- reklama -
Strona głównaTechnologieWodorowe autobusy w polskich miastach

Wodorowe autobusy w polskich miastach

Polska jest już naj­więk­szym w UE pro­du­cen­tem i eks­por­te­rem auto­bu­sów elek­trycz­nych. Autobusy wodo­ro­we to nowość. Europejskie mia­sta już je zama­wia­ją – z fabry­ki Solarisa pod Poznaniem. Kiedy zoba­czy­my je na pol­skich ulicach?

Wodorowy Solaris

Swoje auto­bu­sy wodo­ro­we pre­zen­tu­je w pol­skich mia­stach Solaris. Ostatnio moż­na je było oglą­dać w Poznaniu, Koninie, Jaworznie, Włocławku i Krakowie. Na razie nie moż­na nimi w Polsce podró­żo­wać. To ma się jed­nak zmienić. 

Urbino 12 hydro­gen do wytwo­rze­nia ener­gii wyko­rzy­stu­je zestaw ogniw pali­wo­wych o mocy 70 kW. Wodór dostar­cza­ny do ogniw jest prze­twa­rza­ny w ener­gię elek­trycz­ną, ta z kolei zasi­la bez­po­śred­nio jed­nost­kę napę­do­wą auto­bu­su – oś z elek­trycz­ny­mi sil­ni­ka­mi. Oprócz tego auto­bus wypo­sa­żo­ny jest w bate­rię typu Solaris High Power, któ­ra sta­no­wi dodat­ko­wy maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej. Wodór zgro­ma­dzo­ny jest na dachu pojaz­du w pię­ciu kom­po­zy­to­wych butlach. 

Jedynymi pro­duk­ta­mi ubocz­ny­mi eks­plo­ata­cji Solarisa Urbino 12 hydro­gen są cie­pło i para wod­na. Pojazdy te nie gene­ru­ją do śro­do­wi­ska abso­lut­nie żad­nych szko­dli­wych sub­stan­cji. Co wię­cej, zasię­giem są w sta­nie dorów­nać pojaz­dom z napę­da­mi konwencjonalnymi.

Autobusy wodorowe z dotacją 

Poznań, Chełm, Włocławek – te trzy mia­sta zło­ży­ły w pro­gra­mie „Zielony trans­port publicz­ny“ wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu auto­bu­sów wodo­ro­wych. Dotacja w pro­gra­mie wyno­si 90 proc. W sumie pol­skie mia­sta pla­nu­ją zakup 102 autobusów. 

Czytaj: Wodór zamiast gazu w domu?

Trzy mia­sta dosta­ną auto­bu­sy wodo­ro­we za zale­d­wie jed­ną dzie­sią­tą ich ceny. To i tak duże wyzwa­nie tech­no­lo­gicz­ne, bo na razie nie ma ani jed­nej sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru. Z pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­ne zosta­ną dwie takie sta­cje, do otwar­cia punk­tów tan­ko­wa­nia wodo­rem przy­mie­rza­ją się fir­my w Gdańsku (Lotos) i Warszawie (PGNiG), zapo­wie­dzi skła­dał też Orlen. Gdyby wszyst­kie się ziści­ły, to w tym roku mie­li­by­śmy już kilka. 

Polski produkt eksportowy

Holandia, Niemcy, Szwecja oraz Włochy to pań­stwa, któ­re już zamó­wi­ły kil­ka­dzie­siąt Solarisów napę­dza­nych ener­gią elek­trycz­na z wodo­ru. U nas to jesz­cze tro­chę potrwa. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
A jeszcze lepsze jest to...