- reklama -
Strona głównaEcoLifeCertyfikaty za rolnictwo węglowe

Certyfikaty za rolnictwo węglowe

Platforma do zarzą­dza­nia węglem w gle­bie Agreena po raz dru­gi wypła­ci­ła rol­ni­kom wyna­gro­dze­nie. Liczba hek­ta­rów obję­tych pro­gra­mem wzro­sła dzie­się­cio­krot­nie w porów­na­niu z poprzed­nim rokiem, a licz­ba rol­ni­ków – czte­ro­krot­nie. Te dopła­ty są nie­za­leż­ne od eko­sche­ma­tów, w ramach któ­rych rol­ni­cy dosta­ją też unij­ne dopła­ty na rol­nic­two węglowe.

Wywodząca się z Danii Agreena, dzia­ła w kil­ku­na­stu kra­jach, w tym w Polsce. Firma poda­je, że w pro­gra­mie węglo­wym ma ponad 500 tys. ha grun­tów rol­nych. W zależ­no­ści od regio­nu wypła­ty wyno­szą od 32 do 36 euro za każ­dy wyge­ne­ro­wa­ny cer­ty­fi­kat węglo­wy. W porów­na­niu z ubie­głym rokiem staw­ka wzro­sła o 45 proc. Rolnicy, któ­rzy już są w pro­gra­mie, czę­sto decy­du­ją się na zwięk­sze­nie grun­tów. Stanowiły one aż jed­ną pią­tą ogól­ne­go wzro­stu port­fe­la Agreeny.

Rolnictwo węglowe – podwójne korzyści

Sekwestracja dwu­tlen­ku węgla w rol­nic­twie zosta­ła uzna­na za jed­no z naj­lep­szych roz­wią­zań do ska­lo­wa­nia dzia­łań na rzecz kli­ma­tu. W Polsce ma więk­szy poten­cjał wzro­stu niż pochła­nia­nie emi­sji przez lasy. Ze wzglę­du dostęp­ność i natych­mia­sto­wy moż­li­wy wpływ na reduk­cje emi­sji takie dzia­ła­nia pro­mu­je też Komisja Europejska. Główną prze­szko­dą są jed­nak wyso­kie kosz­ty oraz skom­pli­ko­wa­ne pro­ce­du­ry. Agreena zapew­nia rol­ni­kom nowy, dodat­ko­wy stru­mień przy­cho­dów. Wykorzystuje dobro­wol­ny rynek reduk­cji emi­sji (VCM) do prze­kształ­ca­nia przy­ja­znych dla kli­ma­tu prak­tyk rol­ni­czych w wyso­kiej jako­ści cer­ty­fi­ka­ty węglowe.

Certyfikaty węglo­we są tyl­ko czę­ścią roz­wią­za­nia, potrze­bu­je­my róż­nych zachęt, aby szyb­ko prze­sta­wić rol­ni­ków na całym świe­cie na prak­ty­ki regeneracyjne.

Simon Haldrup, dyrek­tor gene­ral­ny Agreena

Rolnicze certyfikacji redukcji emisji

Za prak­ty­ki umoż­li­wia­ją­ce wią­za­nie dwu­tlen­ku węgla w gle­bie rol­ni­cy dosta­ją cer­ty­fi­ka­ty węglo­we. Sprzedaż cer­ty­fi­ka­tów może trwać rok lub dłu­żej od momen­tu ich wyge­ne­ro­wa­nia. Opcja szyb­kiej wypła­ty przy­słu­gu­je wkrót­ce po zakoń­cze­niu zbio­rów i odzwier­cie­dla ceny ryn­ko­we w danym cza­sie. Ale też rol­ni­cy mogą zaro­bić na wzro­ście cen certyfikatów.

Czytaj też: Nowy trend: rol­nic­two węglo­we. Stawki zachę­cą czy zniechęcą?

Rozwój dobro­wol­ne­go ryn­ku emi­sji dwu­tlen­ku węgla i ceny uzna­nych cer­ty­fi­ka­tów węglo­wych sta­le rosną, ponie­waż fir­my je wyko­rzy­stać w ramach rapor­to­wa­nia ESG. Agreena akre­dy­tu­je swój port­fel cer­ty­fi­ka­tów zgod­nie z nor­mą ISO 14064–2 i sta­ra się o cer­ty­fi­ka­cję Verra VCS.

Rolnicy mają czas do 30 czerw­ca, by dołą­czyć do pro­gra­mu rol­nic­twa węglo­we­go w bie­żą­cym roku. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...