- reklama -
Strona głównaEcoLifeRezygnacja z jedzenia mięsa w...

Rezygnacja z jedzenia mięsa w piątek to za mało

Każdy oby­wa­tel Unii Europejskiej spo­ży­wa rocz­nie oko­ło 80 kilo­gra­mów mię­sa. To zde­cy­do­wa­nie za dużo. Uczeni z Uniwersytetu w Bonn oce­ni­li, że jeśli nasza pla­ne­ta Ziemia ma nadal nas żywić w przy­szło­ści, kra­je boga­te muszą znacz­nie ogra­ni­czyć jedze­nie mię­sa – naj­le­piej o co naj­mniej 75 procent. 

Wniosek nowe­go bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Uniwersytet w Bonn jest jasny: spo­ży­wa­nie mię­sa nale­ży znacz­nie ogra­ni­czyć. Jednocześnie jedze­nie mię­sa w małych ilo­ściach może być cał­kiem zrów­no­wa­żo­ne. W pra­cy doko­na­no prze­glą­du aktu­al­ne­go sta­nu badań nad róż­ny­mi aspek­ta­mi spo­ży­cia mię­sa. Oprócz wpły­wu na śro­do­wi­sko i kli­mat obej­mu­ją one skut­ki zdro­wot­ne i eko­no­micz­ne.

Mięso a klimat

Krowy prze­żu­wa­jąc pokarm pro­du­ku­ją metan, któ­ry przy­spie­sza glo­bal­ne ocie­ple­nie. Zwierzęta prze­twa­rza­ją tyl­ko część kalo­rii, któ­re dostar­cza pasza. Potrzebują dużo roślin, a to ozna­cza, że pozo­sta­je mniej miej­sca na natu­ral­ną ochro­nę gatunków. 

Czytaj tak­że: Krowy dosta­ną masecz­ki na metan

Obecnie oko­ło poło­wa wszyst­kich zbóż pro­du­ko­wa­nych na świe­cie jest wyko­rzy­sty­wa­na jako pasza dla zwie­rząt. W obli­czu suszy w Indiach i woj­ny w Ukrainie powsta­je pyta­nie o bez­pie­czeń­stwo żywnościowe. 

Gdyby wszy­scy ludzie spo­ży­wa­li tyle mię­sa, co Europejczycy lub Amerykanie, z pew­no­ścią nie speł­ni­li­by­śmy mię­dzy­na­ro­do­wych celów kli­ma­tycz­nych i wie­le eko­sys­te­mów upa­dło­by. Musimy zatem znacz­nie zmniej­szyć nasze spo­ży­cie mię­sa, naj­le­piej do 20 kilo­gra­mów lub mniej rocz­nie. Wojna na Ukrainie i wyni­ka­ją­ce z niej nie­do­bo­ry na mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­kach zbóż powo­du­ją rów­nież, że mniej ziar­na powin­no tra­fić do kar­mie­nia zwie­rząt w celu wspar­cia bez­pie­czeń­stwa żywnościowego. 

prof. dr Matin Qaim z Centrum Badań nad Rozwojem (ZEF) na Uniwersytecie w Bonn

Co wię­cej, oso­by jedzą­ce zbyt dużo mię­sa żyją ryzy­kow­nie – nad­miar mię­sa nie jest zdro­wy i może sprzy­jać cho­ro­bom przewlekłym.

Masowy wegetarianizm nie jest najlepszym rozwiązaniem

Czy nie było­by lepiej, gdy­by ludz­kość cał­ko­wi­cie prze­sta­wi­ła się na die­tę wege­ta­riań­ską lub, jesz­cze lepiej – wegań­ską? Według bada­nia była­by to błęd­na kon­se­kwen­cja. Chociażby dla­te­go, że ist­nie­je wie­le regio­nów, w któ­rych nie moż­na upra­wiać żyw­no­ści pocho­dze­nia roślin­ne­go. Z eko­lo­gicz­ne­go punk­tu widze­nia nie ma rów­nież real­nych zastrze­żeń do ostroż­ne­go wypa­su ogra­ni­czo­nej licz­by zwie­rząt – prze­ko­nu­ją auto­rzy badania.

Nie może­my żyć na tra­wie, ale prze­żu­wa­cze mogą. Dlatego, jeśli użyt­ki zie­lo­ne nie mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne w żaden inny spo­sób, to ma sens trzy­ma­nie na nich żywe­go inwentarza.

dr Martin Parlasca

W szcze­gól­no­ści w bied­niej­szych regio­nach bra­ku­je rów­nież roślin­nych źró­deł wyso­kiej jako­ści bia­łek i mikro­ele­men­tów. To dla­te­go, że warzy­wa i rośli­ny strącz­ko­we nie mogą być upra­wia­ne wszę­dzie, a ponad­to moż­na je zbie­rać tyl­ko w okre­ślo­nych porach roku. W takich przy­pad­kach zwie­rzę­ta są czę­sto klu­czo­wym ele­men­tem zdro­wej die­ty. Co wię­cej, dla wie­lu ludzi są one rów­nież waż­nym źró­dłem docho­du. Jeśli więc utra­cą docho­dy z mle­ka, jajek i mię­sa, może to zagro­zić ich źró­dłom utrzy­ma­nia – argu­men­tu­ją uczeni. 

Czytaj tak­że: Kurczak na hory­zon­cie zdarzeń

W żad­nym wypad­ku bied­niej­sze kra­je nie są pro­ble­mem – pod­kre­śla­ją jed­no­cze­śnie auto­rzy. Dla ich miesz­kań­ców mię­so jest zwy­kle znacz­nie rza­dziej w menu niż w kra­jach uprze­my­sło­wio­nych. Oznacza to, że jedze­nie mię­sa muszą ogra­ni­czyć szcze­gól­nie boga­te kraje.

Podatek od mięsa

Chociaż wege­ta­rian jest wię­cej niż wcze­śniej, łącz­ne spo­ży­cie mię­sa w całej Europie utrzy­mu­je się na sta­łym pozio­mie. Najwyższe jest jed­nak w Ameryce Północnej i Australii. Z tego powo­du prof. Qaim uwa­ża, że ​​waż­ne jest roz­wa­że­nie wyż­szych podat­ków od żyw­no­ści pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. To z pew­no­ścią nie­po­pu­lar­ne roz­wią­za­nie, zwłasz­cza że poda­tek od mię­sa wyso­ko­ści 10 proc. czy 20 proc. praw­do­po­dob­nie nie wystar­czył­by, jeśli ma mieć wpływ na wybo­ry konsumentów. 

Mięso ma wyso­kie kosz­ty śro­do­wi­sko­we, któ­re nie znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nia w obec­nych cenach. Całkowicie roz­sąd­ne i spra­wie­dli­we było­by, gdy­by kon­su­men­ci dzie­li­li się więk­szą czę­ścią tych kosztów.

prof. dr Matin Qaim

Autorzy wzy­wa­ją rów­nież do więk­sze­go włą­cze­nia tema­tu „zrów­no­wa­żo­nej kon­sump­cji” do pro­gra­mów szkol­nych. Te tre­ści powin­ny być rów­nież lepiej uwzględ­nia­ne w szko­le­niu przy­szłych nauczycieli. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...