- reklama -
Strona głównaEnergiaPfizer, AstraZeneca i inne firmy...

Pfizer, AstraZeneca i inne firmy farmaceutyczne w nowej inicjatywie

Projekt o nazwie Energize zebrał gro­no firm far­ma­ceu­tycz­nych. Ma ogra­ni­czyć wpływ kon­cer­nów na kli­mat. Produkcja leków i szcze­pio­nek oraz świad­cze­nie usług ratu­ją­cych życie wyma­ga­ją dużo ener­gii elek­trycz­nej. Nowa ini­cja­ty­wa ma prze­sta­wić far­ma­ceu­tycz­nych gigan­tów na korzy­sta­nie z ener­gii odnawialnej.

W pro­gra­mie Energize uczest­ni­czy 10 glo­bal­nych firm far­ma­ceu­tycz­nych: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Biogen, GSK, , MSD, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi i Takeda. Jego celem jest dekar­bo­ni­za­cja far­ma­ceu­tycz­ne­go łań­cu­cha dostaw. Pomysłodawcą jest fir­ma Schneider Electric, któ­ra spe­cja­li­zu­je się w zarzą­dza­niu ener­gią. Łączy auto­ma­ty­kę, sys­te­my ste­ro­wa­nia w cza­sie , opro­gra­mo­wa­nie i usłu­gi cyfro­we dla róż­nych seg­men­tów ryn­ku: zakła­dów prze­my­sło­wych, budyn­ków biu­ro­wych i miesz­kal­nych, centr prze­twa­rza­nia danych oraz obiek­tów infra­struk­tu­ry krytycznej.

Pomysł jest pro­sty. Energize pomo­że dostaw­com z sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go i opie­ki zdro­wot­nej w ogra­ni­cze­niu emi­sji zakre­su 2, czy­li pośred­nich emi­sji powsta­łych z zaku­pu ener­gii ener­ge­tycz­nej. Zakup zie­lo­nej ener­gii z kolei zmniej­szy emi­sje zakre­su 3, powsta­łe w całym łań­cu­chu war­to­ści pro­duk­tu. Program zapro­jek­tu­je i zre­ali­zu­je Schneider Electric, a fir­my far­ma­ceu­tycz­ne będą go wspól­nie pro­mo­wać, zapra­sza­jąc do udzia­łu swo­ich dostawców. 

Wierzymy, że Energize będzie ozna­czał napraw­dę sku­tecz­ną współ­pra­cę firm far­ma­ceu­tycz­nych, któ­re chcą pod­jąć odważ­ne dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu. To wyraz dążeń do peł­nej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej, a celem jest mak­sy­mal­ne korzy­sta­nie ze źró­deł bez­e­mi­syj­nych w ramach całe­go łań­cu­cha wartości.

Sam Kimmins, szef RE100, Climate Group

Co przeszkadza w zakupie energii z OZE

Typowe barie­ry, jakie wymie­nia Schneider Electric jeśli cho­dzi o przej­ście firm na zie­lo­ną ener­gię to: nie­wy­star­cza­ją­ca wie­dza na temat trans­ak­cji doty­czą­cych ener­gii odna­wial­nej, wiel­kość obcią­żeń, brak kre­dy­tów i brak doradz­twa. Z tego powo­du fir­my far­ma­ceu­tycz­ne otrzy­ma­ją wska­zów­ki doty­czą­ce umów PPA (Power Purchase Agreement). Uzyskają tak­że moż­li­wość dostę­pu do ener­gii odna­wial­nej i zawie­ra­nia umów samo­dziel­nie lub w ramach szer­szej gru­py odbiorców.

Program począt­ko­wo będzie się kon­cen­tro­wał na dostaw­cach ener­gii w Europie i Ameryce Północnej. W kolej­nym eta­pie nastą­pi nato­miast roz­sze­rze­nie go na cały świat.

Czytaj tak­że: Żabka zaczy­na dekarbonizację

Schneider Electric jest wio­dą­cym na świe­cie kon­sul­tan­tem w zakre­sie zaku­pów ener­gii przez przed­się­bior­stwa. Doradzał fir­mom przy ponad 150 zaku­pach ener­gii odna­wial­nej w ramach umów PPA o łącz­nej mocy ponad 11 GW ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej. Program Energize będzie reali­zo­wa­ny w ramach NEO Network. To glo­bal­na plat­for­ma współ­pra­cy i spo­łecz­ność stwo­rzo­na w celu przy­spie­sze­nia pro­ce­su podej­mo­wa­nia decy­zji, któ­re doty­czą ener­gii odna­wial­nej i dekarbonizacji.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
1 KOMENTARZ
  1. No dobrze. 126,5 g dwu­tlen­ku węgla – pyta­nie, czy to ilość na każ­de­go oglą­da­ją­ce­go? A co ze śla­dem węglo­wym samo­lo­tów, któ­re prze­wo­żą powie­trze, aby utrzy­mać swo­je slo­ty na lot­ni­skach? A co z VIPami lata­ją­cy­mi wszę­dzie samo­lo­tem? Takie cie­ka­wost­ki są potrzeb­ne bo owszem, budu­ją w jakimś stop­niu świa­do­mość eko­lo­gicz­ną. Ale są spra­wy dużo poważ­niej­sze i gor­sze. Co sekun­dę zni­ka las o powierzch­ni boiska spor­to­we­go. Taka ciekawostka :)

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...