- reklama -
Strona głównaTechnologieWodorowe autobusy w polskich miastach

Wodorowe autobusy w polskich miastach

Polska jest już naj­więk­szym w UE pro­du­cen­tem i eks­por­te­rem auto­bu­sów elek­trycz­nych. Autobusy wodo­ro­we to nowość. Europejskie mia­sta już je zama­wia­ją – z fabry­ki Solarisa pod Poznaniem. Kiedy zoba­czy­my je na pol­skich ulicach?

Wodorowy Solaris

Swoje auto­bu­sy wodo­ro­we pre­zen­tu­je w pol­skich mia­stach Solaris. Ostatnio moż­na je było oglą­dać w Poznaniu, Koninie, Jaworznie, Włocławku i Krakowie. Na razie nie moż­na nimi w Polsce podró­żo­wać. To ma się jed­nak zmienić. 

Urbino 12 hydro­gen do wytwo­rze­nia ener­gii wyko­rzy­stu­je zestaw ogniw pali­wo­wych o mocy 70 kW. Wodór dostar­cza­ny do ogniw jest prze­twa­rza­ny w ener­gię elek­trycz­ną, ta z kolei zasi­la bez­po­śred­nio jed­nost­kę napę­do­wą auto­bu­su – oś z elek­trycz­ny­mi sil­ni­ka­mi. Oprócz tego auto­bus wypo­sa­żo­ny jest w bate­rię typu Solaris High Power, któ­ra sta­no­wi dodat­ko­wy maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej. Wodór zgro­ma­dzo­ny jest na dachu pojaz­du w pię­ciu kom­po­zy­to­wych butlach. 

Jedynymi pro­duk­ta­mi ubocz­ny­mi eks­plo­ata­cji Solarisa Urbino 12 hydro­gen są cie­pło i para wod­na. Pojazdy te nie gene­ru­ją do śro­do­wi­ska abso­lut­nie żad­nych szko­dli­wych sub­stan­cji. Co wię­cej, zasię­giem są w sta­nie dorów­nać pojaz­dom z napę­da­mi konwencjonalnymi.

Autobusy wodorowe z dotacją 

Poznań, Chełm, Włocławek – te trzy mia­sta zło­ży­ły w pro­gra­mie „Zielony trans­port publicz­ny“ wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu auto­bu­sów wodo­ro­wych. Dotacja w pro­gra­mie wyno­si 90 proc. W sumie pol­skie mia­sta pla­nu­ją zakup 102 autobusów. 

Czytaj: Wodór zamiast gazu w domu?

Trzy mia­sta dosta­ną auto­bu­sy wodo­ro­we za zale­d­wie jed­ną dzie­sią­tą ich ceny. To i tak duże wyzwa­nie tech­no­lo­gicz­ne, bo na razie nie ma ani jed­nej sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru. Z pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­ne zosta­ną dwie takie sta­cje, do otwar­cia punk­tów tan­ko­wa­nia wodo­rem przy­mie­rza­ją się fir­my w Gdańsku (Lotos) i Warszawie (PGNiG), zapo­wie­dzi skła­dał też Orlen. Gdyby wszyst­kie się ziści­ły, to w tym roku mie­li­by­śmy już kilka. 

Polski produkt eksportowy

Holandia, Niemcy, Szwecja oraz Włochy to pań­stwa, któ­re już zamó­wi­ły kil­ka­dzie­siąt Solarisów napę­dza­nych ener­gią elek­trycz­na z wodo­ru. U nas to jesz­cze tro­chę potrwa. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...