- reklama -
Strona głównaPoradnikDodatek do ogrzewania elektrycznego na...

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przy­jął pro­jekt usta­wy, któ­ra wpro­wa­dza dopła­ty do prą­du. Wszyscy sko­rzy­sta­ją na niż­szych tary­fach, ale tyl­ko do pew­ne­go limi­tu zuży­cia ener­gii. Projekt też wpro­wa­dza doda­tek do ogrze­wa­nia prą­dem na wnio­sek miesz­kań­ca. Jakie trze­ba będzie speł­nić warunki?

Właściciele pomp cie­pła, pie­ców elek­trycz­nych, ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go dosta­ną doda­tek wyso­ko­ści 1000 zł. Natomiast w przy­pad­ku rocz­ne­go zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej ponad 5 tys. kWh, zosta­nie on pod­wyż­szo­ny do 1500 zł. Podobnie jak w przy­pad­ku dodat­ku do węgla czy do pel­le­tu i drew­na, warun­kiem jest wpi­sa­nie ogrze­wa­nia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aby dostać doda­tek, ogrze­wa­nie elek­trycz­ne musi być głów­nym źró­dłem ciepła. 

Wniosek o doda­tek elek­trycz­ny zło­ży­my w gmi­nie, w swo­im miej­scu zamiesz­ka­nia. Kiedy? Tego jesz­cze nie wia­do­mo. Nie ma ani ter­mi­nów, ani wzo­ru wnio­sku, kie­dy moż­na sie sta­rać o doda­tek do ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go, ponie­waż rząd nie opu­bli­ko­wał jesz­cze przy­ję­te­go pro­jek­tu usta­wy. Gdy tyl­ko to zro­bi – poda­my szczegóły.

Dopłaty do prądu

W przy­szłym roku tary­fy za prąd dla gospo­darstw domo­wych, czy­li G, będą zamro­żo­ne na obec­nym pozio­mie, ale tyl­ko do pew­ne­go poziomu: 

  • 2 tys. kWh rocz­nie dla wszyst­kich gospo­darstw domowych,
  • 2,6 tys. kWh rocz­nie dla gospo­darstw domo­wych z oso­ba­mi z niepełnosprawnościami,
  • 3 tys. kWh rocz­nie dla rol­ni­ków i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Po prze­kro­cze­niu limi­tu trze­ba będzie zapła­cić już nowe staw­ki za 2023 rok, któ­re teraz jesz­cze nie są zna­ne. Wolnorynkowe ofer­ty są trzy­krot­nie wyż­sze od obec­nie obo­wią­zu­ją­cych. Nadal jed­nak tary­fy sprze­daw­ców ener­gii z urzę­du zatwier­dza Urząd Regulacji Energetyki. Z tego powo­du nie nale­ży spo­dzie­wać się aż tak dra­stycz­nych pod­wy­żek dla gospo­darstw domowych. 

Czytaj tak­że: Za 2000 kWh prą­du rachu­nek będzie niższy

Bonus za oszczędzanie energii od 1 października

Rząd pla­nu­je chciał zachę­cić do oszczę­dza­nia ener­gii. Gospodarstwa domo­we otrzy­ma­ją spe­cjal­ny upust, jeśli ogra­ni­czą zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej od 1 paź­dzier­ni­ka 2022 r. Wartość upu­stu ma wyno­sić 10 proc. cał­ko­wi­tych kosz­tów zuży­cia ener­gii elektrycznej.

Ustawa ma wejść bar­dzo szyb­ko w życie, następ­ne­go dnia po ogłoszeniu 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...