- reklama -
Strona głównaTechnologieWodorowe autobusy w polskich miastach

Wodorowe autobusy w polskich miastach

Polska jest już naj­więk­szym w UE pro­du­cen­tem i eks­por­te­rem auto­bu­sów elek­trycz­nych. Autobusy wodo­ro­we to nowość. Europejskie mia­sta już je zama­wia­ją – z fabry­ki Solarisa pod Poznaniem. Kiedy zoba­czy­my je na pol­skich ulicach?

Wodorowy Solaris

Swoje auto­bu­sy wodo­ro­we pre­zen­tu­je w pol­skich mia­stach Solaris. Ostatnio moż­na je było oglą­dać w Poznaniu, Koninie, Jaworznie, Włocławku i Krakowie. Na razie nie moż­na nimi w Polsce podró­żo­wać. To ma się jed­nak zmienić. 

Urbino 12 hydro­gen do wytwo­rze­nia ener­gii wyko­rzy­stu­je zestaw ogniw pali­wo­wych o mocy 70 kW. Wodór dostar­cza­ny do ogniw jest prze­twa­rza­ny w ener­gię elek­trycz­ną, ta z kolei zasi­la bez­po­śred­nio jed­nost­kę napę­do­wą auto­bu­su – oś z elek­trycz­ny­mi sil­ni­ka­mi. Oprócz tego auto­bus wypo­sa­żo­ny jest w bate­rię typu Solaris High Power, któ­ra sta­no­wi dodat­ko­wy maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej. Wodór zgro­ma­dzo­ny jest na dachu pojaz­du w pię­ciu kom­po­zy­to­wych butlach. 

Jedynymi pro­duk­ta­mi ubocz­ny­mi eks­plo­ata­cji Solarisa Urbino 12 hydro­gen są cie­pło i para wod­na. Pojazdy te nie gene­ru­ją do śro­do­wi­ska abso­lut­nie żad­nych szko­dli­wych sub­stan­cji. Co wię­cej, zasię­giem są w sta­nie dorów­nać pojaz­dom z napę­da­mi konwencjonalnymi.

Autobusy wodorowe z dotacją 

Poznań, Chełm, Włocławek – te trzy mia­sta zło­ży­ły w pro­gra­mie “Zielony trans­port publicz­ny” wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu auto­bu­sów wodo­ro­wych. Dotacja w pro­gra­mie wyno­si 90 proc. W sumie pol­skie mia­sta pla­nu­ją zakup 102 autobusów. 

Czytaj: Wodór zamiast gazu w domu?

Trzy mia­sta dosta­ną auto­bu­sy wodo­ro­we za zale­d­wie jed­ną dzie­sią­tą ich ceny. To i tak duże wyzwa­nie tech­no­lo­gicz­ne, bo na razie nie ma ani jed­nej sta­cji tan­ko­wa­nia wodo­ru. Z pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­ne zosta­ną dwie takie sta­cje, do otwar­cia punk­tów tan­ko­wa­nia wodo­rem przy­mie­rza­ją się fir­my w Gdańsku (Lotos) i Warszawie (PGNiG), zapo­wie­dzi skła­dał też Orlen. Gdyby wszyst­kie się ziści­ły, to w tym roku mie­li­by­śmy już kilka. 

Polski produkt eksportowy

Holandia, Niemcy, Szwecja oraz Włochy to pań­stwa, któ­re już zamó­wi­ły kil­ka­dzie­siąt Solarisów napę­dza­nych ener­gią elek­trycz­na z wodo­ru. U nas to jesz­cze tro­chę potrwa. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł