- reklama -
Strona głównaEcoLifePolacy kochają używane smartfony. Co...

Polacy kochają używane smartfony. Co z nimi robimy?

Niedawno jed­na z popu­lar­nych sie­ci skle­pów budow­la­nych prze­pro­wa­dzi­ła akcję: oddaj sta­rą elek­tro­ni­kę – dosta­niesz do posa­dze­nia kwia­tek. Za sta­rą komór­kę moż­na było dostać sadzon­kę wrzo­su. Nie zasta­na­wia­jąc się dłu­go, otwo­rzy­łam dol­ną szu­fla­dę przy biur­ku i wyję­łam wszyst­kie uży­wa­ne smart­fo­ny, jakie tam zbie­ra­li­śmy lata­mi. Mąż, któ­ry zawsze ma coś do kupie­nia w skle­pie budow­la­nym, wró­cił do domu z zaku­pa­mi i z całą skrzyn­ką wrzosów.

Komórki starzeją się szybciej

Jak się oka­zu­je, Polacy chęt­nie korzy­sta­ją z komó­rek kupo­wa­nych z dru­giej ręki. Stary smart­fon to taka rzecz, któ­ra “być może jesz­cze się przy­da”, “do zaba­wy”, “szko­da wyrzu­cać” – tak się oszu­ku­je­my. Używane smart­fo­ny wyko­rzy­stu­je­my wie­lo­krot­nie – han­dlu­je­my nimi, odda­je­my dzie­ciom, rodzi­nie. Częściej tra­fia­ją do szu­fla­dy niż do recyklingu.

Smartfony są nie tyl­ko jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych tech­no­lo­gii, ale sta­ły się rów­nież naj­bar­dziej „jed­no­ra­zo­we”. Podczas gdy w prze­szło­ści więk­szość e-​odpadów obej­mo­wa­ła pro­duk­ty, któ­re się zepsu­ły lub sta­ły się prze­sta­rza­łe, tren­dy tech­no­lo­gicz­ne i pre­sja posia­da­nia naj­now­szych tech­no­lo­gii, szcze­gól­nie w przy­pad­ku tele­fo­nów komór­ko­wych, ozna­cza­ją, że rosną­ca ilość e-​odpadów to pro­duk­ty, któ­re raczej wyszły z mody niż zniknęły.

Sklep inter­ne­to­wy reBuy z uży­wa­ną elek­tro­ni­ką opu­bli­ko­wał bada­nie ana­li­zu­ją­ce odpa­dy elek­tro­nicz­ne z tele­fo­nów komór­ko­wych w 27 kra­jach. Badanie obję­ło 24 kra­je euro­pej­skie dys­po­nu­ją­ce porów­ny­wal­ny­mi dany­mi o e-​odpadach, a następ­nie doda­no Kanadę, USA i Nową Zelandię. W każ­dym kra­ju okre­ślo­no licz­bę tele­fo­nów, któ­re są aktyw­nie uży­wa­ne oraz takich, któ­re zosta­ły „odło­żo­ne na pół­ki”. Następnie prze­ana­li­zo­wa­no, ile z tych mode­li kupio­no z dru­giej ręki. Tak obli­czo­no cał­ko­wi­tą licz­bę tele­fo­nów komór­ko­wych, któ­re moż­na pod­dać recy­klin­go­wi lub odsprzedać.

Jak wypada Polska?

Polska zaję­ła ostat­nie miej­sce w Europie pod wzglę­dem nie­po­trzeb­nych, trzy­ma­nych “w szu­fla­dach” komó­rek przy­pa­da­ją­cych na gło­wę miesz­kań­ca – wypa­da 0,76 komór­ki. To mało, bo w Szwecji na gło­wę miesz­kań­ca przy­pa­da 1,31 nie­po­trzeb­ne­go smart­fo­na. Ale w licz­bach bez­względ­nych to daje w Polsce aż 29 milio­nów nie­po­trzeb­nych tele­fo­nów, zale­ga­ją­cych w szufladach.

Komórek mamy spo­ro – wskaź­ni­ki wyno­si 0,95 na miesz­kań­ca, co daje nam 8. miej­sce w zesta­wie­niu. Dane mówią też, że oko­ło 45 proc. uży­wa­nych obec­nie komó­rek pocho­dzi z dru­giej ręki. Zajmujemy tym samym trze­cie miej­sce po Łotwie i Węgrzech, a przed Rumunią. To tro­chę tak, jak z samo­cho­da­mi:  lubi­my kupo­wać uży­wa­ne rze­czy. Dla porów­na­nia w Belgii tyl­ko 26 proc. wyko­rzy­sty­wa­nych komó­rek pocho­dzi z dru­giej ręki.

Używane smartfony nie trafiają do recyklingu

Polacy zaję­li też wyso­kie trze­cie miej­sce pod wzglę­dem dal­sze­go wyko­rzy­sty­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych. Aż 41 proc. sprzę­tu tra­fia na sprze­daż lub jako poda­ru­nek. Ale jeśli cho­dzi o recy­kling, to w zesta­wie­niu zaję­li­śmy… ostat­nie miej­sce. Według ran­kin­gu, poziom recy­klin­gu wyno­si 69 proc., a naj­lep­sze w zesta­wie­niu kra­je osią­ga­ją bli­sko 90 proc.

Poprzez recy­kling zaosz­czę­dza­my cen­ne surow­ce, cen­ne meta­le i ogra­ni­cza­my emi­sje CO2. Pod wzglę­dem recy­klin­gu nie wypa­da­my jed­nak dobrze, Polska ma bar­dzo dużo do nad­ro­bie­nia, nie tyl­ko jeśli cho­dzi o tele­fo­ny. Można powie­dzieć, że dopie­ro się uczymy.

Drugie życie elektroniki

Globalnie, według Statista, w zeszłym roku wyge­ne­ro­wa­li­śmy oko­ło 54 mln ton metrycz­nych e-​odpadów. Zbliża się Black Friday i Boże Narodzenie, któ­re w cią­gu ostat­niej deka­dy dowio­dły ogrom­nej sprze­da­ży takich arty­ku­łów, jak nowe smart­fo­ny, np. – czyt­ni­ki, table­ty i kon­so­le do gier ”- wska­zał Philipp Gattner, dyrek­tor gene­ral­ny reBuy.

Firma za pomo­cą swo­je­go indek­su chce edu­ko­wać ludzi na temat e-​odpadów i poma­gać w roz­wa­że­niu zaku­pu uży­wa­nych mode­li, któ­re mogą mieć “dru­gie życie”. Jeśli inwe­stu­je­my w nową elek­tro­ni­kę, war­to zadbać o pra­wi­dło­wy recy­kling sta­rych mode­li. Jak wska­zał Philipp Gattner, pra­wie wszyst­kie e-​odpady zawie­ra­ją jakiś rodzaj mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu, takich jak pla­stik, szkło i metal, a dzię­ki pra­wi­dło­we­mu recy­klin­go­wi zmniej­sza się ilość nie­bez­piecz­nych tok­sycz­nych che­mi­ka­liów, takich jak ołów i chrom, prze­do­sta­ją­cych się do gle­by, dzię­ki cze­mu świat sta­je się zdrow­szy i bezpieczniejszy.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł