- reklama -
Strona głównaŚwiatOrlen będzie składował CO2 pod...

Orlen będzie składował CO2 pod dnem Morza Barentsa

Na pół­no­cy Norwegii powsta­je naj­więk­szy w Europie zakład pro­duk­cji „czy­ste­go“, „nie­bie­skie­go“ amo­nia­ku. To pro­jekt Barents Blue, któ­ry zakła­da wyko­rzy­sta­nie pobli­skich złóż gazu do wytwa­rza­nia wodo­ru, a następ­nie amo­nia­ku. Natomiast powsta­ją­cy w tym pro­ce­sie dwu­tle­nek ma być zatła­cza­ny pod dno Morza Barentsa – na zło­żu Polaris. 

W czerw­cu 2022 roku kon­ce­sję na zago­spo­da­ro­wa­nia zło­ża Polaris wygra­ły fir­my: Equinor, Horisont Energi oraz Vår Energi. Na począt­ku tego roku dwóch part­ne­rów – Equinor i Vår Energi opu­ści­ło pro­jekt. Pojawili się za to nowi part­ne­rzy – hisz­pań­ska gru­pa Fertiberia, jeden z dużych pro­du­cen­tów amo­nia­ku oraz pol­ski Orlen.

Hiszpanie mają zostać part­ne­rem w zakła­dzie pro­duk­cyj­nym, Orlen – w pro­jek­cie zatła­cza­nia dwu­tlen­ku węgla. Barents Blue dostał 482 mln NOK dofi­nan­so­wa­nia z pro­gra­mu IPCEI Hy2Use – stra­te­gicz­nych pro­jek­tów europejskich.

Składowanie CO2 w złożu Polaris

Pojemność zło­ża Polaris jest sza­co­wa­na łącz­nie na ok. 100 milio­nów ton dwu­tlen­ku węgla, co umoż­li­wi pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści maga­zy­no­wej przez 12–25 lat. PGNiG Upstream Norway, spół­ka nale­żą­ca do Orlenu, prze­pro­wa­dzi­ła już ana­li­zy techniczno-​ekonomiczne pro­jek­tu Polaris i przy­go­to­wu­je się do roz­po­czę­cia szcze­gó­ło­we­go due dili­gen­ce. Harmonogram ewen­tu­al­nej inwe­sty­cji zakła­da wybór kon­cep­cji zago­spo­da­ro­wa­nia w 2024 r. oraz roz­po­czę­cie zatła­cza­nia CO2 na prze­ło­mie 2028 i 2029 roku.

Czytaj tak­że: Wodorowy maga­zyn energii

Doświadczenie zdo­by­te na pół­no­cy Norwegii pomo­że Orlenowi w przy­szłych tego typu pro­jek­tach w Polsce. Na razie to dale­kie pla­ny. Samo zło­że Polaris do 2030 r. ma dać kon­cer­no­wi moż­li­wość maga­zy­no­wa­nia lub zago­spo­da­ro­wa­nia 3 mln ton dwu­tlen­ku węgla rocz­nie. Orlen może w ten spo­sób ogra­ni­czyć wła­sne emi­sje i świad­czyć usłu­gi zarzą­dza­nia dwu­tlen­kiem węgla (ang. car­bon mana­ge­ment) na rzecz innych. 

Wychwyt i maga­zy­no­wa­nie lub zago­spo­da­ro­wa­nie CO2 to jed­no z roz­wią­zań, któ­re pozwo­li Orlenowi ogra­ni­czyć emi­sje zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią rafi­ne­ryj­ną, petro­che­micz­ną i wydo­byw­czą o 25 proc. do koń­ca 2030 roku – poda­ła grupa.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...