- reklama -
Strona głównaWeekendPrzyleciały pierwsze w 2022 r....

Przyleciały pierwsze w 2022 r. bociany. Gdzie teraz są?

Zwykle bocia­ny przy­la­tu­ją do Polski, gdy zaczy­na się astro­no­micz­na wio­sna. Tak, już są w Polsce pierw­sze bocia­ny. W 2022 roku przy­le­cia­ły dwa dni przed kalen­da­rzo­wym począt­kiem wiosny.

Jak dono­si Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi pierw­szy bocian przy­le­ciał 19 mar­ca. W godzi­nach wie­czor­nych poja­wił się na gnieź­dzie w Rakowie-​Czachach pod Łomżą. Można tu na żywo obser­wo­wać znaj­du­ją­ce się w gnieź­dzie bocia­ny, kame­ra onli­ne dzia­ła nie­prze­rwa­nie od pię­ciu lat.

Bocian bia­ły to ptak dosko­na­le zna­ny w całej Europie i bar­dzo dobrze roz­po­zna­wa­ny. W kul­tu­rach wie­lu naro­dów zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny wygląd, a zwłasz­cza bar­wy, czy­nią go gatun­kiem, któ­ry postrze­ga­ny jest przez miesz­kań­ców Polski jako ptak naro­do­wy. Bocian bia­ły jest sil­nie zako­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji i cie­szy się ogrom­ną esty­mą wśród Polaków.

Gdzie są bociany w Polsce?

Bociany wybie­ra­ją naj­czę­ściej pół­noc­ne i wschod­nie regio­ny kra­ju. Z naj­licz­niej­szy­mi popu­la­cja­mi zasie­dla­ją­cy­mi Ostoję Warmińską, Suwalszczyznę, Dolinę Biebrzy, Narwi i Bugu.

Czytaj tak­że: Bociany jesz­cze nie dotar­ły z Afryki do Polski 

Populacja bocia­nów w Polsce utrzy­my­wa­ła się na sta­łym pozio­mie ok. 52 tys. par – wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych w latach 2001-​15. Ptakom zakła­da się obrącz­ki i nadaj­ni­ki tele­me­trycz­ne GPS. Dzięki temu, za pośred­nic­twem sie­ci komór­ko­wej i inter­ne­tu, moż­li­we jest śle­dze­nie tras prze­lo­to­wych bocia­nów. Jednocześnie uda­ło się prze­śle­dzić przy­czy­ny śmierci. 

Czego boją się bociany?

Największym zagro­że­niem, jakie napo­ty­ka­ją bocia­ny w Polsce, jest utra­ta sie­dlisk na sku­tek inten­sy­fi­ka­cji rol­nic­twa. Proces ten wpły­wa na dostęp­ność żero­wisk. Bociany bia­łe skła­da­ją do 6 jaj, naj­czę­ściej 3. Często już na eta­pie wysia­dy­wa­nia potra­fią oce­nić, ile piskląt będą w sta­nie wykarmić.

Okazuje się ponad­to, że ponad 80 proc. piskląt, któ­re wyle­cą z gniazd, ginie w pierw­szych kil­ku tygo­dniach życia. Najczęściej pada­ją pora­żo­ne prą­dem i pra­wie wszyst­kie giną w Europie. Problem w tym, że słu­py elek­tro­ener­ge­tycz­ne zda­rza­ją się na całej tra­sie euro­pej­skiej wędrów­ki bocia­nów. Jednocześnie coraz wię­cej słu­pów zosta­je odpo­wied­nio zabez­pie­czo­nych, ale to cią­gle kro­pla w morzu potrzeb. 

Do innych zagro­żeń nale­żą tak­że koli­zje z pojaz­da­mi, strze­la­nie do migru­ją­cych pta­ków w Libanie i Syrii oraz dra­pież­nic­two. W Polsce rośnie świa­do­mość koniecz­nej ochro­ny, na jaką zasłu­gu­ją te ptaki.

Bociany na żywo

Coraz czę­ściej w sie­ci poja­wia­ją się video trans­mi­sje z bocia­nich gniazd na żywo. Przedstawiamy krót­ką listę: 

Bociany Czarne

Sokółka

Storchennest Alfeld

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł