- reklama -
Strona głównaWeekendMasz dość siedzenia w domu?...

Masz dość siedzenia w domu? Odwiedź ogród botaniczny

Źródło:Nauka w Polsce

Na nadej­ście wio­sny przy­go­to­wu­ją się ogro­dy bota­nicz­ne w całym kra­ju. Są gale­rie wio­sen­nych foto­gra­fii, cykle fil­mów o rośli­nach, pta­kach i owa­dach oraz wydłu­żo­ne godzi­ny zwie­dza­nia. Ogród bota­nicz­ny to dobre miej­sce na spę­dze­nie pierw­sze­go dnia wiosny.

Warszawa

Otwarcie sezo­nu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego pokry­wa się z Pierwszym Dniem Wiosny.

Czytaj wię­cej: Przyroda przy­po­mi­na dzie­ciń­stwo

21 mar­ca o godz. 10.00 dla zwie­dza­ją­cych otwar­te zosta­ną ogro­do­we szklar­nie. W kolej­nych godzi­nach odbę­dą się spa­ce­ry i poka­zy bota­nicz­ne. „Ptaki i krza­ki” – to hasło spa­ce­ru orni­to­lo­gicz­ne­go. Zaplanowano tak­że pokaz „Wiosenne minio­gród­ki”. Spacery bota­nicz­ne zaty­tu­ło­wa­no: „Drzewa i krze­wy wcze­sną wio­sną”, „Geofity czy­li wio­sna w Ogrodzie Botanicznym” oraz „Barwne kobier­ce naj­wcze­śniej zakwi­ta­ją­cych roślin cebulowych”. 

W ogro­dzie pro­wa­dzo­ne będą rów­nież kon­sul­ta­cje na temat eko­lo­gii. Udział w wyda­rze­niach jest limi­to­wa­ny (15 uczestników). 

Powsin

Na nadej­ście wio­sny przy­go­to­wu­je się ogród bota­nicz­ny PAN w Powsinie. Od mar­ca jest otwar­ty dłu­żej. Pierwszych oznak wio­sny moż­na szu­kać w ogro­dzie, nato­miast przed­smak lata i kli­mat tro­pi­ków zapew­nia oran­że­ria, gdzie kwit­ną już m.in. kame­lie. Od stro­ny Lasu Kabackiego otwar­ta zosta­nie nowa bra­ma do ogrodu. 

Zanim ruszy sezon mają zakoń­czyć się pra­ce moder­ni­za­cyj­ne, któ­re mają na celu m.in. uła­twie­nie poru­sza­nia się oso­bom niepełnosprawnym.

Poznań

Godziny otwar­cia wydłu­żył też Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie poja­wi­ły się już pierw­sze geo­fi­ty. Kilka cie­płych, sło­necz­nych dni po odpusz­cze­niu mro­zów spra­wi­ło, że w ogro­dzie kwit­ną prze­bi­śnie­gi, ran­ni­ki i kil­ka pierw­szych krokusów. 

Botanicy lada dzień spo­dzie­wa­ją się roz­wi­nię­cia kwia­tów przez waw­rzyn­ki. Jak prze­ko­nu­ją na stro­nie inter­ne­to­wej ogro­du: „aura zachę­ca do spa­ce­rów, któ­re umi­la­ją wio­sen­nie brzmią­ce odgło­sy pta­ków; nad gło­wa­mi lecą klu­cze gęsi, żura­wie, dono­śnie roz­brzmie­wa rado­sny chi­chot dzię­cio­ła zielonego”.

Bydgoszcz

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy roz­po­czął cykl fil­mi­ków popu­la­ry­zu­ją­cych wie­dzę o rośli­nach i nie tyl­ko. „Przyrodnicze ABC” to tak­że oka­zja do opo­wie­dze­nia o gniaz­du­ją­cych w ogro­dzie pta­kach, zwy­cza­jach żyją­cych tam ssa­ków, poży­tecz­nych zapy­la­czach, czy sezo­no­wych pra­cach ludzi. Edukatorzy przy­bli­ża­ją też pod­sta­wo­we poję­cia nauko­we.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...