Teza Antyteza Rower

- autopromocja -

Rowerowa „Warszawska Masa Krytyczna“, czy­li comie­sięcz­ny prze­jazd uli­ca­mi Warszawy, poje­cha­ła po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej COVID19. Masa jej jesz­cze nie była zbyt duża, oko­ło 200 rowe­rzy­stów prze­je­cha­ło nie­ca­łe 19 kilo­me­trów war­szaw­ski­mi uli­ca­mi. Motywem prze­wod­nim masy oprócz hasła „znów jedzie­my“, była, jak piszą orga­ni­za­to­rzy, nie­ist­nie­ją­ca i nie­wy­dol­na infra­struk­tu­ra rowe­ro­wa, któ­ra „budo­wa­na obec­nie już dziś jest „na wczo­raj“, a na pew­no będzie nie­wy­star­cza­ją­ca i wręcz nie­bez­piecz­na (mini­mal­ne para­me­try), wów­czas gdy ruch rowe­ro­wy wzro­śnie, jak pro­gno­zu­je­my, jak zakła­da Miasto i jak rośnie od lat.“ 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem