- reklama -
Strona głównaEcoLifePermakultura w inspektach. Czy będzie...

Permakultura w inspektach. Czy będzie nowy ekotrend?

Co moż­na zro­bić w mie­ście, by pomóc wpro­wa­dzić wię­cej zie­le­ni na wybe­to­no­wa­nych prze­strze­niach? Odpowiedzią jest per­ma­kul­tu­ra i upra­wy pod szkłem, w co tak­że mogą anga­żo­wać się pra­cow­ni­cy firm. Taka wła­śnie akcja mia­ła miej­sce w Warszawie. Może zain­spi­ro­wać oso­by odpo­wie­dzial­ne w kor­po­ra­cjach za spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­ność biz­ne­su, ponie­waż ogród per­ma­kul­tu­ro­wy to też świet­ne zaję­cie w wol­nych godzinach.

W mia­stach dużych i małych coraz wię­cej zie­mi zaczy­na­ją zaj­mo­wać wybe­to­no­wa­ne prze­strze­nie. Ochrona zie­le­ni, sadze­nie drzew i two­rze­nie oczek wod­nych sta­je się potrze­bą, za któ­ra opo­wia­da­ją się miesz­kań­cy. Zakładanie ogro­dów, pro­wa­dzo­nych w zgo­dzie z natu­rą z bar­dzo małą lub zero­wą inge­ren­cją czło­wie­ka jest waż­ne i może być cał­kiem pro­ste. Permakultura zakła­da, że ogród jest jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do natu­ral­ne­go eko­sys­te­mu. Jest więc dowo­dem na to, że przy­ro­da może dosko­na­le funk­cjo­no­wać mimo bra­ku oddzia­ły­wa­nia człowieka. 

Permakultura w oszklonym ogródku

Credit Agricole nie­daw­no sfi­nan­so­wał zakup trzech inspek­tów do warzyw­ne­go ogród­ka per­ma­kul­tu­ro­we­go utwo­rzo­ne­go na dzie­dziń­cu szko­ły na war­szaw­skiej Sadybie. Inspekt to podob­ne do szklar­ni urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu moż­na upra­wiać rośli­ny w cią­gu zimy, wcze­snej wio­sny, czy póź­nej jesie­ni w stre­fach kli­ma­tu umiar­ko­wa­ne­go. Przy szko­le fran­cu­skiej w Warszawie dzia­ła ogró­dek otwar­ty dla wszyst­kich. Do jego utwo­rze­nia ogród­ka potrzeb­ne było 40 m³ zie­mi, 20 m³ resz­tek drew­na, 1500 roślin oraz wie­le godzin pra­cy. Ogródek powstał w ubie­głym roku. Od lip­ca moż­na już było zbie­rać pierw­sze tru­skaw­ki i pierw­sze wyho­do­wa­ne warzywa.

Bank zachę­ca też swo­ich pra­cow­ni­ków miesz­ka­ją­cych w Warszawie do zaan­ga­żo­wa­nia się w pomoc fran­cu­skiej szko­le w cha­rak­te­rze wolon­ta­riu­szy, któ­rzy pomo­gą opie­ko­wać się ogro­dem – pod­le­wać, ple­wić chwa­sty, zbie­rać plo­ny. To też świet­ne dzia­ła­nie na rzecz ochro­ny eko­sys­te­mów, przy oka­zji któ­re­go moż­na nauczyć dzie­ci odpo­wie­dzial­no­ści i sza­cun­ku do przy­ro­dy – tłu­ma­czy Przemysław Przybylski odpo­wie­dzial­ny za CSR w Credit Agricole.

Pasieki dla pszczół i hotele dla owadów

Credit Agricole przy­po­mi­na też przy oka­zji o tym, że w swo­jej sie­dzi­bie w Warszawie ma pasie­kę, któ­rej patro­nu­je. Mieści się ona w kom­plek­sie Business Garden, a miód, któ­ry dają psz­czo­ły, tra­fia do najem­ców biu­ro­wych. Ten biu­ro­wiec ma też „hote­le dla owa­dów“ czy­li popu­lar­ne też w mia­stach kon­struk­cje, któ­re mają poma­gać zna­leźć owa­dom schronienie. 

Czytaj tak­że: Politycy dla zwie­rząt pod­pi­su­ją petycję 

Wsparcie warzyw­ne­go ogród­ka per­ma­kul­tu­ro­we­go to dobry przy­kład dzia­ła­nia na rzecz bio­róż­no­rod­no­ści, co wpi­su­je się w 15. Cel Zrównoważonego Rozwoju – „Życie na lądzie” – Credit Agricole 

Zakładanie pasiek na dachach hote­li, biu­row­ców, przy skle­pach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych to popu­lar­ny trend nad Wisłą. Czy podob­ną popu­lar­ność w kor­po­ra­cjach zyska ogród permakulturowy? 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...