- reklama -
Strona głównaTechnologieObsługa klienta PGE dostanie nowy...

Obsługa klienta PGE dostanie nowy system

PGE Dystrybucja zawar­ła umo­wę na wyko­na­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go CRM i bilin­gu. To ma przy­go­to­wać biu­ro obsłu­gi klien­ta PGE na świad­cze­nie ela­stycz­nych usług. 

System infor­ma­tycz­ny CRM (Customer Relationship Management) zarzą­dza obsłu­gą z klien­ta, a sys­tem bil­lin­go­wy umoż­li­wia pro­wa­dze­nie roz­li­czeń. To nie­zbęd­ne narzę­dzie do spraw­ne­go zbie­ra­nia, archi­wi­zo­wa­nia i porząd­ko­wa­nia danych do wysta­wia­nia fak­tur. Co wię­cej, spół­ki ener­ge­tycz­ne sto­ją przed więk­szy­mi zada­nia­mi, jak obsłu­ga pro­su­men­ta czy w przy­szło­ści – komu­ni­ka­cja z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Rynek ener­gii jest przed uru­cho­mie­nie sys­te­mu CSIRE, któ­ry ma zapew­nić lep­szy dostęp do danych o pobo­rze i pro­duk­cji ener­gii, wpro­wa­dze­nie dyna­micz­nych taryf czy szyb­szą zmia­nę sprze­daw­cy ener­gii. Zgodnie z har­mo­no­gra­mem, CSIRE ma być goto­wy w poło­wie 2024 r. Do tego cza­su PGE zmie­ni swój system.

Jak zmieni się obsługa klienta PGE?

Nowe roz­wią­za­nie zastą­pi dzia­ła­ją­ce obec­nie sys­te­my bilin­go­we oraz sys­te­my CRM do obsłu­gi klien­tów Grupy PGE. PGE dostar­cza prąd do ponad 5,5 mln klien­tów. W tej gru­pie oko­ło 720 tys. wybra­ło elek­tro­nicz­ną for­mę otrzy­my­wa­nia fak­tur od PGE Obrót. To eko­lo­gicz­ny wybór, ale nadal więk­szość klien­tów otrzy­mu­je fak­tu­ry papie­ro­we. W obu przy­pad­kach ist­nie­je koniecz­ność zbie­ra­nia i ana­li­zo­wa­nia danych. Nowoczesne sys­te­my infor­ma­tycz­ne bilin­go­we i CRM radzą sobie z tym zada­niem. Ostatecznie pod­no­si to skra­ca czas obsłu­gi klien­tów. Sprzedawca ener­gii dosta­nie też wię­cej infor­ma­cji, podob­nie jak odbiorca.

Czytaj: SMS PGE o odłą­cze­niu prądu

W tym roku PGE roz­po­czy­na pra­ce nad nowym sys­te­mem infor­ma­tycz­nym, w 2023 roku zacznie jego wdro­że­nie, a zakoń­czy to – w 2025 roku. Na koń­cu zaś będzie komu­ni­ko­wał się z wdra­ża­nym przez PSE Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. 

Największy system billingowy w Polsce

Grupa Atende wyce­ni­ła zada­nie w prze­tar­gu PGE na 154 mln zł. Druga zło­żo­na ofer­ta opie­wa­ła nato­miast na ponad pół miliar­da złotych.

Wszystko zre­ali­zu­je A2 Customer Care z Grupy Atende. Ta spół­ka ma doświad­cze­nie w budo­wa­niu sys­te­mów bil­lin­go­wych i reali­zu­je naj­więk­szy sys­tem bil­lin­go­wy w Polsce. Chodzi o roz­li­cze­nia klien­tów Polskiej Spółki Gazownictwa. Łącznie w sys­te­mie SAP for Utilities w PSG roz­li­cza­nych jest dzi­siaj ponad 7,4 mln odbior­ców i obsłu­gi­wa­nych jest ponad 8 mln PPG (punk­tów dostaw gazu).

Rynek gazu w naszej oce­nie wyprze­dził rynek ener­gii o co naj­mniej kil­ka lat.

Krzysztof Biezmienow, Dyrektor Zarządzający A2CC

Spółki gru­py Atende w kon­sor­cjum sta­ra­ją się tak­że o wyko­na­nie sys­te­mu CSIRE. Znalazły się na liście 5 poten­cjal­nych wyko­naw­ców zakwa­li­fi­ko­wa­nych przez PSE. Wyniki tego prze­tar­gu powin­ny być wkrót­ce znane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
A jeszcze lepsze jest to...