- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowanePrąd z fotowoltaiki ze wsparciem...

Prąd z fotowoltaiki ze wsparciem Taurona

Do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Energetyczny lider ruszył z uni­kal­nym wspar­ciem odpo­wied­nie­go pozio­mu pro­duk­cji prą­du ze słoń­ca w domo­wych insta­la­cjach i moż­li­wo­ścią zabez­pie­cze­nia ich przed ryzy­ka­mi pogo­do­wy­mi. Suma ubez­pie­cze­nia, włą­cza­jąc utra­tę korzy­ści finan­so­wych z tytu­łu przerw w pro­duk­cji albo niż­szej pro­duk­cji prą­du to nawet 84 tys. rocznie.

O tym jak gene­ro­wać oszczęd­no­ści dzię­ki foto­wol­ta­ice eks­per­ci TAURONA opo­wie­dzą pod­czas dar­mo­we­go webi­na­rium już 30 mar­ca. Zapisy na tau​ron​.pl/​w​e​b​i​nar

Odnawialne źró­dła będą wkrót­ce domi­no­wa­ły w mik­sie wytwór­czym TAURONA, sta­no­wiąc 80 pro­cent wytwa­rza­nej ener­gii. Zielony Zwrot prze­kła­da się rów­nież na sys­te­ma­tycz­ną roz­bu­do­wę port­fo­lio pro­duk­to­we­go dla naszych klien­tów o roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce wyko­rzy­sty­wa­nie zie­lo­nej ener­gii w gospo­dar­stwach domo­wych – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Z naszych danych wyni­ka, że 80 pro­cent wła­ści­cie­li przy­do­mo­wej foto­wol­ta­iki, zde­cy­do­wa­ło się na jej zakup ze wzglę­du na moż­li­we oszczęd­no­ści - doda­je pre­zes Szczeszek.

Tylko w minio­nym roku do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­no ponad 100 tysię­cy nowych mikro­in­sta­la­cji, tym samym jest już ich ponad 380 tysięcy.

Prąd ze słońca bez ryzyk

Fotowoltaika pozo­sta­je opła­cal­nym źró­dłem ener­gii dla gospo­darstw domo­wych, co dostrze­ga­ją nasi klien­ci. Wspieramy ich od momen­tu insta­la­cji tej tech­no­lo­gii, po efek­tyw­ne i bez­piecz­ne korzy­sta­nie z niej, tak, aby gene­ro­wa­ne oszczęd­no­ści były jak naj­więk­sze – mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Dla klien­tów, któ­rzy posia­da­ją już funk­cjo­nu­ją­cą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, TAURON w ramach usłu­gi Ochrona foto­wol­ta­iki 24H, umoż­li­wia teraz uni­kal­ne ubez­pie­cze­nie tej insta­la­cji obej­mu­ją­ce jej urzą­dze­nia oraz poten­cjal­ną utra­tę przy­cho­dów na sku­tek nie­czyn­nej mikro­in­sta­la­cji. Dodatkowo usłu­ga ser­wi­san­ta foto­wol­ta­iki umoż­li­wia usu­nię­cie awa­rii wewnętrz­nej insta­la­cji elek­trycz­nej, insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub nawet uszko­dze­nia dachu.

Czytaj tak­że: Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca? TAURON przy­go­to­wał porad­nik o nowym systemie

Ubezpieczyciel odpo­wia­da za znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­re powsta­ły w następ­stwie zda­rzeń np. ogień, prze­pię­cie, grad, opad, hura­gan, śnieg i lód, powódź, dewa­sta­cja, stłu­cze­nie, uszko­dze­nie przez zwie­rzę­ta, kra­dzież z wła­ma­niem, awa­ria oraz inne zda­rze­nia nie wska­za­ne powyżej.

Jeżeli znisz­cze­nie bądź uszko­dze­nie spo­wo­du­je wystą­pie­nie prze­rwy w dzia­ła­niu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, w tym wypad­ku ubez­pie­czy­ciel odpo­wia­da za stra­tę finan­so­wą klien­ta wyni­ka­ją­cą z bra­ku pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej przez mikroinstalację.

Oszczędności klien­tów zwią­za­ne są z wiel­ko­ścią pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i w tym zakre­sie ubez­pie­czy­ciel odpo­wia­da za stra­tę finan­so­wą ubez­pie­czo­ne­go spo­wo­do­wa­ną wystą­pie­niem niż­szej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej niż zakła­da­na teo­re­tycz­nie dla danej mikro­in­sta­la­cji w każ­dym rocz­nym okre­sie ubezpieczenia.

Szczegóły ubez­pie­cze­nia dostęp­ne na tau​ron​.pl

Więcej o oszczęd­no­ściach z foto­wol­ta­iki będzie moż­na dowie­dzieć się pod­czas dar­mo­we­go webi­na­rium z eks­per­ta­mi TAURONA już 30 mar­ca o godz. 18.00. Zapisy na tau​ron​.pl/​w​e​b​i​nar

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...