­gu­ją te ptaki.

Bociany na żywo

Coraz czę­ściej w sie­ci poja­wia­ją się video trans­mi­sje z bocia­nich gniazd na żywo. Przedstawiamy krót­ką listę: 

Mladé Buky, Czechy

Storchennest Alfeld, Niemcy

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...