- reklama -
Strona głównaEnergiaPfizer, AstraZeneca i inne firmy...

Pfizer, AstraZeneca i inne firmy farmaceutyczne w nowej inicjatywie

Projekt o nazwie Energize zebrał gro­no firm far­ma­ceu­tycz­nych. Ma ogra­ni­czyć wpływ kon­cer­nów na kli­mat. Produkcja leków i szcze­pio­nek oraz świad­cze­nie usług ratu­ją­cych życie wyma­ga­ją dużo ener­gii elek­trycz­nej. Nowa ini­cja­ty­wa ma prze­sta­wić far­ma­ceu­tycz­nych gigan­tów na korzy­sta­nie z ener­gii odnawialnej.

W pro­gra­mie Energize uczest­ni­czy 10 glo­bal­nych firm far­ma­ceu­tycz­nych: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Biogen, GSK, , MSD, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi i Takeda. Jego celem jest dekar­bo­ni­za­cja far­ma­ceu­tycz­ne­go łań­cu­cha dostaw. Pomysłodawcą jest fir­ma Schneider Electric, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w zarzą­dza­niu ener­gią. Łączy auto­ma­ty­kę, sys­te­my ste­ro­wa­nia w cza­sie , opro­gra­mo­wa­nie i usłu­gi cyfro­we dla róż­nych seg­men­tów ryn­ku: zakła­dów prze­my­sło­wych, budyn­ków biu­ro­wych i miesz­kal­nych, centr prze­twa­rza­nia danych oraz obiek­tów infra­struk­tu­ry krytycznej.

Pomysł jest pro­sty. Energize pomo­że dostaw­com z sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go i opie­ki zdro­wot­nej w ogra­ni­cze­niu emi­sji zakre­su 2, czy­li pośred­nich emi­sji powsta­łych z zaku­pu ener­gii ener­ge­tycz­nej. Zakup zie­lo­nej ener­gii z kolei zmniej­szy emi­sje zakre­su 3, powsta­łe w całym łań­cu­chu war­to­ści pro­duk­tu. Program zapro­jek­tu­je i zre­ali­zu­je Schneider Electric, a fir­my far­ma­ceu­tycz­ne będą go wspól­nie pro­mo­wać, zapra­sza­jąc do udzia­łu swo­ich dostawców. 

Wierzymy, że Energize będzie ozna­czał napraw­dę sku­tecz­ną współ­pra­cę firm far­ma­ceu­tycz­nych, któ­re chcą pod­jąć odważ­ne dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu. To wyraz dążeń do peł­nej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, a celem jest mak­sy­mal­ne korzy­sta­nie ze źró­deł bez­e­mi­syj­nych w ramach całe­go łań­cu­cha wartości.

Sam Kimmins, szef RE100, Climate Group

Co przeszkadza w zakupie energii z OZE

Typowe barie­ry, jakie wymie­nia Schneider Electric jeśli cho­dzi o przej­ście firm na zie­lo­ną ener­gię to: nie­wy­star­cza­ją­ca wie­dza na temat trans­ak­cji doty­czą­cych ener­gii odna­wial­nej, wiel­kość obcią­żeń, brak kre­dy­tów i brak doradz­twa. Z tego powo­du fir­my far­ma­ceu­tycz­ne otrzy­ma­ją wska­zów­ki doty­czą­ce umów PPA (Power Purchase Agreement). Uzyskają tak­że moż­li­wość dostę­pu do ener­gii odna­wial­nej i zawie­ra­nia umów samo­dziel­nie lub w ramach szer­szej gru­py odbiorców.

Program począt­ko­wo będzie się kon­cen­tro­wał na dostaw­cach ener­gii w Europie i Ameryce Północnej. W kolej­nym eta­pie nastą­pi nato­miast roz­sze­rze­nie go na cały świat.

Czytaj tak­że: Żabka zaczy­na dekarbonizację

Schneider Electric jest wio­dą­cym na świe­cie kon­sul­tan­tem w zakre­sie zaku­pów ener­gii przez przed­się­bior­stwa. Doradzał fir­mom przy ponad 150 zaku­pach ener­gii odna­wial­nej w ramach umów PPA o łącz­nej mocy ponad 11 GW ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej. Program Energize będzie reali­zo­wa­ny w ramach NEO Network. To glo­bal­na plat­for­ma współ­pra­cy i spo­łecz­ność stwo­rzo­na w celu przy­spie­sze­nia pro­ce­su podej­mo­wa­nia decy­zji, któ­re doty­czą ener­gii odna­wial­nej i dekarbonizacji.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
1 KOMENTARZ
  1. No dobrze. 126,5 g dwu­tlen­ku węgla – pyta­nie, czy to ilość na każ­de­go oglą­da­ją­ce­go? A co ze śla­dem węglo­wym samo­lo­tów, któ­re prze­wo­żą powie­trze, aby utrzy­mać swo­je slo­ty na lot­ni­skach? A co z VIPami lata­ją­cy­mi wszę­dzie samo­lo­tem? Takie cie­ka­wost­ki są potrzeb­ne bo owszem, budu­ją w jakimś stop­niu świa­do­mość eko­lo­gicz­ną. Ale są spra­wy dużo poważ­niej­sze i gor­sze. Co sekun­dę zni­ka las o powierzch­ni boiska spor­to­we­go. Taka ciekawostka :)

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...