- reklama -
Strona głównaTechnologieObsługa klienta PGE dostanie nowy...

Obsługa klienta PGE dostanie nowy system

PGE Dystrybucja zawar­ła umo­wę na wyko­na­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go CRM i bilin­gu. To ma przy­go­to­wać biu­ro obsłu­gi klien­ta PGE na świad­cze­nie ela­stycz­nych usług. 

System infor­ma­tycz­ny CRM (Customer Relationship Management) zarzą­dza obsłu­gą z klien­ta, a sys­tem bil­lin­go­wy umoż­li­wia pro­wa­dze­nie roz­li­czeń. To nie­zbęd­ne narzę­dzie do spraw­ne­go zbie­ra­nia, archi­wi­zo­wa­nia i porząd­ko­wa­nia danych do wysta­wia­nia fak­tur. Co wię­cej, spół­ki ener­ge­tycz­ne sto­ją przed więk­szy­mi zada­nia­mi, jak obsłu­ga pro­su­men­ta czy w przy­szło­ści – komu­ni­ka­cja z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Rynek ener­gii jest przed uru­cho­mie­nie sys­te­mu CSIRE, któ­ry ma zapew­nić lep­szy dostęp do danych o pobo­rze i pro­duk­cji ener­gii, wpro­wa­dze­nie dyna­micz­nych taryf czy szyb­szą zmia­nę sprze­daw­cy ener­gii. Zgodnie z har­mo­no­gra­mem, CSIRE ma być goto­wy w poło­wie 2024 r. Do tego cza­su PGE zmie­ni swój system.

Jak zmieni się obsługa klienta PGE?

Nowe roz­wią­za­nie zastą­pi dzia­ła­ją­ce obec­nie sys­te­my bilin­go­we oraz sys­te­my CRM do obsłu­gi klien­tów Grupy PGE. PGE dostar­cza prąd do ponad 5,5 mln klien­tów. W tej gru­pie oko­ło 720 tys. wybra­ło elek­tro­nicz­ną for­mę otrzy­my­wa­nia fak­tur od PGE Obrót. To eko­lo­gicz­ny wybór, ale nadal więk­szość klien­tów otrzy­mu­je fak­tu­ry papie­ro­we. W obu przy­pad­kach ist­nie­je koniecz­ność zbie­ra­nia i ana­li­zo­wa­nia danych. Nowoczesne sys­te­my infor­ma­tycz­ne bilin­go­we i CRM radzą sobie z tym zada­niem. Ostatecznie pod­no­si to skra­ca czas obsłu­gi klien­tów. Sprzedawca ener­gii dosta­nie też wię­cej infor­ma­cji, podob­nie jak odbiorca.

Czytaj: SMS PGE o odłą­cze­niu prądu

W tym roku PGE roz­po­czy­na pra­ce nad nowym sys­te­mem infor­ma­tycz­nym, w 2023 roku zacznie jego wdro­że­nie, a zakoń­czy to – w 2025 roku. Na koń­cu zaś będzie komu­ni­ko­wał się z wdra­ża­nym przez PSE Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii. 

Największy system billingowy w Polsce

Grupa Atende wyce­ni­ła zada­nie w prze­tar­gu PGE na 154 mln zł. Druga zło­żo­na ofer­ta opie­wa­ła nato­miast na ponad pół miliar­da złotych.

Wszystko zre­ali­zu­je A2 Customer Care z Grupy Atende. Ta spół­ka ma doświad­cze­nie w budo­wa­niu sys­te­mów bil­lin­go­wych i reali­zu­je naj­więk­szy sys­tem bil­lin­go­wy w Polsce. Chodzi o roz­li­cze­nia klien­tów Polskiej Spółki Gazownictwa. Łącznie w sys­te­mie SAP for Utilities w PSG roz­li­cza­nych jest dzi­siaj ponad 7,4 mln odbior­ców i obsłu­gi­wa­nych jest ponad 8 mln PPG (punk­tów dostaw gazu).

Rynek gazu w naszej oce­nie wyprze­dził rynek ener­gii o co naj­mniej kil­ka lat.

Krzysztof Biezmienow, Dyrektor Zarządzający A2CC

Spółki gru­py Atende w kon­sor­cjum sta­ra­ją się tak­że o wyko­na­nie sys­te­mu CSIRE. Znalazły się na liście 5 poten­cjal­nych wyko­naw­ców zakwa­li­fi­ko­wa­nych przez PSE. Wyniki tego prze­tar­gu powin­ny być wkrót­ce znane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
A jeszcze lepsze jest to...