- reklama -

Jak na oczko wodne dostać dofinansowanie. Przewodnik

Program Moja Woda, któ­ry rusza od 22 mar­ca 2021 roku, pro­mu­je zatrzy­ma­nie wód desz­czo­wych i roz­to­po­wych. Można zain­we­sto­wać we wła­sne oczko wod­ne, zie­lo­ny dach, kana­li­za­cję desz­czo­wą i dostać na to dofi­nan­so­wa­nie do 5 tys. zł. W ubie­głym roku pro­gram cie­szył się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. Pomaga zago­spo­da­ro­wać desz­czów­kę, zmniej­sza opła­ty za wodę i ście­ki, a do tego prze­ciw­dzia­ła pod­to­pie­niom i wysu­sze­niom. Korzyści jest więc wie­le. A jakie są warunki?

Kto może dostać dotację 

Dotacje dosta­ją oso­by fizycz­ne – wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej znaj­du­je się dom jed­no­ro­dzin­ny. Może to być nowo wybu­do­wa­ny dom, waż­ne, by został odda­ny do użyt­ko­wa­nia przed roz­li­cze­niem dota­cji czy­li zło­że­niem doku­men­tów do wypłaty. 

Nie moż­na po raz dru­gi zgło­sić do pro­gra­mu Moja Woda nie­ru­cho­mo­ści, na któ­re już przy­zna­no dofi­nan­so­wa­nie z tego programu. 

Na co weźmiesz dofinansowanie:

Wspierane są dzia­ła­nia doty­czą­ce wód opa­do­wych i roz­to­po­wych, takie jak:

 • zbior­ni­ki reten­cyj­ne pod­ziem­ne i naziem­ne o łącz­nej pojem­no­ści od 2 metrów sze­ścien­nych, np. oczko wodne
 • zbie­ra­nie wody z dachów, chod­ni­ków, pod­jaz­dów, np. łapa­cze, wpu­sty, odwod­nie­nie linio­we, prze­wo­dy odpro­wa­dza­ją­ce wody opadowe 
 • reten­cja wód na dachach – zie­lo­ne dachy (war­stwa drenażowa)
 • wyko­rzy­sty­wa­nie zatrzy­ma­nej wody, np. pom­py, fil­try, prze­wo­dy, zra­sza­cze, ste­row­ni­ki, cen­tra­le dys­try­bu­cji wody itp.
 • reten­cja wód w grun­cie, np. roz­sz­czel­nie­nie powierzch­ni nie­prze­pusz­czal­nych, stud­nie chłon­ne, dre­naż, ogro­dy deszczowe.

Jakie dofinansowanie otrzymasz

Dotacja pokry­wa mak­sy­mal­nie 80 proc. kosz­tów inwe­sty­cji i wyno­si mak­sy­mal­nie 5 tys. zł.

Minimalna war­tość inwe­sty­cji wyno­si 2 tys. zł. 

Warunki skorzystania z dotacji

Przedsięwzięcia nie mogą być zakoń­czo­ne przed dniem zło­że­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie. Liczą się tyl­ko inwe­sty­cje zaczę­te po 1 czerw­ca 2020 roku. Warto pamię­tać, że od momen­tu zło­że­nia wnio­sku o dota­cję czas na zakoń­cze­nie inwe­sty­cji wyno­si 12 miesięcy.

Na co nie otrzymasz dotacji?

Nie otrzy­masz dota­cji mię­dzy inny­mi na:

 • odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych do kana­li­za­cji ogólnospławnej
 • oryn­no­wa­nie (rury, rury spu­sto­we, stu­dzien­ki podrynnowe)
 • zbior­ni­ki nie­pod­łą­czo­ne do insta­la­cji zbie­ra­ją­cej wody opadowe,
 • stud­nie głębinowe
 • nasa­dze­nia
 • zakup i poło­że­nie kost­ki brukowej
 • pro­jekt ogro­du, zie­lo­ne­go dachu
 • wydat­ki doty­czą­ce hodow­li rybek 
 • środ­ki do utrzy­ma­nia czy­stej wody czy spraw­dza­nia jej temperatury
 • małą archi­tek­tu­rę i ozdo­by, np. altan­ki, fontanny

Gdzie złożysz wniosek?

Wnioski skła­da się do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska. Tu znaj­dziesz ich listę.

Każdy fun­dusz na swo­je stro­nie poda­je regu­la­min nabo­ru wnio­sków. Trzeba:

zare­je­stro­wać się na por­ta­lu beneficjenta

pobrać i wypeł­nić wnio­sek o dofinansowanie

wysłać wypeł­nio­ny for­mu­larz wnio­sku wraz z załącz­ni­ka­mi elek­tro­nicz­nie i w wer­sji papie­ro­wej, albo za pomo­cą por­ta­lu ePuap.

Jak otrzymasz dofinansowanie?

Od uzy­ska­nia decy­zji o przy­zna­niu dofi­nan­so­wa­nia masz 10 mie­się­cy na dokoń­cze­nie inwe­sty­cji. Jak już wszyst­ko zakoń­czysz – skła­dasz doku­men­ty do roz­li­cze­nia: wnio­sek o płat­ność wraz z załącz­ni­ka­mi (np. oświad­cze­nie o samo­dziel­nym montażu). 

Wypłata pie­nię­dzy nastę­pu­je mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie 12 mie­się­cy od decy­zji WFOŚiGW. Dotacja spły­wa w for­mie refun­da­cji na wska­za­ne kon­to bankowe.

Czytaj wię­cej: Po kro­pel­ce. Przewodnik po oszczę­dza­niu wody

Warto się spie­szyć. Budżet wyno­si 100 mln zł, co wystar­czy dla ok. 20 tys. osób.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...