- reklama -
Strona głównaPerowskityPerowskity w sklepie Żabki

Perowskity w sklepie Żabki

W Żabce Eko Smart poja­wi­ły się wyświe­tla­cze cen i żalu­zje, któ­re zawie­ra­ją ogni­wa perow­ski­to­we. To jed­no z pierw­szych na świe­cie miejsc, gdzie wyko­rzy­sta­no perow­ski­ty w dwóch róż­nych miejscach. 

Sklep Żabki przy uli­cy Półwiejskiej w Poznaniu jest wyjąt­ko­wy. Placówkę wypo­sa­żo­no w sys­te­my do zdal­ne­go zarzą­dza­nia oświe­tle­niem oraz znaj­du­ją­cy­mi się w skle­pie urzą­dze­nia­mi (Smart Shop Control), a przy sto­isku z kawo­ma­tem uło­żo­no płyt­ki wyko­na­ne z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izo­lo­wa­ne mata­mi z kono­pi siew­ny­mi lodów­ki pozwa­la­ją na dużą oszczęd­ność ener­gii, podob­nie jak wypeł­nio­ne gli­ko­lem pół­ki w sza­fie mroź­ni­czej. Przed poznań­ską Żabką Eko Smart jest też EKOmat, czy­li urzą­dze­nie do zbiór­ki bute­lek i puszek po napo­jach. Ponadto jed­na ze ścian budyn­ku zosta­ła pokry­ta roślinami.

Perowskity w Polsce

Żabka chwa­li się też zasto­so­wa­niem insta­la­cji perow­ski­to­wej. To ogni­wa, któ­re mogą pro­du­ko­wać ener­gię przy nawet nie­wiel­kim świe­tle. Wynalazczynią tej tech­no­lo­gii w Polsce jest Olga Malinkiewicz. Spółka posia­da linię pro­duk­cyj­ną pod Wrocławiem i już w ubie­głym roku infor­mo­wa­ła o moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia perow­ski­tów w skle­pach. Etykiety z ogniw perow­ski­to­wych zamó­wił w ubie­głym roku pro­du­cent maka­ro­nu Lubella oraz PKN Orlen. Technologię testo­wa­ła Google Cloud Platform.

Czytaj tak­że: Perowskity na sta­cji Orlenu

Energia, z któ­rej korzy­sta Żabka Eko Smart w Poznaniu, pocho­dzi w 100 proc. z odna­wial­nych źró­deł. Perowskity to wyjąt­ko­wy mate­riał sto­so­wa­ny w foto­wol­ta­ice, ponie­waż zapew­nia­ją pro­duk­cję zie­lo­nej ener­gii zarów­no ze świa­tła sło­necz­ne­go, jak i sztucz­ne­go. Z perow­ski­tów wyko­na­no żalu­zje pokry­wa­ją­ce jed­ną ze ścian budyn­ku oraz zain­sta­lo­wa­no w pla­ców­ce listwy ceno­we, tzw. cenów­ki, co dodat­ko­wo pozwa­la na oszczęd­ność papie­ru. Na dachu skle­pu zamon­to­wa­no tak­że 15 modu­łów pane­li fotowoltaicznych.

Nowy sklep Żabki jest naszpi­ko­wa­ny tech­no­lo­gia­mi, któ­re uła­twia­ją pra­cę i oszczę­dza­ją energię. 

Żabka Eko Smart jest wręcz naszpi­ko­wa­na inno­wa­cyj­ny­mi roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi opar­ty­mi na sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­re współ­pra­cu­ją z obsłu­gą skle­pu. „Komunikują się” one z fran­czy­zo­bior­cą i sprze­daw­ca­mi oraz „wyko­nu­ją” nie­któ­re czyn­no­ści w pla­ców­ce. Czujniki zala­nia, auto­ma­tycz­ny pomiar tem­pe­ra­tu­ry w skle­pie, pomiar zuży­cia ener­gii uwal­nia­ją ich czas, pozwa­la­ją sku­pić się na obsłu­dze klien­ta, a przy tym są przy­ja­zne dla planety.

Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska

Żabka Eko Smart to kon­ty­nu­acja pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go od 2020 r., kie­dy to w Warszawie przy ul. Lewandów sieć uru­cho­mi­ła pierw­szy sklep w 100 proc. zasi­la­ny zie­lo­ną ener­gią. Wkrótce Żabka pla­nu­je uru­cho­mie­nie jesz­cze trzech tego typu skle­pów, w róż­nych czę­ściach kraju.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...