- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajwiększa stacja kolejowa z fotowoltaiką

Największa stacja kolejowa z fotowoltaiką

Polskie dwor­ce mogą być nowo­cze­sne i eko­lo­gicz­ne. Przykładem są obec­ne moder­ni­za­cje, któ­re za unij­ne pie­nią­dze prze­pro­wa­dza PKP. Jedną z naj­więk­szych inwe­sty­cji jest moder­ni­za­cja dwor­ca Warszawa Zachodnia, gdzie fir­ma ML System dostar­czy i zamon­tu­je insta­la­cje BIPV czy­li foto­wol­ta­ikę zin­te­gro­wa­ną z budynkami. 

Kontrakt opie­wa na kwo­tę 27 mln zł net­to, a łącz­na powierzch­nia modu­łów wyno­si 12 tys. metrów kwa­dra­to­wych. Generalnym Wykonawcą robót budow­la­nych jest Budimex.

Dworzec Zachodni w Warszawie

Warszawa Zachodnia to naj­więk­sza w Polsce sta­cja pod wzglę­dem licz­by kur­su­ją­cych pocią­gów. Średnio na dobę prze­jeż­dża przez nią oko­ło tysiąc pocią­gów aglo­me­ra­cyj­nych, regio­nal­nych, dale­ko­bież­nych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Z tej naj­po­pu­lar­niej­szej w naszym kra­ju sta­cji kole­jo­wej, codzien­nie korzy­sta oko­ło 60 tysię­cy osób, a licz­ba ta będzie się suk­ce­syw­nie zwięk­szać i według pro­gnoz ma osią­gnąć do 2030 roku 120 tysięcy.

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Warszawa Zachodnia nie będzie jedy­nym dwor­cem z modu­ła­mi BIPV, ponie­waż podob­ne roz­wią­za­nie jest na rze­szow­skim Dworcu Komunikacji Lokalnej. Elewacja tego dwor­ca zosta­ła wyko­na­na z foto­wol­ta­icz­nej fasa­dy wen­ty­lo­wa­nej, w w pasach okien­nych budyn­ku głów­ne­go zasto­so­wa­no foto­wol­ta­icz­ne żalu­zje. Dzięki uży­tym ele­men­tom aktyw­nym dwo­rzec jest ener­ge­tycz­nie dodat­ni, co ozna­cza, że w roz­li­cze­niu rocz­nym wię­cej ener­gii pro­du­ku­je niż zużywa.

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV

BIPV (ang. buil­ding inte­gra­ted pho­to­vol­ta­ics) to modu­ły foto­wol­ta­icz­ne prze­zna­czo­ne do inte­gra­cji z budyn­kiem, któ­re sta­no­wią alter­na­ty­wę dla tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów budow­la­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w pokry­ciach dacho­wych czy ele­wa­cji. Istotne zna­cze­nie ma tu tak­że izo­la­cja ener­ge­tycz­na i ter­micz­na, funk­cja grza­nia pomiesz­czeń i izo­la­cja aku­stycz­na. Moduły spraw­dza­ją się w prze­gro­dach, świe­tli­kach, balu­stra­dach czy zadaszeniach.

Dworzec Zachodni to kolej­na – po Rotundzie PKO, sie­dzi­bie PGNiG, a tak­że Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej – reali­za­cja w sto­li­cy, gdzie zain­sta­lu­je­my inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie BIPV oraz PV naszej pro­duk­cji. Jesteśmy waż­ną czę­ścią unij­nej stra­te­gii na rzecz fali reno­wa­cji budyn­ków – Dawid Cycoń, pre­zes ML System.

Jak zmieni się stacja Warszawa Zachodnia 

Przebudowa węzła Warszawa Zachodnia zaczę­ła się w lip­cu 2020 roku i potrwa do 2023 roku. Nowy układ toro­wy i pero­no­wy moż­li­wi prze­jazd pocią­gów z linii obwo­do­wej na linię radom­ską i stwo­rze­nie bez­po­śred­nich połą­czeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina. Powstanie tak­że bez­po­śred­nie przej­ście dla pasa­że­rów łączą­ce linię śred­ni­co­wą z linią obwo­do­wą. Łączna war­tość umów pod­pi­sa­nych z PKP PLK i Tramwajami Warszawskimi to 1,94 mld zł net­to. Inwestycja finan­su­je w 85 proc. Unia Europejska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci
Dworzec Zachodni w Warszawie, wizualizacja
Dworzec Zachodni Warszawa. Wizualizacja: DWAA Architekci

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...