- reklama -
Strona głównaEcoLifeKrzywe warzywa i za duże...

Krzywe warzywa i za duże jabłka w Lidlu

Sieć Lidl Polska zde­cy­do­wa­ła się na kil­ka dni wpro­wa­dzić do sprze­da­ży nie­do­sko­na­łe z wyglą­du warzy­wa i owo­ce od rol­ni­ków. Krzywe mar­chew­ki, sele­ry oraz bura­ki, żół­te pomi­do­ry z nie­ide­al­ną skór­ką oraz „za duże” jabł­ka moż­na kupić w dniach 9–11 stycz­nia w skle­pach. Sieć zapo­wia­da „super­ce­ny“.

Akcja Lidla ma swo­ją histo­rię, któ­ra się­ga 2021 roku. Sieć odpo­wie­dzia­ła na apel pana Mieczysława, któ­re­go „krzy­we” bura­ki nie znaj­do­wa­ły kup­ców. Lidl sprze­da­wał je w skle­pach po cenie 99 gr. za kilo­gram, a krzy­we bura­ki robi­ły furorę. 

Czytaj tak­że: Słynne krzy­we buraki

Nieidealne, ale smaczne i zdrowe

Od tego cza­su w asor­ty­men­cie wie­lu skle­pów poja­wia­ły się rów­nież nie­do­sko­na­łe warzy­wa. Teraz Lidl, oprócz bura­ków, mar­che­wek i  sele­rów, do sprze­da­ży pierw­szy raz tra­fi­ły ponad­to „roz­ka­li­bro­wa­ne”, czy­li zbyt duże jabł­ka i żół­te pomi­do­ry z wada­mi skórki.

Ponad 1000 ha naszych sadów zapew­nia klien­tom sie­ci Lidl Polska nie­ustan­ny dostęp do pysz­nych jabłek już od wie­lu lat. Każde z nich zawsze speł­nia kry­te­ria i nor­my han­dlo­we dopusz­cza­ją­ce je do sprze­da­ży. Dostępne w aktu­al­nej ofer­cie jabł­ka z naszych sadów są więk­sze od stan­dar­do­wych, czym odbie­ga­ją od wyzna­czo­nych stan­dar­dów. Są jed­nak tak samo boga­te w  smak oraz war­to­ści odżyw­cze, dla­cze­go cie­szy­my się, że tra­fią do kon­su­men­tów w całej Polsce.

Hubert Woźniak, pre­zes Organizacji Producentów Owoców Rajpol.

Czytaj tak­że:Brzydkie, ale zdro­we. Sieć wpro­wa­dza praw­dzi­we pol­skie warzywa

Nieidealne owo­ce i warzy­wa z Lidla mają pro­mo­cyj­ne ceny, więc łatwo znaj­du­ją nabyw­ców. Zestaw mar­chwi, sele­ra i bura­ka kosz­tu­je 6,99 zł/​ 3 kg, jabł­ka – 1,79  zł/​ 1 kg a pomi­do­ry żół­te – 9,99 zł/​ 1 kg (będą dostęp­ne tyl­ko w wybra­nych skle­pach). Niewymiarowe jabł­ka sprze­da­wa­ne są pro­sto ze skrzyń. 

Marnowanie żywności

Akcja ma też edu­ka­cyj­ny wymiar, bo pro­mu­je nie­mar­no­wa­nie żyw­no­ści. Jeśli „krzy­we” bura­ki, mar­chew­ki oraz inne warzy­wa obro­dzi­ły w nad­mia­rze, rol­nik może mieć kło­pot z ich sprzedażą.

Wysoka jakość jest dla nas bar­dzo waż­na, co potwier­dza­ją cer­ty­fi­ka­ty, m.in. GlobalGAP i GRASP, czy IFS. Surowe nor­my doty­czą­ce wyglą­du i wiel­ko­ści warzyw spra­wia­ją, że musi­my odrzu­cać nie­któ­re par­tie, cho­ciaż są one tak samo war­to­ścio­we pod wzglę­dem odżyw­czym. Dzięki ini­cja­ty­wie Lidl Polska może­my zapo­bie­gać ich mar­no­wa­niu oraz ogra­ni­czyć kosz­ty, z któ­ry­mi musie­li­by­śmy mie­rzyć się w przy­pad­ku nie­sprze­da­nia wypro­du­ko­wa­nych partii.

Michał Gulczyński, czło­nek zarzą­du w fir­mie Polfarm.
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...