- reklama -
Strona głównaEcoLifeZnika naklejka ze znanych opon....

Znika naklejka ze znanych opon. To kilometry plastiku

Źródło:Continental

Continental, pro­du­cent opon i fir­ma tech­no­lo­gicz­na, rezy­gnu­je z jed­nej z dwóch nakle­jek na opo­nach. Dzięki cze­mu unik­nie oko­ło 110 ton odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych rocz­nie. Taśmy z naklej­ka­mi mają dłu­gość trzy razy więk­szą niż Avenue des Champs-​Élysées w Paryżu. Natomiast nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­du­ją się na obo­wiąz­ko­wej unij­nej ety­kie­cie dla opon.

Czytaj: Foliowe tor­by zni­ka­ją z Żabki

Dotychczas na opo­nach fir­my Continental umiesz­cza­ne były dwie naklej­ki. Na pierw­szej – wyma­ga­nej przez pra­wo Unii Europejskiej i w nie­któ­rych innych kra­jach ety­kie­cie dla opon – znaj­du­ją się infor­ma­cje potrzeb­ne w sprze­da­ży, takie jak mar­ka, roz­miar, numer arty­ku­łu i inne dane. Druga naklej­ka dodat­ko­wo nosi­ła logo odpo­wied­niej mar­ki nale­żą­cej Grupy, takie jak Continental, Uniroyal, Semperit lub Barum. Od stycz­nia 2021 r. Continental w regio­nie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) już jej nie uży­wa. Dzięki temu unik­nie oko­ło 110 ton odpa­dów z two­rzyw sztucz­nych rocz­nie w posta­ci samych nakle­jek. Taśmy z naklej­ka­mi na folii pod­kła­do­wej mają w sumie dłu­gość oko­ło 6,4 km – czy­li ponad trzy razy wię­cej niż bul­war Avenue des Champs-​Élysées w Paryżu.

„Rezygnując z tych nakle­jek, robi­my waż­ny krok w kie­run­ku nasze­go kor­po­ra­cyj­ne­go celu, jakim jest zrów­no­wa­żo­ny roz­wój oraz poma­ga­my zmniej­szyć i zastą­pić udział paliw kopal­nych w naszej świa­to­wej pro­duk­cji” – Claus Petschick, szef dzia­łu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w Continental. Jak dodał, fir­ma jest w trak­cie wpro­wa­dza­nia zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów w całym łań­cu­chu pro­duk­cyj­nym. Continental w tym roku obcho­dzi 150-​lecie działalności.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
A jeszcze lepsze jest to...