- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyCzy fotowoltaika nadal się opłaca?...

Czy fotowoltaika nadal się opłaca? TAURON przygotował poradnik o nowym systemie

Do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­nych jest już ponad 300 tysię­cy pro­su­men­tów. Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wyni­ka z danych TAURONA. Eksperci z Grupy opu­bli­ko­wa­li porad­nik wyja­śnia­ją­cy jak korzy­stać z nowe­go sys­te­mu roz­li­czeń prosumentów. 

Fotowoltaika pozo­sta­je atrak­cyj­nym i opła­cal­nym źró­dłem ener­gii dla gospo­darstw domo­wych, szcze­gól­nie tych, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją tzw. auto­kon­sump­cję. Sam, dzia­ła­ją­cy od kwiet­nia, nowy sys­tem roz­li­czeń pro­su­men­tów umoż­li­wi zrów­no­wa­żo­ny roz­wój foto­wol­ta­iki w per­spek­ty­wie średnio- i dłu­go­ter­mi­no­wej – pod­kre­śla Paweł Szczeszek, pre­zes Grupy TAURON. – Z myślą o wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych oszczęd­no­ścia­mi, któ­rzy coraz czę­ściej poszu­ku­ją infor­ma­cji na temat nowych zasad funk­cjo­no­wa­nia pro­su­men­tów, opu­bli­ko­wa­li­śmy bez­płat­ny porad­nik opra­co­wa­ny przez naszych eks­per­tów, któ­ry w pro­sty spo­sób wyja­śnia jak dzia­ła foto­wol­ta­ika na nowych zasa­dach – doda­je Paweł Szczeszek.

Sprawdź, co musisz wiedzieć

Przepisy, któ­re zmie­nią realia funk­cjo­no­wa­nia ryn­ku foto­wol­ta­icz­ne­go w Polsce doty­czą sys­te­mu roz­li­czeń, ale i wpro­wa­dza­ją nowe roz­wią­za­nia. Pojawiają  się na przy­kład kate­go­rie  pro­su­men­ta zbio­ro­we­go, któ­ry pro­du­ku­je i wyko­rzy­stu­je ener­gię z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nale­żą­cej do dane­go budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go oraz pro­su­men­ta wir­tu­al­ne­go, któ­ry wyko­rzy­stu­je ener­gię wypro­du­ko­wa­ną przez insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną wyłącz­nie na wła­sne potrze­by, z tą róż­ni­cą, że insta­la­cja ta zamon­to­wa­na jest w innym miej­scu, niż miej­sce pobo­ru energii.

Wszystkie zmia­ny wpro­wa­dza­ne będą eta­pa­mi. W prak­ty­ce roz­wią­za­nia uwzględ­nio­ne w prze­pi­sach, któ­re weszły w życie od kwiet­nia, w peł­ni będą obo­wią­zy­wać dopie­ro od lip­ca 2024 roku.

Kluczową, z punk­tu widze­nia pro­su­men­tów, jest zmia­na spo­so­bu roz­li­czeń. Zgodnie z prze­pi­sa­mi dotych­cza­so­wy sys­tem opu­stów został zastą­pio­ny net-​billingiem. Oznacza to, że pro­su­men­ci, któ­rzy obec­nie skła­da­ją wnio­sek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przy­łą­cze­nie insta­la­cji do sie­ci, będą roz­li­cza­ni w sys­te­mie net-​billingu. Zmiana ta nie nastą­pi jed­nak natych­miast. Od 1 kwiet­nia do 30 czerw­ca br. obo­wią­zu­je tzw. przej­ścio­wy sys­tem opu­stów. Oznacza to, że oso­by, któ­re zło­ży­ły po 1 kwiet­nia br. wnio­ski o przy­łą­cze­nie mikro­in­sta­la­cji do sie­ci, do koń­ca czerw­ca br. roz­li­cza­ne będą jesz­cze na sta­rych zasa­dach. Dopiero po zakoń­cze­niu okre­su przej­ścio­we­go auto­ma­tycz­nie przej­dą na nowy sys­tem rozliczeń.

Korzyści

Zakup i mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych moż­na odli­czyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga przy­słu­gu­je podat­ni­ko­wi, któ­ry jest wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem budyn­ku miesz­kal­ne­go jednorodzinnego.

Odliczeń w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej doko­nu­je się od pod­sta­wy obli­cze­nia podat­ku i mogą z nich sko­rzy­stać podat­ni­cy opo­dat­ko­wu­ją­cy swo­je docho­dy według ska­li podat­ko­wej lub według jed­no­li­tej 19% staw­ki podat­ku oraz opła­ca­ją­cy ryczałt od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych. Kwota odli­czeń nie może prze­kro­czyć 53 tys. zł w odnie­sie­niu do wszyst­kich reali­zo­wa­nych przed­się­wzięć ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych w budyn­kach nale­żą­cych do podat­ni­ka. W przy­pad­ku mał­żon­ków, będą­cych współ­wła­ści­cie­la­mi nie­ru­cho­mo­ści, na każ­de­go z nich oddziel­nie przy­pa­da po 53 tys. zł odpisu.

Pakiet konkretów

Na pyta­nia jak dzia­ła net-​billing w prak­ty­ce, ile zaosz­czę­dzi­my na insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej? Na jaki okres zwro­tu moż­na liczyć? – i wie­le innych pytań odpo­wia­da nowy porad­nik pt. „Fotowoltaika w świe­tle nowych korzy­ści”. Publikacja zawie­ra też infor­ma­cje na temat moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia tego typu inwe­sty­cji, w tym zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia pro­gra­mu „Mój Prąd 4.0” czy „Czyste Powietrze”.

Nowy porad­nik dostęp­ny jest na stro­nie tau​ron​.pl/​e​b​ook

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
1 KOMENTARZ
  1. Jeśli o mnie cho­dzi to jasne że się opła­ca, pano­wie z pole­ner­gia foto­wol­ta­ika szyb­ko i spraw­nie mi zamon­to­wa­li insta­la­cję i jesz­cze pomo­gli w uzy­ska­niu dofinansowania

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...