- reklama -
Strona głównaEcoLifeZnika naklejka ze znanych opon....

Znika naklejka ze znanych opon. To kilometry plastiku

Źródło:Continental

Continental, pro­du­cent opon i fir­ma tech­no­lo­gicz­na, rezy­gnu­je z jed­nej z dwóch nakle­jek na opo­nach. Dzięki cze­mu unik­nie oko­ło 110 ton odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych rocz­nie. Taśmy z naklej­ka­mi mają dłu­gość trzy razy więk­szą niż Avenue des Champs-​Élysées w Paryżu. Natomiast nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­du­ją się na obo­wiąz­ko­wej unij­nej ety­kie­cie dla opon.

Czytaj: Foliowe tor­by zni­ka­ją z Żabki

Dotychczas na opo­nach fir­my Continental umiesz­cza­ne były dwie naklej­ki. Na pierw­szej – wyma­ga­nej przez pra­wo Unii Europejskiej i w nie­któ­rych innych kra­jach ety­kie­cie dla opon – znaj­du­ją się infor­ma­cje potrzeb­ne w sprze­da­ży, takie jak mar­ka, roz­miar, numer arty­ku­łu i inne dane. Druga naklej­ka dodat­ko­wo nosi­ła logo odpo­wied­niej mar­ki nale­żą­cej Grupy, takie jak Continental, Uniroyal, Semperit lub Barum. Od stycz­nia 2021 r. Continental w regio­nie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) już jej nie uży­wa. Dzięki temu unik­nie oko­ło 110 ton odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych rocz­nie w posta­ci samych nakle­jek. Taśmy z naklej­ka­mi na folii pod­kła­do­wej mają w sumie dłu­gość oko­ło 6,4 km – czy­li ponad trzy razy wię­cej niż bul­war Avenue des Champs-​Élysées w Paryżu.

„Rezygnując z tych nakle­jek, robi­my waż­ny krok w kie­run­ku nasze­go kor­po­ra­cyj­ne­go celu, jakim jest zrów­no­wa­żo­ny roz­wój oraz poma­ga­my zmniej­szyć i zastą­pić udział paliw kopal­nych w naszej świa­to­wej pro­duk­cji” – Claus Petschick, szef dzia­łu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w Continental. Jak dodał, fir­ma jest w trak­cie wpro­wa­dza­nia zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów w całym łań­cu­chu pro­duk­cyj­nym. Continental w tym roku obcho­dzi 150-​lecie działalności.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł