- reklama -
Strona głównaEcoLifePolacy na zakupach chcą dbać...

Polacy na zakupach chcą dbać o lasy i klimat

Niemal dwie trze­cie pol­skich kon­su­men­tów dekla­ru­je, że wola­ło­by wybie­rać pro­duk­ty, któ­re nie szko­dzą rośli­nom i zwie­rzę­tom, ani nie przy­czy­nia­ją się do zmia­ny klimatu. 

Badanie, prze­pro­wa­dzo­ne w 33 kra­jach, w tym w Polsce, doty­czy mię­dzy inny­mi tego, jak na decy­zje zaku­po­we wpły­wa­ją eko­lo­gicz­ne cer­ty­fi­ka­ty, komu ufa­ją kon­su­men­ci w kon­tek­ście ochro­ny lasów i jakich zagro­żeń dla leśnych eko­sys­te­mów oba­wia­ją się najbardziej.

FSC – czy wiemy, co oznacza ten certyfikat?

Globalne bada­nie zamó­wił Forest Stewardship Council - mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja, któ­ra wyzna­cza stan­dar­dy dla odpo­wie­dzial­nej gospo­dar­ki leśnej, bio­rąc pod uwa­gę aspek­ty spo­łecz­ne, przy­rod­ni­cze i eko­no­micz­ne. Objęło 26,8 tys. kon­su­men­tów w 33 kra­jach. W Polsce w son­da­żu wzię­ło udział 800 respon­den­tów. Oto kil­ka wyników:

  • 58 proc. pol­skich kon­su­men­tów ocze­ku­je, że fir­my nie będą przy­czy­niać się do wylesiania,
  • 57 proc. chęt­niej się­ga po arty­ku­ły w opa­ko­wa­niach pod­le­ga­ją­cych recy­klin­go­wi, np. papierowych,
  • 56 proc. uwa­ża, że może poma­gać chro­nić lasy, kupu­jąc pro­duk­ty cer­ty­fi­ko­wa­ne przez nie­za­leż­ne organizacje.

Symbol FSC oka­zał się naj­le­piej roz­po­zna­wal­ny wśród uwzględ­nio­nych w bada­niu sys­te­mów cer­ty­fi­ka­cji zwią­za­nych z lasa­mi. Co cie­ka­we, poło­wa pol­skich respon­den­tów roz­po­zna­je logo FSC, pod­czas gdy na świe­cie ten odse­tek wyniósł mniej, bo 46 proc. Największą świa­do­mo­ścią wyka­za­ły się oso­by w wie­ku od 18 do 24 lat.

Kiedy drew­no opusz­cza las z cer­ty­fi­ka­tem FSC, ozna­cza to, że zosta­ło pozy­ska­ne w odpo­wie­dzial­ny i zrów­no­wa­żo­ny sposób

Karolina Tymorek, dyrek­tor­ka FSC w Polsce.

Z roz­po­zna­wal­no­ścią wią­że się zaufa­nie do marek. Niemal dwie pią­te (38 proc.) roz­po­zna­ją­cych logo FSC dekla­ru­je, że są skłon­ni zapła­cić wię­cej za pro­dukt, jeśli posia­da on ten certyfikat.

Wylesianie i utrata gatunków martwią Polaków

Zarówno w Polsce, jak i na świe­cie, naj­więk­sze oba­wy ankie­to­wa­nych budzą obec­nie woj­ny, kon­flik­ty i ter­ro­ryzm. Na kolej­nym miej­scu zna­la­zła się trud­na sytu­acja gospo­dar­cza. Kwestie zwią­za­ne ze zdro­wiem mar­twią 40 proc. badanych. 

Czytaj tak­że: Certyfikaty za rol­nic­two węglowe

Zmiana kli­ma­tu zaję­ła czwar­te miej­sce na liście. Zapytani bar­dziej szcze­gó­ło­wo pol­scy respon­den­ci wska­zy­wa­li susze, powo­dzie, degra­da­cję gleb, wyle­sia­nie, utra­tę gatunków. 

źró­dło: Grayling

W odpo­wie­dziach bada­nych z innych kra­jów dobrze widać lokal­ne uwa­run­ko­wa­nia: Hiszpanie i Amerykanie mar­twią się poża­ra­mi lasów, Brazylijczycy – wylesianiem.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Master Smart Truck

Master Truck -...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...