- reklama -
Strona głównaTechnologieFotowoltaika, wiatrak i magazyn energii...

Fotowoltaika, wiatrak i magazyn energii w jednym miejscu

Hybrydowa elek­trow­nia solarno-​wiatrowa o łącz­nej mocy 205 MW powsta­je w gmi­nie Kleczew na tere­nach poko­pal­nia­nych. Docelowo zosta­nie wypo­sa­żo­na tak­że w maga­zyn ener­gii. To naj­więk­sza tego typu inwe­sty­cja w kra­ju. Farmę skła­da­ją­cą się z elek­trow­ni sło­necz­nej, wia­tro­wej i maga­zy­nu ener­gii sta­wia Lewandpol. 

Prace pro­jek­to­we, budow­la­ne, insta­la­cję i mon­taż sys­te­mów wyko­na pocho­dzą­ca z Białegostoku gru­pa Electrum. Elelementy far­my dostar­czą Jinko Solar, Huawei, Budmat i Tele-​Fonika Kable. 

To dla nas stra­te­gicz­ny pro­jekt i krok w kie­run­ku dekar­bo­ni­za­cji pol­skiej gospo­dar­ki. Wraz z zespo­łem Ergy zwra­ca­li­śmy szcze­gól­ną uwa­gę na wybór naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych oraz udział doświad­czo­nych pol­skich przed­się­biorstw w łań­cu­chu dostaw

Andrzej Lewandowski, Prezes Zarządu Lewandpol Holding.

Słońce, wiatr i magazyn energii

Elektrownia będzie skła­da­ła się z 345 tys. modu­łów foto­wol­ta­icz­nych n‑type, 710 falow­ni­ków łań­cu­cho­wych i 23 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych. W pro­jek­cie zasto­so­wa­no m.in. sys­tem regu­la­cji mocy czyn­nej i bier­nej oraz falow­ni­ki umoż­li­wia­ją­ce inte­li­gent­ne zarzą­dza­nie foto­wol­ta­iką poprzez zbie­ra­nie i ana­li­zę danych z każ­de­go łańcucha. 

Równolegle do budo­wy far­my foto­wol­ta­icz­nej zapla­no­wa­ne jest jesz­cze doda­nie tur­bin wia­tro­wych, a w przy­szło­ści – bate­ryj­ne­go maga­zy­nu ener­gii elektrycznej. 

Czytaj tak­że: Polski maga­zyn ener­gii do foto­wol­ta­iki. Ile kosztuje?

Zakończenie pierw­sze­go eta­pu inwe­sty­cji, czy­li budo­wa far­my solar­nej, nastą­pi jesz­cze w tym roku. Z kolei far­ma wia­tro­wa ma powstać w 2024 roku. Natomiast budo­wa maga­zy­nu ener­gii pla­no­wa­na jest na dal­szym eta­pie projektu.

Ponadto, Grupa Electrum budu­je GPO Sławoszewek oraz ponad 7‑kilometrową linię wyso­kie­go napię­cia łączą­cą insta­la­cję z GPZ Pątnów. Wynagrodzenie z tytu­łu prac reali­zo­wa­nych przez Electrum wynie­sie ok. 500 mln zł.

Lewandpol czyli z bolidu do OZE

Grupa Lewandpol jest jed­nym z czo­ło­wych pol­skich inwe­sto­rów pry­wat­nych, dzia­ła­ją­cych od 2014 r. w obsza­rze odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Jej wła­ści­cie­lem jest Andrzej Lewandowski – obec­nie przed­się­bior­ca, a wcze­śniej spor­to­wiec i kie­row­ca wyści­go­wy. Oprócz pro­jek­tu Kleczew Solar & Wind Lewandpol zarzą­dza tak­że 2015 roku far­mą wia­tro­wą Łańcut o mocy 67,5 MW. Firma poszu­ku­je też kolej­nych, podob­nych inwestycji.

Inwestor uzy­skał na pro­jekt ogrom­ną pożycz­kę wyso­ko­ści 866 mln zł, na któ­rą zło­ży­ło się z kon­sor­cjum: ING, mBank, PKO BP, Polski Fundusz Rozwoju. Wcześniej Andrzej Lewandowaki inwe­sto­wał w nie­ru­cho­mo­ści, np. w Galerię Mazovia w rodzin­nym Płocku. 

Climate tech na Podlasiu 

Grupa Electrum ofe­ru­je kom­plek­so­we roz­wią­za­nia zwią­za­ne z trans­for­ma­cją ener­ge­tycz­ną firm. Tworzy i wpro­wa­dza w życie roz­wią­za­nia oraz budu­je pro­jek­ty opar­te o ideę indy­wi­du­al­ne­go mik­su energetycznego.

W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­na jest też fir­ma Ergy, świad­czą­ca kom­plek­so­we usłu­gi asset mana­ge­ment dla inwe­sto­rów OZE w Polsce. Spółka zarzą­dza obec­nie port­fe­lem akty­wów w fazie budo­wy i ope­ra­cji o cał­ko­wi­tej mocy prze­kra­cza­ją­cej 450 MW. Ergy pro­wa­dzi trans­ak­cje M&A, pozy­sku­je finan­so­wa­nie oraz sprze­da­je ener­gię elek­trycz­ną poprzez umo­wy PPA.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...