- reklama -
Strona głównaEnergiaSpis źródeł ciepła liczy już...

Spis źródeł ciepła liczy już ponad milion kopciuchów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków na począt­ku czerw­ca mia­ła już ponad czte­ry milio­ny wpi­sów. Polacy wybie­ra­ją teraz czę­ściej wypeł­nia­nie dekla­ra­cji w urzę­dach gmin, zamiast zgło­sze­nie ogrze­wa­nia domu przez inter­net. Spis źró­deł cie­pła poka­zu­je, że ponad dwa milio­ny Polaków sto­su­je kotły na węgiel, z cze­go poło­wa to kop­ciu­chy. W 2022 roku mamy więc w kra­ju ponad 1,13 mln kop­ciu­chów, a to nie są jesz­cze osta­tecz­ne dane. 

Kopciuchy, zwa­ne nie­kie­dy śmie­ciu­cha­mi, to popu­lar­ne okre­śle­nia na kotły bez­kla­so­we. Są sta­re, nie mają tablicz­ki zna­mio­no­wej z infor­ma­cja­mi m.in. o pro­du­cen­cie, zgod­no­ści z nor­ma­mi i rodza­ju spa­la­ne­go pali­wa. Jeśli w domu stoi piec star­szy niż 10-​letni, to jest duża szan­sa, że to wła­śnie kop­ciuch. Kopciuchy emi­tu­ją potęż­ne ilo­ści pyłów, co powo­du­je w Polsce w sezo­nie jesienno-​zimowym smog i dra­stycz­ne prze­kro­cze­nia norm jako­ści powie­trza. To kotły muszą być w pierw­szej kolej­no­ści wymie­nio­ne. CEEB pomo­że w poli­cze­niu i zlo­ka­li­zo­wa­niu takich wła­śnie kotłów, ale nie tyl­ko. Spis źró­deł cie­pła jest obo­wiąz­ko­wy dla każ­de­go, kto ogrze­wa dom, warsz­tat, biu­ro, fir­mę czy nawet altan­kę na działce. 

Czytaj tak­że: Jak poznać, że sta­ry piec to kop­ciuch, co jest wskazówką?

Kotły na węgiel w CEEB liczniejsze niż kotły na gaz

Do 8 czerw­ca w CEEB było 4,3 mln dekla­ra­cji. Z tego 2,2 mln sta­no­wią kotły na pali­wo sta­łe, a w nich ponad poło­wa to kop­ciu­chy. Polacy w więk­szo­ści palą w kotłach węglem – tak zade­kla­ro­wa­ło 1,8 mln osób, pod­czas gdy 1,2 mln wska­za­ła jako pali­wo w kotle drewno.

Spis źró­deł cie­pła poka­zu­je, że na dru­gim miej­scu jest gaz. Centralny rejestr pie­ców i kotłów przy­jął jak dotąd pra­wie 1,4 mln zgło­szeń kotłów gazo­wych. Jest też 126 tys. pomp cie­pła, pra­wie 600 tys. komin­ków i nie­mal 350 tys. pie­co­kuch­ni na węgiel i pra­wie 300 tys. pie­ców kaflo­wych. Lista obej­mu­je też ogrze­wa­nie elek­trycz­ne, kolek­to­ry sło­necz­ne, kotły ole­jo­we i miej­ską sieć ciepłowniczą. 

Spis pieców: do kiedy masz czas?

Obowiązek zło­że­nia dekla­ra­cji o źró­dłach cie­pła ma każ­dy, nie­za­leż­nie od tego, czy wcze­śniej gmi­na pro­wa­dzi­ła spis źró­deł cie­pła czy nie. To zna­czy, że jeśli ktoś już wcze­śniej zgła­szał ogrze­wa­nie do gmi­ny to i tak musi teraz ponow­nie zło­żyć dekla­ra­cję. On line może to zro­bić przez stro­nę CEEB​.gov​.pl. W urzę­dzie gmi­ny skła­da się dekla­ra­cje papie­ro­we, a potem urzęd­nik ma pół roku na ich wpro­wa­dze­nie do bazy. Dekalrację trze­ba zło­żyć do 30 czerw­ca 2022 r. 

Na zgło­sze­nie nowych źró­deł jest 14 dni, któ­ry liczy się od momen­tu zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu budo­wy lub decy­zji o pozwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie budynku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
A jeszcze lepsze jest to...