- reklama -
Strona głównaEcoLifeBat na pożary wysypisk. Oto...

Bat na pożary wysypisk. Oto dziewięć propozycji

Pożary wysy­pisk to pol­ska pla­ga. Od począt­ku roku było ich już kil­ka­dzie­siąt, co spra­wi­ło, że mini­ster­stwo śro­do­wi­ska wresz­cie zapro­po­no­wa­ło zmia­nę prze­pi­sów. Projekt pra­wa zawisł na stro­nie.

Gdy pło­ną skła­do­wi­ska odpa­dów, tok­sycz­ne sub­stan­cje ula­tu­ją w powie­trze w całej oko­li­cy. Plaga pod­pa­leń roz­le­wa się po Polsce i docie­ra do Warszawy. Oby się skoń­czy­ła. Przyzwolenie na pale­nie odpa­dów to – nie­ste­ty – przez lata utrwa­li­ło się w pol­skiej men­tal­no­ści. Teraz daje opła­ka­ne skut­ki. Na maso­wą skalę.

Jakie panaceum na pożary wysypisk?

Najnowszy pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy o odpa­dach i innych ustaw (data 7 czerw­ca) zakła­da wpro­wa­dze­nie cał­ko­wi­te­go zaka­zu przy­wo­że­nia do Polski śmie­ci w celu ich „uniesz­ko­dli­wie­nia“.  Za gra­ni­cą tech­no­lo­gie i ceny są wyż­sze, opła­ca się więc rezer­wo­wać miej­sca w Polsce. To się ma zmienić

Nowela utrud­ni oso­bom fizycz­nym uzy­ski­wa­nia pozwo­leń na dzia­łal­ność odpa­do­wą. W cią­gu ostat­nich pię­ciu lat prze­pi­sy o gro­ma­dze­niu odpa­dów zła­ma­ło 5 tys. pod­mio­tów. To poka­zu­je ska­lę popu­lar­no­ści tych przekrętów.

Oto propozycje Ministerstwa Środowiska:

  1. Całkowity zakaz przy­wo­zu do Polski śmie­ci w celu ich uniesz­ko­dli­wia­nia oraz odpa­dów komu­nal­nych i prze­two­rzo­nych z komunalnych.
  2.  Bez opi­nii Państwowej Straży Pożarnej nie ma zgo­dy na składowisko.
  3. Maksymalny okres skła­do­wa­nia skró­co­ny z 3 lat do 1 roku.
  4. Ograniczenie ilo­ści maga­zy­no­wa­nych śmie­ci – mak­sy­mal­nie do poło­wy wiel­ko­ści instalacji.
  5. Naruszenia się powta­rza­ją – Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska będą mogły zawie­szać dzia­łal­ność przedsiębiorcy.
  6. Chcesz zająć się odpa­da­mi – pokaż akt własności.
  7. Kolosalne zwięk­sze­nie biu­ro­kra­cji ( dane, depo­zy­ty, zabez­pie­cze­nia, zaświad­cze­nie o nie­ka­ral­no­ści itd. )
  8. Podniesienie kar i opłat administracyjnych.
  9. Więcej kon­tro­li.

Projekt nie wyma­ga noty­fi­ka­cji w Brukseli, ma wejść w życie dwa tygo­dnie po przy­ję­ciu i ogło­sze­niu. Przed nami jego  kon­sul­ta­cje, potem decy­zje rzą­du, par­la­men­tu i pre­zy­den­ta. Ile skła­do­wisk spło­nie w tym czasie?

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
A jeszcze lepsze jest to...