- reklama -
Strona głównaEcoLifePermakultura w inspektach. Czy będzie...

Permakultura w inspektach. Czy będzie nowy ekotrend?

Co moż­na zro­bić w mie­ście, by pomóc wpro­wa­dzić wię­cej zie­le­ni na wybe­to­no­wa­nych prze­strze­niach? Odpowiedzią jest per­ma­kul­tu­ra i upra­wy pod szkłem, w co tak­że mogą anga­żo­wać się pra­cow­ni­cy firm. Taka wła­śnie akcja mia­ła miej­sce w Warszawie. Może zain­spi­ro­wać oso­by odpo­wie­dzial­ne w kor­po­ra­cjach za spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­ność biz­ne­su, ponie­waż ogród per­ma­kul­tu­ro­wy to też świet­ne zaję­cie w wol­nych godzinach.

W mia­stach dużych i małych coraz wię­cej zie­mi zaczy­na­ją zaj­mo­wać wybe­to­no­wa­ne prze­strze­nie. Ochrona zie­le­ni, sadze­nie drzew i two­rze­nie oczek wod­nych sta­je się potrze­bą, za któ­ra opo­wia­da­ją się miesz­kań­cy. Zakładanie ogro­dów, pro­wa­dzo­nych w zgo­dzie z natu­rą z bar­dzo małą lub zero­wą inge­ren­cją czło­wie­ka jest waż­ne i może być cał­kiem pro­ste. Permakultura zakła­da, że ogród jest jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do natu­ral­ne­go eko­sys­te­mu. Jest więc dowo­dem na to, że przy­ro­da może dosko­na­le funk­cjo­no­wać mimo bra­ku oddzia­ły­wa­nia człowieka. 

Permakultura w oszklonym ogródku

Credit Agricole nie­daw­no sfi­nan­so­wał zakup trzech inspek­tów do warzyw­ne­go ogród­ka per­ma­kul­tu­ro­we­go utwo­rzo­ne­go na dzie­dziń­cu szko­ły na war­szaw­skiej Sadybie. Inspekt to podob­ne do szklar­ni urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu moż­na upra­wiać rośli­ny w cią­gu zimy, wcze­snej wio­sny, czy póź­nej jesie­ni w stre­fach kli­ma­tu umiar­ko­wa­ne­go. Przy szko­le fran­cu­skiej w Warszawie dzia­ła ogró­dek otwar­ty dla wszyst­kich. Do jego utwo­rze­nia ogród­ka potrzeb­ne było 40 m3 zie­mi, 20 m3 resz­tek drew­na, 1500 roślin oraz wie­le godzin pra­cy. Ogródek powstał w ubie­głym roku. Od lip­ca moż­na już było zbie­rać pierw­sze tru­skaw­ki i pierw­sze wyho­do­wa­ne warzywa.

Bank zachę­ca też swo­ich pra­cow­ni­ków miesz­ka­ją­cych w Warszawie do zaan­ga­żo­wa­nia się w pomoc fran­cu­skiej szko­le w cha­rak­te­rze wolon­ta­riu­szy, któ­rzy pomo­gą opie­ko­wać się ogro­dem – pod­le­wać, ple­wić chwa­sty, zbie­rać plo­ny. To też świet­ne dzia­ła­nie na rzecz ochro­ny eko­sys­te­mów, przy oka­zji któ­re­go moż­na nauczyć dzie­ci odpo­wie­dzial­no­ści i sza­cun­ku do przy­ro­dy – tłu­ma­czy Przemysław Przybylski odpo­wie­dzial­ny za CSR w Credit Agricole.

Pasieki dla pszczół i hotele dla owadów

Credit Agricole przy­po­mi­na też przy oka­zji o tym, że w swo­jej sie­dzi­bie w Warszawie ma pasie­kę, któ­rej patro­nu­je. Mieści się ona w kom­plek­sie Business Garden, a miód, któ­ry dają psz­czo­ły, tra­fia do najem­ców biu­ro­wych. Ten biu­ro­wiec ma też “hote­le dla owa­dów” czy­li popu­lar­ne też w mia­stach kon­struk­cje, któ­re mają poma­gać zna­leźć owa­dom schronienie. 

Czytaj tak­że: Politycy dla zwie­rząt pod­pi­su­ją petycję 

Wsparcie warzyw­ne­go ogród­ka per­ma­kul­tu­ro­we­go to dobry przy­kład dzia­ła­nia na rzecz bio­róż­no­rod­no­ści, co wpi­su­je się w 15. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Życie na lądzie” – Credit Agricole 

Zakładanie pasiek na dachach hote­li, biu­row­ców, przy skle­pach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych to popu­lar­ny trend nad Wisłą. Czy podob­ną popu­lar­ność w kor­po­ra­cjach zyska ogród permakulturowy? 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł