- reklama -
Strona głównaWeekendMasz dość siedzenia w domu?...

Masz dość siedzenia w domu? Odwiedź ogród botaniczny

Źródło:Nauka w Polsce

Na nadej­ście wio­sny przy­go­to­wu­ją się ogro­dy bota­nicz­ne w całym kra­ju. Są gale­rie wio­sen­nych foto­gra­fii, cykle fil­mów o rośli­nach, pta­kach i owa­dach oraz wydłu­żo­ne godzi­ny zwie­dza­nia. Ogród bota­nicz­ny to dobre miej­sce na spę­dze­nie pierw­sze­go dnia wiosny.

Warszawa

Otwarcie sezo­nu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego pokry­wa się z Pierwszym Dniem Wiosny.

Czytaj wię­cej: Przyroda przy­po­mi­na dzie­ciń­stwo

21 mar­ca o godz. 10.00 dla zwie­dza­ją­cych otwar­te zosta­ną ogro­do­we szklar­nie. W kolej­nych godzi­nach odbę­dą się spa­ce­ry i poka­zy bota­nicz­ne. „Ptaki i krza­ki” – to hasło spa­ce­ru orni­to­lo­gicz­ne­go. Zaplanowano tak­że pokaz „Wiosenne minio­gród­ki”. Spacery bota­nicz­ne zaty­tu­ło­wa­no: „Drzewa i krze­wy wcze­sną wio­sną”, „Geofity czy­li wio­sna w Ogrodzie Botanicznym” oraz „Barwne kobier­ce naj­wcze­śniej zakwi­ta­ją­cych roślin cebulowych”. 

W ogro­dzie pro­wa­dzo­ne będą rów­nież kon­sul­ta­cje na temat eko­lo­gii. Udział w wyda­rze­niach jest limi­to­wa­ny (15 uczestników). 

Powsin

Na nadej­ście wio­sny przy­go­to­wu­je się ogród bota­nicz­ny PAN w Powsinie. Od mar­ca jest otwar­ty dłu­żej. Pierwszych oznak wio­sny moż­na szu­kać w ogro­dzie, nato­miast przed­smak lata i kli­mat tro­pi­ków zapew­nia oran­że­ria, gdzie kwit­ną już m.in. kame­lie. Od stro­ny Lasu Kabackiego otwar­ta zosta­nie nowa bra­ma do ogrodu. 

Zanim ruszy sezon mają zakoń­czyć się pra­ce moder­ni­za­cyj­ne, któ­re mają na celu m.in. uła­twie­nie poru­sza­nia się oso­bom niepełnosprawnym.

Poznań

Godziny otwar­cia wydłu­żył też Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie poja­wi­ły się już pierw­sze geo­fi­ty. Kilka cie­płych, sło­necz­nych dni po odpusz­cze­niu mro­zów spra­wi­ło, że w ogro­dzie kwit­ną prze­bi­śnie­gi, ran­ni­ki i kil­ka pierw­szych krokusów. 

Botanicy lada dzień spo­dzie­wa­ją się roz­wi­nię­cia kwia­tów przez waw­rzyn­ki. Jak prze­ko­nu­ją na stro­nie inter­ne­to­wej ogro­du: „aura zachę­ca do spa­ce­rów, któ­re umi­la­ją wio­sen­nie brzmią­ce odgło­sy pta­ków; nad gło­wa­mi lecą klu­cze gęsi, żura­wie, dono­śnie roz­brzmie­wa rado­sny chi­chot dzię­cio­ła zielonego”.

Bydgoszcz

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy roz­po­czął cykl fil­mi­ków popu­la­ry­zu­ją­cych wie­dzę o rośli­nach i nie tyl­ko. „Przyrodnicze ABC” to tak­że oka­zja do opo­wie­dze­nia o gniaz­du­ją­cych w ogro­dzie pta­kach, zwy­cza­jach żyją­cych tam ssa­ków, poży­tecz­nych zapy­la­czach, czy sezo­no­wych pra­cach ludzi. Edukatorzy przy­bli­ża­ją też pod­sta­wo­we poję­cia nauko­we.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

2022

Bądź zmianą, którą...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
A jeszcze lepsze jest to...