- reklama -
Strona głównaArtykuły sponsorowanePrąd z fotowoltaiki ze wsparciem...

Prąd z fotowoltaiki ze wsparciem Taurona

Do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Energetyczny lider ruszył z uni­kal­nym wspar­ciem odpo­wied­nie­go pozio­mu pro­duk­cji prą­du ze słoń­ca w domo­wych insta­la­cjach i moż­li­wo­ścią zabez­pie­cze­nia ich przed ryzy­ka­mi pogo­do­wy­mi. Suma ubez­pie­cze­nia, włą­cza­jąc utra­tę korzy­ści finan­so­wych z tytu­łu przerw w pro­duk­cji albo niż­szej pro­duk­cji prą­du to nawet 84 tys. rocznie.

O tym jak gene­ro­wać oszczęd­no­ści dzię­ki foto­wol­ta­ice eks­per­ci TAURONA opo­wie­dzą pod­czas dar­mo­we­go webi­na­rium już 30 mar­ca. Zapisy na tau​ron​.pl/​w​e​b​i​nar

Odnawialne źró­dła będą wkrót­ce domi­no­wa­ły w mik­sie wytwór­czym TAURONA, sta­no­wiąc 80 pro­cent wytwa­rza­nej ener­gii. Zielony Zwrot prze­kła­da się rów­nież na sys­te­ma­tycz­ną roz­bu­do­wę port­fo­lio pro­duk­to­we­go dla naszych klien­tów o roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce wyko­rzy­sty­wa­nie zie­lo­nej ener­gii w gospo­dar­stwach domo­wych – mówi Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Z naszych danych wyni­ka, że 80 pro­cent wła­ści­cie­li przy­do­mo­wej foto­wol­ta­iki, zde­cy­do­wa­ło się na jej zakup ze wzglę­du na moż­li­we oszczęd­no­ści - doda­je pre­zes Szczeszek.

Tylko w minio­nym roku do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­no ponad 100 tysię­cy nowych mikro­in­sta­la­cji, tym samym jest już ich ponad 380 tysięcy.

Prąd ze słońca bez ryzyk

Fotowoltaika pozo­sta­je opła­cal­nym źró­dłem ener­gii dla gospo­darstw domo­wych, co dostrze­ga­ją nasi klien­ci. Wspieramy ich od momen­tu insta­la­cji tej tech­no­lo­gii, po efek­tyw­ne i bez­piecz­ne korzy­sta­nie z niej, tak, aby gene­ro­wa­ne oszczęd­no­ści były jak naj­więk­sze – mówi Rafał Soja, pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Dla klien­tów, któ­rzy posia­da­ją już funk­cjo­nu­ją­cą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, TAURON w ramach usłu­gi Ochrona foto­wol­ta­iki 24H, umoż­li­wia teraz uni­kal­ne ubez­pie­cze­nie tej insta­la­cji obej­mu­ją­ce jej urzą­dze­nia oraz poten­cjal­ną utra­tę przy­cho­dów na sku­tek nie­czyn­nej mikro­in­sta­la­cji. Dodatkowo usłu­ga ser­wi­san­ta foto­wol­ta­iki umoż­li­wia usu­nię­cie awa­rii wewnętrz­nej insta­la­cji elek­trycz­nej, insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub nawet uszko­dze­nia dachu.

Czytaj tak­że: Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca? TAURON przy­go­to­wał porad­nik o nowym systemie

Ubezpieczyciel odpo­wia­da za znisz­cze­nia lub uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­re powsta­ły w następ­stwie zda­rzeń np. ogień, prze­pię­cie, grad, opad, hura­gan, śnieg i lód, powódź, dewa­sta­cja, stłu­cze­nie, uszko­dze­nie przez zwie­rzę­ta, kra­dzież z wła­ma­niem, awa­ria oraz inne zda­rze­nia nie wska­za­ne powyżej.

Jeżeli znisz­cze­nie bądź uszko­dze­nie spo­wo­du­je wystą­pie­nie prze­rwy w dzia­ła­niu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, w tym wypad­ku ubez­pie­czy­ciel odpo­wia­da za stra­tę finan­so­wą klien­ta wyni­ka­ją­cą z bra­ku pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej przez mikroinstalację.

Oszczędności klien­tów zwią­za­ne są z wiel­ko­ścią pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i w tym zakre­sie ubez­pie­czy­ciel odpo­wia­da za stra­tę finan­so­wą ubez­pie­czo­ne­go spo­wo­do­wa­ną wystą­pie­niem niż­szej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej niż zakła­da­na teo­re­tycz­nie dla danej mikro­in­sta­la­cji w każ­dym rocz­nym okre­sie ubezpieczenia.

Szczegóły ubez­pie­cze­nia dostęp­ne na tau​ron​.pl

Więcej o oszczęd­no­ściach z foto­wol­ta­iki będzie moż­na dowie­dzieć się pod­czas dar­mo­we­go webi­na­rium z eks­per­ta­mi TAURONA już 30 mar­ca o godz. 18.00. Zapisy na tau​ron​.pl/​w​e​b​i​nar

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...