- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajwiększa stacja kolejowa z fotowoltaiką

Największa stacja kolejowa z fotowoltaiką

Polskie dwor­ce mogą być nowo­cze­sne i eko­lo­gicz­ne. Przykładem są obec­ne moder­ni­za­cje, któ­re za unij­ne pie­nią­dze prze­pro­wa­dza PKP. Jedną z naj­więk­szych inwe­sty­cji jest moder­ni­za­cja dwor­ca Warszawa Zachodnia, gdzie fir­ma ML System dostar­czy i zamon­tu­je insta­la­cje BIPV czy­li foto­wol­ta­ikę zin­te­gro­wa­ną z budynkami. 

Kontrakt opie­wa na kwo­tę 27 mln zł net­to, a łącz­na powierzch­nia modu­łów wyno­si 12 tys. metrów kwa­dra­to­wych. Generalnym Wykonawcą robót budow­la­nych jest Budimex.

Dworzec Zachodni w Warszawie

Warszawa Zachodnia to naj­więk­sza w Polsce sta­cja pod wzglę­dem licz­by kur­su­ją­cych pocią­gów. Średnio na dobę prze­jeż­dża przez nią oko­ło tysiąc pocią­gów aglo­me­ra­cyj­nych, regio­nal­nych, dale­ko­bież­nych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Z tej naj­po­pu­lar­niej­szej w naszym kra­ju sta­cji kole­jo­wej, codzien­nie korzy­sta oko­ło 60 tysię­cy osób, a licz­ba ta będzie się suk­ce­syw­nie zwięk­szać i według pro­gnoz ma osią­gnąć do 2030 roku 120 tysięcy.

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Warszawa Zachodnia nie będzie jedy­nym dwor­cem z modu­ła­mi BIPV, ponie­waż podob­ne roz­wią­za­nie jest na rze­szow­skim Dworcu Komunikacji Lokalnej. Elewacja tego dwor­ca zosta­ła wyko­na­na z foto­wol­ta­icz­nej fasa­dy wen­ty­lo­wa­nej, w w pasach okien­nych budyn­ku głów­ne­go zasto­so­wa­no foto­wol­ta­icz­ne żalu­zje. Dzięki uży­tym ele­men­tom aktyw­nym dwo­rzec jest ener­ge­tycz­nie dodat­ni, co ozna­cza, że w roz­li­cze­niu rocz­nym wię­cej ener­gii pro­du­ku­je niż zużywa.

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV

BIPV (ang. buil­ding inte­gra­ted pho­to­vol­ta­ics) to modu­ły foto­wol­ta­icz­ne prze­zna­czo­ne do inte­gra­cji z budyn­kiem, któ­re sta­no­wią alter­na­ty­wę dla tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów budow­la­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w pokry­ciach dacho­wych czy ele­wa­cji. Istotne zna­cze­nie ma tu tak­że izo­la­cja ener­ge­tycz­na i ter­micz­na, funk­cja grza­nia pomiesz­czeń i izo­la­cja aku­stycz­na. Moduły spraw­dza­ją się w prze­gro­dach, świe­tli­kach, balu­stra­dach czy zadaszeniach.

Dworzec Zachodni to kolej­na – po Rotundzie PKO, sie­dzi­bie PGNiG, a tak­że Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej – reali­za­cja w sto­li­cy, gdzie zain­sta­lu­je­my inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie BIPV oraz PV naszej pro­duk­cji. Jesteśmy waż­ną czę­ścią unij­nej stra­te­gii na rzecz fali reno­wa­cji budyn­ków – Dawid Cycoń, pre­zes ML System.

Jak zmieni się stacja Warszawa Zachodnia 

Przebudowa węzła Warszawa Zachodnia zaczę­ła się w lip­cu 2020 roku i potrwa do 2023 roku. Nowy układ toro­wy i pero­no­wy moż­li­wi prze­jazd pocią­gów z linii obwo­do­wej na linię radom­ską i stwo­rze­nie bez­po­śred­nich połą­czeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina. Powstanie tak­że bez­po­śred­nie przej­ście dla pasa­że­rów łączą­ce linię śred­ni­co­wą z linią obwo­do­wą. Łączna war­tość umów pod­pi­sa­nych z PKP PLK i Tramwajami Warszawskimi to 1,94 mld zł net­to. Inwestycja finan­su­je w 85 proc. Unia Europejska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Dwie wieże

Są na tym...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...